Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczej

Stanisław Wolny, Marek Kalita

Monografia 31
Gliwice 2010, s1-82, il.,bibliogr.
ISBN 978-83-60708-41-5

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne oraz opis eksperymentu na obiekcie rzeczywistym wykonane dla zespołu ładującego ładowarki górniczej bocznie wysypującej ŁBT-1200EH/LS-A. W ramach pracy dokonano identyfikacji obciążeń, działających na przedmiotowy zespół ładujący, powstających podczas przemieszczania odstrzelonego urobku na dalsze środki odstawy.

Ponadto przeprowadzono analizę dynamiczną układu i wyznaczono współczynnik nadwyżki dynamicznej. Otrzymane wyniki obliczeń analitycznych wykorzystano w analizie wytrzymałościowej wykonanej przy użyciu metody elementów skończonych. Wyniki analizy MES zostały wykorzystane do określenia miejsc pomiaru odkształceń (naprężeń) podczas eksperymentu na obiekcie rzeczywistym. Przeprowadzone badania eksperymentalne pozwoliły na zweryfikowanie uproszczeń dokonanych w analizie statycznej, dynamicznej i wytrzymałościowej MES.
Efektem końcowym pracy było określenie trwałości zmęczeniowej aktualnie produkowanego wysięgnika teleskopowego oraz wytycznych precyzujących sposób modernizacji przedmiotowego wysięgnika pod kątem wydłużenia jego czasu bezawaryjnej pracy.


Strength tests of design of telescopic boom of mining loader

AbstractTheoretical reflections and experiment on a real object conducted for loading system of mining ŁBT-1200EH/LS-A side-discharge loader were presented in the paper. Identification of loads, which impact the loading system during transportation of blasted run-of-mine for further transportation means, was carried out within the project. Moreover, dynamic analysis of the system was conducted and dynamic surplus index was determined. Obtained results of analytical calculations were used in strength analysis conducted with the use of Finite Elements Method (FEM). The results of FEM analysis were used to determine the points for deformations (stresses) measurements during experiment on a real object. Conducted experiments enabled to verify the simplifi- cations made in static, dynamic and FEM strength analyses.

Determination of fatigue strength of currently manufactured tele- scopic boom as well as guidelines that specify the method of the boom modernization aiming at extension of its failure less operation, was the final result of the work.