Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 20

Monografia nr 20

Zacieranie przekładni zębatych

Praca pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego i Józefa Drewniaka
Gliwice 2007, s.1-164,  il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano mechanizm zacierania się zębów przekładni, podano przegląd hipotez wyjaśniających przyczyny występowania tego zjawiska. W kolejnych rozdziałach, przedstawiono przegląd teoretycznych metod obliczania zacierania przekładni opartych na hipotezach temperatury kontaktu współpracujących zębów.

Opisano metody obliczeń zatarcia oparte na kryteriach zatarcia, takich jak: kryterium PV, PVT, temperatury całkowitej, intensywności mocy tarcia FPI, Mansiona, Bloka. Przedstawiono również wielkości wpływające na zatarcie przekładni, takie jak parametr linii przyporu, współczynnik materiałowy, geometryczny i kątowy. Szczególną uwagę poświęcono metodom obliczania temperatury zatarcia będącymi podstawą normy ISO 6536, takimi jak: metoda temperatury błyskowej i scalonej. Podano również wpływ wybranych cech konstrukcyjnych, m.in.: liczby zębów zębnika, współczynnika przesunięcia zarysu czy też doboru lepkości oleju na zatarcie przekładni.
Dużą uwagę poświęcono w monografii opisowi praktycznych metod ba- dania odporności przekładni na zacieranie. W tej części monografii podano przykład wyznaczania dopuszczalnych temperatur zatarcia w świetle ustaleń normy ISO 6536, zarówno dla metody temperatury scalonej, jak i błyskowej.
W celu wyznaczania odporności przekładni metodą temperatury błyskowej, opisano model matematyczny opisujący transport energii w strefie kontaktu, umożliwiający wyznaczanie rozkładu temperatur na powierzchni współpracujących zębów. Podano przykład wyznaczania rozkładu temperatury dla kół walcowych o zębach prostych.
Dla określania odporności przekładni metodą średniej temperatury kontaktu, opisano szczegółowo metodologię pomiaru średniej temperatury kontaktu dla przekładni przemysłowych. Podano wyniki wyznaczania tej temperatury oraz porównano wyniki uzyskane z badań z wyznaczonymi na podstawie obliczeń według ISO 6536. Dodatkowym wynikiem uzyskiwanym z opisanej metody badawczej jest możliwość wyznaczania średniego dynamicznego współczynnika tarcia, średniego współczynnika wnikania ciepła z kół czy też sprawności zazębienia. Końcowe rozdziały poświęcone są diagnostyce drganiowej zacierania przekładni. W tej części monografii opisano symptomy drganiowe oparte na analizie widma i obwiedni sygnałów drganiowych przekładni, umożliwiające diagnozowanie zacierania zębów. Opisano również praktyczne inne metody wykrywania zacierania się zębów oraz opisano przyczyny i metody zapobiegania temu procesowi. Na końcu przedstawiono wyniki pomiarów wpływu dodatku uszlachetniającego do oleju o handlowej nazwie Ceramizer na poprawę parametrów kinematyczno-ruchowych przekładni, w tym również współczynnika tarcia.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji