Zraszanie powietrzno-wodne jako metoda ograniczenia zagrożenia zapłonem metanu i wybuchem pyłu węglowego oraz redukcji zapylenia powietrza

Dariusz Prostański

Monografia nr 51
Gliwice 2017, s.1-193, il., bibliogr. 147 poz.
ISBN 978-83-65593-07-8,

cena egz. 40,00 zł

W monografii przedstawiono opracowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rozwiązania, badania oraz efekty wdrożenia powietrzno-wodnych urządzeń zraszających opracowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Służą one do redukcji zapylenia powietrza kopalnianego oraz ograniczania zagrożenia zapłonem metanu i są montowane w kombajnach ścianowych, kombajnach chodnikowych, obudowach zmechanizowanych w ścianach węglowych, na przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych oraz w wyrobiskach chodnikowych.

Zastosowane, w odpowiednio wybranych miejscach kopalni, stanowić mogą system zraszania podnoszący bezpieczeństwo i komfort pracy. Opisane aplikacje, poparte wynikami badań, jednoznacznie wskazują na możliwości poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania kopalni. Autor przedstawił kompletny proces powstawania rozwiązań powietrzno-wodnych urządzeń zraszających począwszy od prac koncepcyjnych, poprzez prace projektowe, badawcze i wdrożeniowe. Były one każdorazowo spowodowane potrzebą rozwiązywania problemów bezpiecznego funkcjonowania kluczowych węzłów w procesie wydobycia i transportu węgla. Opisane urządzenia mogą przyczynić się do całkowitego wyeliminowania zagrożenia zapłonem metanu oraz do redukcji stężenia pyłu w powietrzu kopalnianym nawet o 90%. W monografii opisano również prace zmierzające do wspomagania tworzenia stref zabezpieczających przed przeniesieniem wybuchu pyłu węglowego. Efekty pierwszych prac badawczych pokazują możliwości poprawy bezpieczeństwa w tych strefach. Innowacyjny i oryginalny charakter opracowanych w Instytucie KOMAG rozwiązań pokazano w odniesieniu do przeglądu dostępnych urządzeń zraszających w Polsce i w świecie.


 Air-water spraying method for reducing the methane and coal dust explosion hazard as well as for reducing the airborne dust concentration

Technical solutions, tests and implementation results of air-water spraying devices, developed within recent a dozen or so years at the KOMAG Institute of Mining Technology are presented in the monograph. They are used to control airborne dust in mines as well as to reduce possible hazard of methane ignition. They are installed in longwall shearers, roadheaders, powered roof supports, on belt and flight-bar conveyors as well as in roadway workings. When applied in properly selected mine areas, they can form a spraying system increasing operational safety and work comfort. Described applications, confirmed by test results, clearly indicate a possibility of improving mine operational safety. The author has presented a full development process of solutions for air-water spraying devices starting from conceptual work, then designing process, tests and final implementation. Each time, this development process was the result of need of solving problems of key nodes’ safe functionality in coal mining and transportation operations. The described devices can contribute to a total elimination of methane explosion hazard and to a reduction of airborne dust concentration even by 90%. The research projects, aiming at supporting a creation of protective zones against a propagation of coal dust explosion, are also described in the monograph. The results of the first research projects indicate a possibility of safety improvement in these zones. An innovative and original character of the design solutions developed at the KOMAG Institute, is discussed in relation to a review of available spraying devices operating in Poland and in the world.