Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 21

Monografia nr 21

Identyfikacja wpływu eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na zmianę jej udarowego modułu sprężystości

Aleksander Lutyński, Stefan Gąsior
Gliwice 2007, s.1-90,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Praca obejmuje informację o wpływie eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na jej udarowy moduł sprężystości, który jest jedną z istotnych właściwości taśmy przenośnikowej, a jednocześnie ważnym parametrem dla analizy zjawisk dynamicznych zachodzących w przenośniku. Udarowy moduł sprężystości jest podstawową wielkością, wykorzystaną w modelach przenośników taśmowych, dla określenia prędkości rozprzestrzeniania się fali naprężeń w cięgnach przenośnika w czasie, jak i po jego rozruchu.

Wartość udarowego modułu sprężystości wyznaczana była w oparciu o znaną z literatury zależność pomiędzy prędkością przemieszczania się fal sprężystych w taśmie przenośnikowej, modułem udarowym taśmy, masy zredukowanej cięgna przenośnika, oporów ruchu cięgna oraz przyspieszenia taśmy w pierwszej fazie rozruchu przenośnika.
Wartość udarowego modułu sprężystości wyznaczano w oparciu o przeprowadzone własne badania na rzeczywistych przenośnikach taśmowych funkcjonujących w normalnych warunkach pracy. Badania te przeprowadzono w latach 2002–2005 w podziemiach Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu monitorując eksploatację nowo powstałej nitki głównej gałęzi odstawy urobku na poziomie 650 m. Jako charakteryzujące wpływ eksploatacji taśmy zidentyfikowane zostały trzy podstawowe parametry:
liczba pełnych obiegów taśmy wykonana przez przenośnik taśmowy,
masa przetransportowanego przez taśmę urobku oraz
suma miesięcznych iloczynów tych wielkości.
Wyniki obliczeń poddano analizie statystycznej pozwalającej na wykazanie istotności wyznaczonych zależności. Współzależności pomiędzy omawianymi wielkościami aproksymowano parabolicznymi liniami trendu, które okazały się optymalne w świetle uzyskanych wyników. Uzyskano stosunkowo wysokie współczynniki determinacji wskazujące na dużą wiarygodność wyników. Stwierdzono, że skutkiem eksploatacji jest istotny wzrost prędkości przemieszczania się fali sprężystej i istotny wzrost wartości udarowego modułu sprężystości.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w stosunku do cztero-przekładkowej taśmy tkaninowej „fabrycznie nowej” udarowy moduł sprężystości wzrósł o 24,22%, co jest wielkością znaczącą. Jego maksymalna wartość przypadała w ¾ przewidywanego resursu eksploatacyjnego taśmy.
Znajomość zjawisk dynamicznych zachodzących podczas rozruchu przenośnika taśmowego pozwala na określenie: amplitudy naprężeń, szybkości naprężania taśmy, właściwy dobór zespołów napędowych, a w szczególności czasu narastania momentu napędowego i sekwencję załączania silników napędowych w poszczególnych napędach. Wartość udarowego modułu sprężystości zwykle nie jest podawana przez producentów.
Publikowane wartości są typowe dla taśmy nowej i zmieniają się podczas eksploatacji. Wyniki przedstawionych badań przemysłowych pokazują te zmiany i pozwalają konstruktorom przenośników taśmowych polepszyć własności dynamiczne przenośnika.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji