KOMEKO 2017

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-02-3

Wzbogacanie i przeróbka minerałów jest niezbędnym elementem produkcji w przemyśle surowców mineralnych. Wydobywany surowiec przekazywany jest na ogół do zakładu przeróbczego, w którym jest on poddawany różnym procesom wzbogacania.

Ponieważ utrzymująca się stale z naturalnych powodów tendencja wyczerpywania się złóż wpływa na rozwój i doskonalenie tych metod, coraz częściej przeróbka wiąże się również z zagospodarowywaniem odpadów poużytkowychi przetwarzaniem ich na surowce wtórne. Istotnym czynnikiem każdego wspomnianego procesu jest zarówno ochrona środowiska, jak również ciągłe doskonalenie metod przeróbki oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych pozwalających zwiększać ich efektywność. W niniejszej monografii dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko oraz zaprezentowano innowacyjne techniki i technologie zweryfikowane poprzez badania laboratoryjne oraz badania przemysłowe. Przedstawiono wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych zagadnieniom, gospodarki odpadami i procesom wzbogacania. Redaktorzy naukowi monografii wyrażają nadzieję, że będzie ona stanowiła kompendium wiedzy pomocnej w realizacji kolejnych prac projektowych, badawczych i wdrożeniowych z obszaru przeróbki surowców mineralnych. Dziękując wszystkim autorom, recenzentom i osobom, które przyczyniły się do wydania monografii zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

 

prof. dr hab. inż. Adam Klich
dr inż. Antoni Kozieł
Redaktorzy naukowi monografii

 

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I
NOWE ROZWIĄZANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ZWIĘKSZAJĄCE
WYDAJNOŚĆ PROCESÓW PRZERÓBCZYCH

1. Współczesny przesiewacz wibracyjny – technologiczne  i ekonomiczne racje istnienia. 6

2. Przesiewacz talerzowy z obrotowym sitem do przesiewania kruszyw mineralnych. 15

3. Zastosowanie sit szczelinowych zgrzewanych produkcji Progress Eco w procesach  wydobycia i przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz uranu. 28

4. Współczesne konstrukcje kruszarek -  rozdrabniaczy walcowych. 47

5. Zabudowa hydrocyklonów klasyfikujących wraz z węzłem odwadniania w wirówkach. 63

6. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w  ZPMW KWK „PNIÓWEK” w wyniku modernizacji układu zasilania pras filtracyjnych przez zastosowanie
membranowej pompy ABEL. 69

 

ROZDZIAŁ II
BADANIA ORAZ DOSKONALENIE PROCESÓW WZBOGACANIA

1. Badania wytwarzania bardzo drobnych proszków surowców mineralnych w młynie wibracyjnym   80

2. Metody stabilizacji nadawy w procesie wzbogacania  węgla w osadzarce. 96

3. Filtracja parowo-ciśnieniowa najdrobniejszych klas ziarnowych węgla
na filtrach Bokela HiBar – nowe kierunki  rozwoju i rezultaty. 115

4. Identyfikacja poziomu dźwięku na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie
przeróbki mechanicznej węgla. 126

 

 

 

ROZDZIAŁ III WYKORZYSTANIE ODPADÓW GÓRNICZYCH
ORAZ NOWE TECHNOLOGIE SPALANIA WĘGLA

1. Wykorzystanie odpadów węglowych  w technologiach zgazowania. 140

2. Technologia przeróbki odpadów cynkowo-ołowiowych. 157

3. Suspensja  węglowo – wodna  - ekologiczna alternatywa dla spalania węgla. 169

4. Wpływ prac rekultywacyjnych  na otoczenie terenu pogórniczego. 177

Indeks autorów.. 195