Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

CYLINDER 2015


BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

ISBN  978-83-60708-88-0

22,70 arkusza wydawniczego

 

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Jest ona owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. W jej pięciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, projektowych, badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Więcej: CYLINDER 2015

 

TRANSPORT SZYBOWY 2015

 

 

 

 

ISBN 978-83-60708-89-7

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą tematyce konferencji Transport Szybowy 2015, zorganizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. W jej czterech rozdziałach przedstawiono wyniki prac projektowych, badawczych i wdrożeniowych z zakresu górniczych wyciągów szybowych i ich elementów.  W rozdziale pierwszym omówiono wybrane modernizacje górniczych wyciągów szybowych zlokalizowanych w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i soli, wynikające z potrzeby pogłębienia szybów, zwiększenia wydajności, jak również poprawy bezpieczeństwa eksploatacji.  W rozdziale drugim przedstawiono przykłady innowacyjnych układów zasilania napędów maszyn wyciągowych.  Układy sterowania, diagnostyki i monitoringu maszyn, urządzeń i elementów transportu szybowego zaprezentowano w rozdziale trzecim. Na uwagę zasługują układy typu smart, systemy ciągłego monitorowania oraz symulacji i łączności szybowej. Odrębnym zagadnieniem zawartym w niniejszym rozdziale jest monitoring stalowych lin nośnych skipów oraz stalowo-gumowych lin wyrównawczych.  W rozdziale czwartym omówiono wyniki badań obciążeń elementów naczyń wydobywczych. Szczególną uwagę zwrócono na problem trwałości naczyń w aspekcie ich drgań. Zaprezentowano wyniki wpływu prowadzenia naczyń w szybie, to jest procesów dynamicznych zachodzących w naczyniach wydobywczych, jak również omówiono metody oceny zmienności naprężeń cięgieł nośnych skipów wyciągów szybowych.

Więcej: TRANSPORT SZYBOWY 2015

   

KOMEKO 2015

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ
ISBN 978-83-60708-85-9

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

Model polskiej kopalni węgla kamiennego łączy proces wydobycia z przeróbką mechaniczną. W praktyce, w każdej kopalni funkcjonuje jeden zakład przeróbczy, którego eksploatacja uzależniona jest od przestojów w procesach urabiania, transportu oraz gromadzenia węgla surowego w zbiornikach lub na zwałach. Efektywność przeróbki węgla zależy również od nierównomierności obciążenia głównych węzłów technologicznych oraz braku możliwości efektywnego uśredniania i stabilizacji ilościowo-jakościowej nadawy, wynikającej z warunków górniczo-geologicznych. Praktycznie we wszystkich zakładach przeróbczych wzbogacanie nadawy jest uśredniane w niewielkim stopniu.

Parametrem charakteryzującym urobek węgla jest także jego uziarnienie. W urobku występuje wysoka zawartość klas ziarnowych 0-20mm i 0÷0,5 mm. Pochodną uwarunkowań górniczo-geologicznych jest wysoka zawartość w urobku skały płonnej, dochodząca nawet, do 40%, co rzutuje na jakość produktów handlowych. Najczęściej, jakość węgla nie odpowiada wymaganiom końcowych odbiorców i wymaga wzbogacania.

Poprawa powyższego stanu wymaga ciągłego prowadzenia prac rozwojowych i wdrażania nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii oraz rozwiązań organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia udziału drobnych ziaren. Wiąże się to z zastosowaniem nowych technologii urabiania i transportu urobku, ograniczania ilości skały płonnej już na dole kopalni, jak również zmniejszaniem zawartości wilgoci w węglu w procesie zwalczania zapylenia.

W niniejszej monografii zaprezentowano kolejne wyniki prac analitycznych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych ww. problematyce, rozszerzonej o aspekty gospodarki odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Więcej: KOMEKO 2015

   

KOMTECH 2014

Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa

Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność

 

ISBN 978-83-60708-83-5

 

Monografia pt. „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa – Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność KOMTECH 2014” stanowi kompendium wiedzy o najnowszych osiągnięciach, które przedstawiono w siedmiu spójnie połączonych tematycznie rozdziałach:

 1. Efektywna optymalizacja procesów produkcji w górnictwie podziemnym.

 2. Innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń dla górnictwa.

 3. Nowoczesne systemy komputerowe wspomagające procesy projektowania
  i eksploatacji maszyn górniczych.

 4. Nowoczesne systemy sterowania, monitoringu i diagnostyki maszyn
  i urządzeń dla górnictwa.

 5. Zagrożenia techniczne – wymagania, identyfikacja oraz ocena.

 6. Rozwiązania techniczne i organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo pracy w górnictwie.

 7. Badania maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów.

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Więcej: KOMTECH 2014

   

KOMEKO 2014

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

SBN 978-83-60708-80-4

21,80 arkusza wydawniczego

Możliwość zakupu w formie elektronicznej - cena CD 40 zł

 

Szczyt Klimatyczny COP19/CMP9, który odbył się w 2013 roku w Warszawie wskazał na problem energetyki opartej na węglu. Przeciwnicy stosowania węgla, jako podstawowego surowca energetycznego wskazują na odnawialne źródła energii, które mają powstrzymać zachodzące zmiany klimatu naszego globu. Niewątpliwie wymogi środowiskowe stawiane przez Unię Europejską stawiają barierę dla górnictwa węgla. Proponowane są rozwiązania, których zrealizowanie może zająć dziesięciolecia, nie dając pewności ich skuteczności technologicznej i ekonomicznej. Unia odwraca się od węgla nie dając realnej alternatywy.

 

Więcej: KOMEKO 2014

   

Strona 2 z 6