Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego

Krzysztof Kaczmarczyk, Marek Brzeżański

Monografia nr 46
Gliwice 2015, s.1-107, il., bibliogr. 76 poz.
ISBN 978-83-60708-87-3

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją oraz eksploatacją napędów spalinowych użytkowanych w wyrobiskach górniczych zagrożonych atmosferą wybuchową metanu i/lub pyłu węglowego. Na podstawie unikatowych w skali kraju badań ankietowych dokonano identyfikacji warunków pracy silnika spalinowego, w zastosowaniu do napędu różnego typu maszyn górniczych. W badaniach wstępnych przeprowadzono rozpoznanie emisji toksycznych składników spalin z górniczych napędów spalinowych, mających wpływ na warunki pracy załóg górniczych.

Wyniki tych badań wskazały na konieczność zmniejszenia emisji tlenków azotu, których działanie może być szczególnie niebezpieczne dla pracowników, działających w zamkniętych wyrobiskach kopalnianych. W badaniach doświadczalnych dokonano oceny pracy górniczych napędów spalinowych pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Osiągnięte cele pracy dotyczyły opracowania koncepcji i strategii rozwoju górniczych napędów spalinowych, pozwalające na rozwiązanie problemu emisji ciepła i emisji toksycznych składników spalin, co wpłynie na poprawę warunków pracy załóg górniczych w aspekcie spełnienia obecnych i przyszłych wymagań prawnych.


Ecological problems of diesel engines used in hard coal mine undergrounds

Questions concerning design and operation of power train systems used in mine workings threatened by methane and/or coal dust explosion hazard are presented. On the basis of questionnaire surveys, which are unique in Poland, operational conditions of diesel engine used in different mining machines were identified. Emission of exhaust gases toxic components, which have an impact on work conditions of mining teams, from mine power train systems was recognized in initial tests. Results of these tests revealed the necessity to reduce the emission of NOx, which can be especially hazardous to employees working in closed mine workings. The operation of mine power train systems was assessed in experimental tests as regards conformity with the regulations which are in force. Development of the concept and strategy for development of mine power train systems, enabling to solve the problems of heat emission and emission of exhaust gases toxic components, what will improve work conditions of mining teams, in the aspect of present and future legal requirements, was the project objective.