Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

21. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów

Stoiński K., Madejczyk W.

Monografia nr 6

Gliwice 2004 s. 1‑131,
ISBN 83-920972-0-3

cena egz. 35,00 zł

W monografii  zaprezentowano sposób przystosowania stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych z wierconymi wzdłużnie kanałami do przejmowania dodatkowego obciążenia wynikającego z dynamicznego oddziaływania górotworu na sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej.

Przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych oraz badań stanowiskowych stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-08/22-Oz przy obciążeniach dynamicznych uzyskanych metodą kafarową i wybuchową. Przeprowadzone badania stanowiskowe pozwoliły na ustalenie prze- biegu obciążenia wewnętrznego stojaka wywołanego udarem masy względnie materiałami wybuchowymi. Pełny cykl badań objął próby ze stojakami w wykonaniu standardowym, z wydrążonym rdzennikiem II stopnia (zmiana postaci konstrukcyjnej) bez zaworów upustowych oraz z zaworami o zróżnicowanej przepustowości. Badania stanowiskowe zostały poprzedzone analizą teoretyczną:

  • wpływu zmiany postaci konstrukcyjnej stojaka na jego upodatnienie, na przejmowanie obciążeń wynikających ze wstrząsów górotworu przeprowadzonej w oparciu o zmienność stałej sztywności stojaków,
  • stanu wytężenia płaszcza cylindra w okolicy otworu konstrukcyjnego metodami klasycznymi oraz przy wykorzystaniu MES; w oparciu o obliczenia metodą elementów skończonych określono wpływ kanału konstrukcyjnego wierconego wzdłużnie na rozkład naprężeń na zewnętrznej powierzchni cylindra; wyniki otrzymane metodą elementów skończonych porównano z wynikami uzyskanymi z pomiarów naprężeń przeprowadzonych z wykorzystaniem metod tensometrycznych,
  • przewidywanych obciążeń stojaków wskutek wstrząsów górotworu opierając się na modelu górotworu naruszonego podanego przez A. Bilińskiego, na podstawie którego efekt dynamiczny oddziaływania górotworu na obudowę jest pochodną dociążenia masą,
  • symulacji obciążeń dynamicznych stojaka; w oparciu o zaproponowane modele fizyczne stojaka i zaworu upustowego przedstawiono model matematyczny, na który składa się układ czterech równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu stanowiących zapis równowagi sił i bilans natężenia przepływu cieczy roboczej; roz- wiązanie cząstkowe tego układu zostało przedstawione w postaci przebiegów czasowych ciśnienia w cylindrze I stopnia.

Na podstawie wyników badań stanowiskowych stojaków dwuteleskopowych Φ 0,21/16 m pod obciążeniami dynamicznymi metodami kafarową i wybuchową oraz analizy teoretycznej, wykazano możliwość prze jęcia dodatkowego obciążenia wynikającego ze wstrząsów górotworu przez stojaki z wierconymi płaszczami cylindrów poprzez zmianę postaci konstrukcyjnej rdzennika lub zastosowanie zaworu upustowego o określonej charakterystyce.Istnieje możliwość praktycznego zastosowania otrzymanych wyników badań przez zainteresowane kopalnie, mające na swoim stanie przedmiotowe stojaki.


Two-telescopic legs with channels drilled in the cylinder coats

A method for adaptation of twotelescopic legs with channels drilled longitudinally to take up an additional load resulting from the dynamic action of the rock mass on powered roof support units was presented.

The results of simulation analyses and stand tests of the hydraulic twotelescopic legs of the Glinik-08/22-Oz powered roof support unit loaded dynamically by the impact and blasting methods, were given.

The performed tests enabled us to find out the time process of the leg’s internal load, caused by a mass impact or by blasting materials. The full tests cycle included tests with standard legs, with a hollow upper prop of the II degree (change of design form), without relief valves and with the valves of a different flow capacity.

The stand tests were preceded by the following theoretical analysis:

  • of an impact of the leg’s design form on its ability to take up the loads resulting from the rock mass bump, performed on a base of changeability of leg’s permanent rigidity,
  • of a condition of cylinder’s coat effort in the area of drilled channel by the classical methods and using the FEM method; basing on the finite element method calculations, the impact of a channel drilled longitudinally on a stress distribution on the cylinder surface, was determined; the results obtained from the finite elements method were compared with the results obtained from stress measurements using an extensometer method,
  • of expected loads in legs in a result of rock mass bumps, basing on the Bilinski’s model of a disturb rock mass, where a dynamic effect of the rock mass impact on a support is a derivative of the mass load,
  • of a leg’s dynamic loads simulation. On the basis of proposed physical models of a leg and a relief valve, a mathematical model, which consists of the system of four common differential equations of the second order, making a record of balance of forces and a balance of operational fluid capacity, was presented; partial solution of the equation system was presented in a form of time processes of the pressure in a cylinder of the I degree.

On the basis of twotelescopic legs’ (Φ 0.21/16 metres) test results, under a dynamic load realized by the impact and blasting methods, and a theoretical analysis, a possibility of taking up the additional load coming from the rock mass bump by legs with the channels drilled in cylinder coats (by changing a design form) or using a relief valve with specified flow capacity.

There is a possibility of practical use of obtained test results in the mines which would be interested and have the above mentioned legs.