Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMEKO 2016

KOMEKO 2016

KOMEKO 2016

Praca zbiorowa
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ
ISBN 978-83-60708-91-0

23,16 arkusza wydawniczego

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu monografię przedstawiającą tematykę konferencji KOMEKO 2016 „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo-Jakość-Efektywność”. W sześciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczych i technicznych, zrealizowanych w jednostkach naukowych i przemysłowych. Przedstawiona problematyka skupia się na zagadnieniach technologii przeróbki surowców mineralnych oraz stosowanych technik w aspekcie ich perspektyw rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Zaprezentowano: innowacyjne technologie wzbogacania węgla, nowe rozwiązania maszyn przeróbczych i urządzeń zwiększających ich wydajność, metody sterowania i przykłady ich wdrożeń, jak również  rekultywację terenów pogórniczych. Szczególnie interesującą wydaje się być analiza stanu rozwoju technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce w odniesieniu do scenariuszy foresightu węglowego do 2020 r. Od zakończenia tego projektu minęło osiem lat, a więc jest to czas, w którym można oczekiwać rezultatów podejmowanych prac badawczo-rozwojowych i dokonywania logicznego doboru  elementów składowych systemów maszynowych.
Zachęcając Państwa do zapoznania się z tematyką monografii, chcielibyśmy podziękować wszystkim autorom publikacji, recenzentom oraz osobom, które przyczyniły się do jej wydania.

 

 

 

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii

Gliwice, marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I

ROZWÓJ TECHNOLOGII PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH - PERSPEKTYWY, TECHNIKI, BEZPIECZEŃSTWO

Gospodarka surowcami nieenergetycznymi w Polsce..6

Stan rozwoju technologii przeróbki w świetle scenariuszy foresightu węglowego...15

Koncepcja Circular economy (gospodarka w obiegu zamkniętym) w przeróbce węgla...33

Potencjał energetyczny mułów depozytowych...40

Nowe techniki i technologie przeróbki węgla kamiennego w zastosowaniach przemysłowych...55

Rozdział II

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WZBOGACANIA SUROWCÓW MINERALNYCH

Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania  węgla kamiennego przy pomocy suchej metody  wzbogacania (FGX) drogą obniżenia kosztów wytwarzania produktów handlowych w krajowym górnictwie...60

Wzbogacanie węgla w hydrocyklonach z cieczą ciężką...79

Zastosowanie transportu pneumatycznego systemu POLKO  do dozowania i transportu suchych flokulantów  w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla...94

Optymalizacja klasyfikacji mułów węglowych  w krajowych hydrocyklonach nowej generacji...101

Rozdział III

NOWE ROZWIĄZANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ PROCESÓW PRZERÓBCZYCH

Maszyny procesowe dla przeróbki surowców mineralnych, a zwłaszcza węgla kamiennego...117

Problemy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji przenośników taśmowych w zakładach przeróbczych...123

Proces doskonalenia wirówek  z możliwością rozszerzenia ich stosowania w instalacjach pozagórniczych...132

Rozwój konstrukcji wirówek ślimakowych  na podstawie analizy doświadczeń eksploatacyjnych...139

Przesiewacze rotacyjne o stopniowanych średnicach sit...153

Współczesne konstrukcje młynów wibracyjnych...161

Nowe wdrożenia wzbogacalników pulsacyjnych typu KOMAG...175

Rozdział IV

NOWOCZESNE SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI WZBOGACANIA

Metody sterowania w procesach grawitacyjnego  wzbogacania węgla...190

Możliwości zastosowania indukcyjnego przemiennika momentu w napędach maszyn przeróbczych...206

Wdrożenie układu sterowania węzłem osadzarkowym  w KWK „SOŚNICA”...227

Rozdział V

REKULTYWACJA TERENÓW POGÓRNICZYCH

Rekultywacja terenów pogórniczych...238

Odpady stosowane w rekultywacji terenów pogórniczych...250

Procedura rekultywacji i zagospodarowania pogórniczego wyrobiska odkrywkowego na wybranym przykładzie...264