Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 17

Monografia nr 17

Warunki skutecznego i efektywnego wybierania pokładów węgla systemem ścianowym

Marek Jaszczuk, Jan Kania
Gliwice 2007, s.1-79,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy zaproponowano nowe ujecie problematyki wysokiej koncentracji rozumianej jako wydobycie dobowe, przy których osiąga się równowagę kosztów pozyskania węgla i przychodów z jego sprzedaży, z uwzględnieniem warunków: geologiczno-górniczych, technologiczno-organizacyjnych, ekonomiczno finansowych dotyczących danego przodka ścianowego.

 

Ze względu na wykorzystanie w analizie dotychczas pomijającego czynnika czasu przy podziale kosztów uwzględniono dwa kryteria:

  • zależność składnika kosztów od wielkości produkcji,

  • zależność składnika kosztów od czasu eksploatacji pola ścianowego.

Na tej podstawie uzyskano następujące kategorie kosztów:

  • koszty bezwzględnie stałe,

  • koszty względnie stałe,

  • koszty zmienne.

W opracowanym modelu ekonomicznym wyodrębniono: wymagane wydobycie dobowe lub koszty całkowite pozyskiwania węgla, jako zmienne objaśniane, a zasoby pola ścianowego i czas eksploatacji jako zmienne objaśniające. Pozostałe wzajemnie przenikające się czynniki wpływu zostały sparametryzowane. Ponieważ wysoka koncentracja wydobycia została zdefiniowana w kategoriach ekonomicznych opracowano model pozwalający na wyznaczenie wydobycia dobowego, przy którym występuje, co najmniej równowaga kosztów pozyskania węgla z danego przodka ścianowego i przychodów uzyskanych z jego sprzedaży przy zachowaniu stałości ceny. W modelu uwzględniono całkowity koszt pozyskania węgla obejmujący wszystkie etapy procesu produkcyjnego: przygotowanie pola ścianowego, zbrojenie ściany, prowadzenie eksploatacji, likwidację pola ścianowego.

Zaproponowana metoda określania wymaganego wydobycia dobowego jako wyznacznika koncentracji wydobycia w aspekcie zrównoważenia kosztu całkowitego pozyskania węgla i przychodów związanych ze sprzedażą może być wykorzystana do:

  • wyznaczenia minimalnej wielkości wydobycia dobowego, uzyskanie którego zapewni efektywną eksploatacje, w warunkach określonej ściany przy wykorzystywaniu wyposażenia technologicznego będącego w dyspozycji kopalni,

  • określenia parametrów pola ścianowego i czasu jego eksploatacji dla wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji kopalni,

  • doboru wyposażenia technicznego, którego potencjał umożliwi efektywną eksploatację dla warunków danej ściany przy założonych kosztach całkowitych pozyskania węgla.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji