Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

21. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania laboratoryjne i teoretyczne

Aneta Augustyn

Monografia nr 44
Gliwice 2014, s.1-97, il., bibliogr. 103 poz.
ISBN 978-83-60708-84-2,

cena egz. 35,00 zł

Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących podstawę opracowania metodyki wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowych obiektów górniczych i energetycznych. W monografii zostały przedstawione szerokie badania laboratoryjne i teoretyczne oraz przeprowadzone wnikliwe analizy wyników uzyskanych w tych badaniach.

W badaniach laboratoryjnych wykonanych w komorze bezechowej wykazano, że zastosowana metoda natężeniowa pozwala na uzyskanie wyników istotnie bliższych poziomowi rzeczywistemu, a więc tym samym pozwala na znacznie precyzyjniejsze odwzorowanie parametrów akustycznych zarówno przegrody, jak i środowiska.

W badaniach teoretycznych wykazano, jak istotne znaczenie na kształtowanie klimatu akustycznego środowiska może mieć podział wielkopowierzchniowego obiektu na poziomy o różnej koncentracji mocy akustycznej.

Przeprowadzone badania laboratoryjne i teoretyczne wykazały konieczność weryfikacji wyników badań na obiekcie przemysłowym.


Methodology for identification of significant sources of sound in areas of mining and power plant objects. Laboratory tests and theoretical studies

Laboratory tests and theoretical analyses aiming at development of methodology for determination of acoustic climate in area of large-surface mining and power plant objects are described in the paper.

Extensive laboratory tests, theoretical studies, and detail analyses of the test results are presented.

In the laboratory tests, carried out in anechoic chamber, it was proved that used intensity method enables to obtain the results, which are much closer to the real sound levels, and thus it enables more precise recreation of acoustic parameters both of a barrier and environment.

In theoretical analyses, it was shown that the division of large-surface object into the levels of different concentration of acoustic power has a significant impact on shaping the acoustic climate of the environment.

Laboratory tests and theoretical analyses revealed the necessity of verification of test results on a real industrial object.