Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

KOMTECH 2015

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ
ISBN  978-83-60708-90-3

20,42 arkusza wydawniczego

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą tematyce bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności w górnictwie. Poprawa bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym, pomimo jego trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jest ciągle wyzwaniem i wymaga konsekwentnego podejmowania działań poprzez tworzenie efektywnych i niezawodnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych.

Więcej: KOMTECH 2015

 

CYLINDER 2015


BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

ISBN  978-83-60708-88-0

22,70 arkusza wydawniczego

 

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Jest ona owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. W jej pięciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, projektowych, badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Więcej: CYLINDER 2015

   

TRANSPORT SZYBOWY 2015

 

 

 

 

ISBN 978-83-60708-89-7

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą tematyce konferencji Transport Szybowy 2015, zorganizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. W jej czterech rozdziałach przedstawiono wyniki prac projektowych, badawczych i wdrożeniowych z zakresu górniczych wyciągów szybowych i ich elementów.  W rozdziale pierwszym omówiono wybrane modernizacje górniczych wyciągów szybowych zlokalizowanych w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i soli, wynikające z potrzeby pogłębienia szybów, zwiększenia wydajności, jak również poprawy bezpieczeństwa eksploatacji.  W rozdziale drugim przedstawiono przykłady innowacyjnych układów zasilania napędów maszyn wyciągowych.  Układy sterowania, diagnostyki i monitoringu maszyn, urządzeń i elementów transportu szybowego zaprezentowano w rozdziale trzecim. Na uwagę zasługują układy typu smart, systemy ciągłego monitorowania oraz symulacji i łączności szybowej. Odrębnym zagadnieniem zawartym w niniejszym rozdziale jest monitoring stalowych lin nośnych skipów oraz stalowo-gumowych lin wyrównawczych.  W rozdziale czwartym omówiono wyniki badań obciążeń elementów naczyń wydobywczych. Szczególną uwagę zwrócono na problem trwałości naczyń w aspekcie ich drgań. Zaprezentowano wyniki wpływu prowadzenia naczyń w szybie, to jest procesów dynamicznych zachodzących w naczyniach wydobywczych, jak również omówiono metody oceny zmienności naprężeń cięgieł nośnych skipów wyciągów szybowych.

Więcej: TRANSPORT SZYBOWY 2015

   

KOMEKO 2015

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ
ISBN 978-83-60708-85-9

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

Model polskiej kopalni węgla kamiennego łączy proces wydobycia z przeróbką mechaniczną. W praktyce, w każdej kopalni funkcjonuje jeden zakład przeróbczy, którego eksploatacja uzależniona jest od przestojów w procesach urabiania, transportu oraz gromadzenia węgla surowego w zbiornikach lub na zwałach. Efektywność przeróbki węgla zależy również od nierównomierności obciążenia głównych węzłów technologicznych oraz braku możliwości efektywnego uśredniania i stabilizacji ilościowo-jakościowej nadawy, wynikającej z warunków górniczo-geologicznych. Praktycznie we wszystkich zakładach przeróbczych wzbogacanie nadawy jest uśredniane w niewielkim stopniu.

Parametrem charakteryzującym urobek węgla jest także jego uziarnienie. W urobku występuje wysoka zawartość klas ziarnowych 0-20mm i 0÷0,5 mm. Pochodną uwarunkowań górniczo-geologicznych jest wysoka zawartość w urobku skały płonnej, dochodząca nawet, do 40%, co rzutuje na jakość produktów handlowych. Najczęściej, jakość węgla nie odpowiada wymaganiom końcowych odbiorców i wymaga wzbogacania.

Poprawa powyższego stanu wymaga ciągłego prowadzenia prac rozwojowych i wdrażania nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii oraz rozwiązań organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia udziału drobnych ziaren. Wiąże się to z zastosowaniem nowych technologii urabiania i transportu urobku, ograniczania ilości skały płonnej już na dole kopalni, jak również zmniejszaniem zawartości wilgoci w węglu w procesie zwalczania zapylenia.

W niniejszej monografii zaprezentowano kolejne wyniki prac analitycznych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych ww. problematyce, rozszerzonej o aspekty gospodarki odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Więcej: KOMEKO 2015

   

KOMTECH 2014

Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa

Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność

 

ISBN 978-83-60708-83-5

 

Monografia pt. „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa – Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność KOMTECH 2014” stanowi kompendium wiedzy o najnowszych osiągnięciach, które przedstawiono w siedmiu spójnie połączonych tematycznie rozdziałach:

 1. Efektywna optymalizacja procesów produkcji w górnictwie podziemnym.

 2. Innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń dla górnictwa.

 3. Nowoczesne systemy komputerowe wspomagające procesy projektowania
  i eksploatacji maszyn górniczych.

 4. Nowoczesne systemy sterowania, monitoringu i diagnostyki maszyn
  i urządzeń dla górnictwa.

 5. Zagrożenia techniczne – wymagania, identyfikacja oraz ocena.

 6. Rozwiązania techniczne i organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo pracy w górnictwie.

 7. Badania maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów.

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Więcej: KOMTECH 2014

   

Strona 2 z 7