Ocena ryzyka zawodowego związanego z zapylaniem w odkrywkowych zakładach górnictwa skalnego

Jerzy Sobala, Beata Grynkiewicz-Bylina

Monografia nr 12
Gliwice 2006 s. 1-75,
ISBN  83-922681-5-6

cena egz. 35,00 zł

Monografia prezentuje wyniki pracy badawczej, której celem była ocena ryzyka zawodowego i zagrożenia pracowników zakładów górnictwa skalnego (ZGS), związanego z zapyleniem powstającym podczas procesu wydobycia przy użyciu materiałów wybuchowych.

Zakres pracy obejmował identyfikację poziomu i charakteru zapylenia atmosfery w wybranych do badań wyrobiskach ZGS, analizę indywidualnej ekspozycji pracowników na pył oraz oszacowanie wielkości ryzyka zawodowego. W pracy wykonano analizę poprawności obecności stosowanej metody określenia narażenia na pył, wskazano jego niedoskonałość w odniesieniu do specyficznych warunków środowiskowych wyrobisk.

W oparciu o analizę wyników własnych pomiarów opracowano koncepcję budowy nowego modelu narażania na pył, uwzględniającego indywidualny dla każdego złoża charakter rozkładu frakcyjnego pyłu, prędkości wiatru oraz wilgotności złoża. Określono wielkość ryzyka zawodowego przy użyciu nowego modelu narażania na pył i zweryfikowano jego poprawność na podstawie zgodności rozkładów wielkości ryzyka i częstości występowania chorób zawodowych.

W pracy wyznaczono charakterystykę wielkości stężenia pyłu w funkcji wielkości urobku, zarysowano też technikę określania sposobu propagacji chmury pyłu i szacowania wielkości ładunku pyłu generowanego podczas detonacji materiałów wybuchowych.

Praktyczne zastosowanie wyników pracy pozwoli na precyzyjniejsze wyznaczenie wielkości ryzyka zawodowego związanego z zapyleniem wyrobisk ZGS oraz jego predykcję w zależności od planowanych prac strzałowych.


Occupational risk assessment associated with dust hazard in open pit rock mines

Monograph presents the results of research study which was oriented onto the occupational risk assessment of open pit rock mine personnel associated with dust generated during mining process which uses explosives.

Range of the study included an identification of dust concentration level and type of dust in atmosphere of selected workings as well as analysis of individual exposure of workers to dust and evaluation of occupational risk level. The analysis of the current method correctness to determine an exposure to dust was carried out and some imperfections as regards the specific conditions in the workings were pointed out.

Basing on an analysis of own measurement results a concept of new model for exposure to dust, including individual distribution of dust fractions for every seam, wind speed and seam humidity was developed. The level of occupational risk was determined by use of new model of exposure to dust and its correctness was verified on the basis of distribution of risk and rate of occupational diseases.

Characteristics of dust concentration in a function of run-of-mine amount and evaluation of dust amount generated during explosives detonation were determined.

Practical use of work results will enable more precise determination of occupational risk associated with dust and its prediction as regards planned blasting operation.