Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2007

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2007

 1. AUGUSTYN A.: Analiza wpływu obciążenia i stanu technicznego na rozkład pola akustycznego w środowisku. Materiały na konferencję: Noise Control '07, 14th International Conference of Noise Control, Elbląg, Poland, June 3 6, 2007 s. 1 8.
 2. BAŁAGA D., PROSTAŃSKI D., ROJEK P.: Zastosowanie instalacji zraszającej aerozolem powietrzno wodnym przeznaczonej dla kombajnów ścianowych w aspekcie walki z zagrożeniem metanowym i pyłowym. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 223 238.

 3. BAŁAGA D., PROSTAŃSKI D., ROJEK P. , MENTLIK K., WIŚNIARZ D.: Wdrożenie instalacji zraszającej powietrzno wodnej kombajnu KSW 460NE w KWK PNIÓWEK w ścianie W 10. Materiały na konferencję: TUR 2007, V Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2007 "Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych", Kraków Krynica, wrzesień 2007 s. 247 257.

 4. BAŁAGA D., BUDZYŃSKI Z., KALITA M., PROSTAŃSKI D. , KULPA M.: Nowe rozwiązania urządzeń do prac montażowo dźwigowych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 265 277.

 5. BAŁAGA D., BUDZYŃSKI Z., KALITA M., PROSTAŃSKI D.: Nowe elektryczne wciągniki łańcuchowe konstrukcji CMG KOMAG. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 36 43.

 6. BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Badania stanowiskowe systemu posuwu kombajnu z dwoma silnikami zintegrowanymi z przemiennikami częstotliwości. Materiały na konferencję: PEMINE, Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Rytro, maj 2007 r. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2007 nr 76 s. 63 69.

 7. BUDZYŃSKI Z., DEJA P., KACZMARCZYK K., SUFFNER H. , PAWLICKI D.: Kopalniana lokomotywa trakcyjna napędzana nowoczesnymi silnikami z magnesami trwałymi. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 221 229.

 8. CHOLEWA J., HAŁUPCZOK P., MAŁECKI J., OLEKSY A.: Ocena maszyn wyciągowych na podstawie ich wyposażenia i zastosowanych rozwiązań technicznych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2007, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, t.1, Szczyrk, 17 19.09.2007 s. 35 40.

 9. CHOLEWA J., HAŁUPCZOK P., MAŁECKI J., OLEKSY A.: Wymagania techniczne dla urządzeń umożliwiających spowodowanie zaniku ciśnienia medium, które uwalnia źródło siły hamowania w napędzie hamulca maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 41 47.

 10. CIERPISZ S., HEYDUK A., KOWOL D.: Symulacyjne badania wpływu kształtu pływaka na fluktuacje gęstości rozdziału w osadzarce. Materiały na konferencję: Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin, XIII Konferencja APPK 2007, Jaworze, 30 maja 1 czerwca 2007 s. 29 37.

 11. CIERPISZ S., HEYDUK A., KOWOL D.: Symulacyjne badania wpływu kształtu pływaka na fluktuacje gęstości rozdziału w osadzarce. Mech. Autom. Gór. 2007 nr 6 s. 23 31.

 12. CYGANKIEWICZ T., SZYGUŁA M.: Rozszerzenie dostępnych funkcji sterowniczych w układzie sterowania pilotowego na przykładzie konstrukcji pilotowego bloku sterowniczego RBP 3X2 z rozdzielaczami hybrydowymi. Materiały na konferencję: CYLINDER 2007 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, 19 21 września 2007 s. 183 190.

 13. CYGANKIEWICZ T., JAWOR J., SZYGUŁA M.: Nowe hydrauliczne systemy sterownicze w aspekcie rozszerzenia możliwości ruchowych górniczych obudów zmechanizowanych, obniżenia awaryjności oraz stworzenia swobody technicznej i ekonomicznej ich konfiguracji w zależności od potrzeb użytkownika. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 279 288.

 14. CZADER W., PIECZORA E. , WIŚNIOWSKI J., DREWNIAK J.: Komputerowo wspomagane projektowanie przekładni stożkowych zgodnie z dyrektywami bezpieczeństwa oraz wymaganiami normy ISO 10300. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 10 15.

 15. CZERNIAK D.: Systemy hydroenergetyczne w Karpatach Oltenii. Część II. Zagospodarowanie hydroenergetyczne środkowej Aluty. Płaj 2007 nr 34 s. 15-52.

 16. DOBRZANIECKI P., SUFFNER H., BUDZYŃSKI Z.: Nowoczesne lokomotywy dołowe produkcji Energo Mechanik sp. z o.o. Artykuł promocyjny. Transp. Przem. 2007 nr 3 s. 93 97.

 17. DOMAŃSKA D., ZACHARZ T.: Wykorzystanie odpadów biomasowych jako źródła energii odnawialnej. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 339 352.

 18. DOMAŃSKA D ., WICHUR A.: Możliwości wykorzystania pomiarów inklinometrycznych do oceny stateczności skarp. Gór. Geoinż. AGH 2007 nr 3 s. 97-103.

 19. DRWIĘGA A., JANAS S., KULESZA K., SOBOLEWSKI A.: Nowe rozwiązania rozjazdów tras kolejek spągowych. Transp. Przem. 2007 nr 2 s. 32 34.

 20. DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H.: Nowe rozwiązania górniczych urządzeń transportowych z napędem spalinowym. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 34 40.

 21. DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H.: Rozwój szynowych systemów transportowych stosowanych w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 77 86.

 22. DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H.: Nowe rozwiązania górniczych urządzeń transportowych z napędem spalinowym. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 207 220,

 23. DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H., JANAS S.: Nowoczesne maszyny transportowe pracujące w kopalniach węgla kamiennego i przewidywane kierunki ich rozwoju. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 66 71.

 24. DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H.: New solutions of diesel mine transportation machines. Nova resenja za dizel masine za rudnicki transport. Transp. Logist. 2007 nr 13 s. 37-49.

 25. FIGIEL A.: Ocena zgodności urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 257 267,

 26. FIGIEL A.: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych górniczych. Masz. Gór. 2007 nr 1 s. 44 48.

 27. FIGIEL A.: Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa maszyn przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 139 145.

 28. FIRCZYK W.: Systemy układów sterowania na oczyszczalniach ścieków minimalizujące ryzyko powstania błędów funkcjonalnych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 291 297.

 29. FIRCZYK W.: Aspekty monitorowania stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych w oparciu o symptomy elektryczne. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 355 360.

 30. GAWROŃSKI W., MAŁECKI J. , SZCZYGIEŁ M.: Wdrażanie systemu kontroli i nadzorowania maszyn i urządzeń opartych na sterownikach swobodnie programowalnych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 333 342.

 31. GONDEK H., SZWEDA S., MAZUREK K.: Využiti metody konečných prvků při modelováni dynamického zatiženi hydraulických stojek mechanizovaných výztuži. Uhli, Rudy, Geol. Průzk. 2007 nr 6 s. 31 34.

 32. GONDEK H., SZWEDA S., MAZUREK K.: Use of the finite elements method for modelling the dynamic load impact on hydraulic leg. Využitί metody konečných prvků při modelovánί dynamického zatίženί na hydarulických stojkách. Sb. Věd. Pr. VŠB - TU Ostrava, Řada Strojni 2007 nr 1 s. 61 72.

 33. GRYNKIEWICZ BYLINA B., RAKWIC B., BARTOSZEK B.: Wykorzystanie badań materiałowych do oceny warunków technicznych pracy elementów maszyn i urządzeń. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 147 162.

 34. GRYNKIEWICZ BYLINA B.: Zastosowanie badań materiałowych nieniszczących do oceny stanu technicznego komponentów sekcji obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 14 18.

 35. HORDYNIAK E.: Badania na rzecz MŚP w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 62 67.

 36. JEDZINIAK M.: Wentylator lutniowy WLE/M 1200B/1. Masz. Gór. 2007 nr 2 s. 19 23.

 37. JONAK J., PROSTAŃSKI D., DUDEK M., JASIULEK D., ROGALA J.: Model matematyczny trajektorii głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 399 407.

 38. KALITA M.: Modelowanie rozkładu sił działających na zespół roboczy ładowarki górniczej. Masz. Gór. 2007 nr 2 s. 12 18.

 39. KALUKIEWICZ A., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Wpływ energii uderzenia mechanizmu udaru na prędkość wiercenia hydrauliczną wiertarką obrotowo udarową. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 16, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2007 s. 1 72.

 40. KŁECZEK Z.: Sterowanie wstrząsami górotworu LGOM. Materiały na konferencję: XI Warsztaty Górnicze 2007 "Zagrożenia naturalne w górnictwie", Ślesin k. Konina, 4 6 czerwca 2007 r. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2007 nr 6 s. 25 27.

 41. KŁECZEK Z. , ZORYCHTA A., CHLEBOWSKI D., ETRYK W., KRZYŻOWSKI A.: Wpływ zaszłości eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych na możliwość wystąpienia tąpnięcia (na przykładzie tąpnięcia w KWK "Pokój" w dniu 27.07.2006 r.). Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 19, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2007 s. 1 55.

 42. KŁECZEK Z.: Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Masz. Gór. 2007 nr 2 s. 33 38.

 43. KOWAL L.: Zastosowanie nowych materiałów uszczelniających w pneumatycznych napędach hamulcowych maszyn wyciągowych. Napędy Sterow. 2007 nr 1 s. 82 87.

 44. KOWAL L.: Plany modernizacji węzłów uszczelniających w pneumatycznych napędach hamulcowych maszyn wyciągowych. Hydraul. Pneum. 2007 nr 2 s. 12 16.

 45. KOWAL L., TUREWICZ K.: Nowe rozwiązania zespołów sterowania hamulców maszyn wyciągowych. Napędy Sterow. 2007 nr 4 s. 128 134.

 46. KOWAL L., HELMRICH P. , WILK S., SZYMIK J.: Nowy zespół sterowania hamulców hydraulicznych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2007, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, t.1, Szczyrk, 17 19.09.2007 s. 167 178.

 47. KOWAL L., TUREWICZ K. , GRANIECZNY A., BAŁYS J.: Zespół sterowania hamulców do sprężynowo obciążnikowych napędów hamulcowych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2007, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, t.1, Szczyrk, 17 19.09.2007 s. 191 198.

 48. KOWAL L., BARAŃSKA H.: Sterowanie obciążnikowego źródła siły w pneumatyczno obciążnikowych napędach hamulcowych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2007, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, t.1, Szczyrk, 17 19.09.2007 s. 209 220.

 49. KOWAL L., HELMRICH P.: Badania węzłów uszczelniających w napędach hamulcowych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: CYLINDER 2007 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, 19 21 września 2007 s. 291 302.

 50. KOWAL L., HELMRICH P. , WILK S., SZYMIK J.: Zespół EL 2 nowym rozwiązaniem układu sterowania hamulców maszyn wyciągowych. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 48 56.

 51. KOWAL L., HELMRICH P.: Badanie uszczelnień napędów hamulcowych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2007, Krajowy sektor wobec wyzwań konkurencyjności, Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, Wrocław, 10 12 października 2007 s. 235 245.

 52. KOWALCZYK J., LIGĘZA Z., MAŁECKI J.: Napęd obciążnikowy hamulca maszyny wyciągowej w aspekcie zastosowania urządzenia umożliwiającego spowodowanie zaniku ciśnienia powietrza. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2007, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, t.1, Szczyrk, 17 19.09.2007 s. 199 208.

 53. KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M.: Wpływ zmian rozluzowania łoża na położenie warstwy rozdzielczej w osadzarce pulsacyjnej. Masz. Gór. 2007 nr 1 s. 28 31.

 54. KOWOL D.: Badania zakłóceń pomiaru gęstości rozdziału w zależności od cech geometrycznych pływaka. Materiały na konferencję: Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin, XIII Konferencja APPK 2007, Jaworze, 30 maja 1 czerwca 2007 s. 97 102.

 55. KOWOL D.: Wpływ wysokości i kształtu pływaka na stabilność pomiaru w osadzarce pulsacyjnej. Masz. Gór. 2007 nr 2 s. 24 27.

 56. KOZIEŁ A. , TUREK M.: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 7 17.

 57. KOZIOŁ J., MATUSIAK P.: Method of assessment of coal and alternative fuel co incineration conditions on ecological effects. Acta Metall. Slovaca 2007 nr 3 (specjalny) s. 180 187.

 58. LEBECKI K., PROSTAŃSKI D., SEDLACZEK J., ZELLNER E.: Nowa koncepcja powietrzno wodnego zraszania do kombajnów ścianowych. Wyniki badań pilotażowych. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2007 nr 2 s. 4 8.

 59. LENARTOWICZ M.: Zależność napięcia powierzchniowego zwilżania od zawartości popiołu w zbiorze bardzo drobnych ziaren węglowych. Gór. Geoinż. AGH 2007 nr 4 s. 19 24.

 60. LENARTOWICZ M.: Ocena technologii flotacji i sprawności flotownika IZ na podstawie badań metodą frakcjonowanej flotacji powierzchniowej. Prz. Gór. 2007 nr 9 s. 31 35.

 61. LESISZ R., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Rekonstrukcje wypadków zaistniałych podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych w warunkach kopalnianych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 289 294.

 62. LOSTER A., SALBERT W., ZACHARZ T.: Presje środowiskowe transportu na przykładzie miasta Łodzi w kontekście projektu COST 356. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 193 207.

 63. LUTYŃSKI A., OSOBA M.: Wpływ charakterystyki pulsacji wody w wodnych osadzarkach pulsacyjnych na proces pozyskiwania wybranych produktów mineralnych. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 18, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2007 s. 1 86.

 64. LUTYŃSKI A., GĄSIOR S.: Zmiany prędkości fali sprężystej w eksploatowanej taśmie przenośnika. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 28 33.

 65. LUTYŃSKI A., GĄSIOR S.: Identyfikacja wpływu eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na zmianę jej udarowego modułu sprężystości. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 21, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2007 s. 1 90.

 66. LUTYŃSKI A., OSOBA M.: Problemy mechanicznej przeróbki węgla kamiennego w perspektywie roku 2020. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 119 128.

 67. LUTYŃSKI A., GĄSIOR S.: Identyfikacja zmian eksploatacyjnych prędkości przemieszczania się fali sprężystej w taśmie przenośnika. Zesz. Nauk. P.Śl., Gór. 2007 nr 280 s. 325 333.

 68. MADEJCZYK W., ORZECH Ł., ZAJĄC R.: Zintegrowany system zarządzania w laboratoriach badawczych CMG KOMAG oraz nowe obszary badań akredytowanych. Masz. Gór. 2007 nr 1 s. 49 53.

 69. MADEJCZYK W., ZAJĄC R.: Badania zaworów hydraulicznych w aspekcie wymagań europejskich norm zharmonizowanych. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 3 9.

 70. MATUSIAK P.: Metoda planowania eksperymentu przy ocenie wpływu warunków współspalania na efekty ekologiczne. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 323 330.

 71. MAZUREK K. , SZWEDA S.: Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka. Masz. Gór. 2007 nr 2 s. 3 11.

 72. MAZUREK K. , SZWEDA S.: Zastosowanie akumulatorów gazowych do zabezpieczania stojaków hydraulicznych przed skutkami obciążenia dynamicznego działającego od spągu. Materiały na konferencję: Hornická Ostrava 2007, 12. medzinárodni konference, Sekce A: Technologické procesy při dobýváni ložisek a bezpečnost hornické činnosti, Ostrava, 18. 20.09.2007 s. 29 44.

 73. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Rola dyrektyw europejskich w eliminowaniu zagrożeń dla środowiska. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 17 30.

 74. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Analiza ryzyka maszyn i urządzeń górniczych jako proces zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie. Materiały na konferencję: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie, Ustroń, 22 23 marca 2007 s. 26 32.

 75. MEDER A., DRWIĘGA A., PIECZORA E. , KUSAK E., SUCHOŃ J.: Nowe rozwiązanie podziemnej kolei spągowej z podwójnym systemem napędowym. Materiały na konferencję: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 19 23 lutego 2007 s. 253 258.

 76. MEDER A., MAŁECKI J., OLEKSY A.: Badania i ocena maszyn wyciągowych i innych elementów systemów maszynowych transportu pionowego wykonywane przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Materiały na konferencję: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. "Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków, 26 27 czerwca 2007 r. Zesz. Nauk. Tech. AGH Kated. Transp. Linow. 2007 nr 39 s. 73 82.

 77. MEDER A., MAZURKIEWICZ A., WINKLER T.: Współpraca Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA z Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Wiad. Gór. 2007 nr 7 8 s. 451 459.

 78. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Projektowanie zespołów i układów hydraulicznych oraz pneumatycznych jako niewykorzystany etap procesu oceny zgodności. Materiały na konferencję: CYLINDER 2007 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, 19 21 września 2007 s. 5 21.

 79. MEDER A.: Innowacyjne maszyny i urządzenia w warunkach zrównoważonego rozwoju polskiego górnictwa. Materiały na konferencję: Polski Kongres Górniczy, Sesja 5: Innowacyjne Górnictwo, Kraków, 20 21 września 2007 r. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2007 nr Wydanie specjalne s. 113 122.

 80. MEDER A., SIKORA W.: Perspektywy rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach zagrożeń naturalnych. Materiały na konferencję: Polski Kongres Górniczy, Sesja 5: Innowacyjne Górnictwo, Kraków, 20 21 września 2007 r. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2007 nr Wydanie specjalne s. 123 133.

 81. MEDER A., BARAŃSKA H., KOWAL L.: Safety increase of vertical transport in Polish mines due to an application of new operational components not connected with control system of brakes. Materiały na konferencję: LOADO 2007, 4. medzinárodná konferencia LOGISTIKA & DOPRAVA, Slovensko, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 7. 9.november 2007. Dopr. Logist. 2007 nr specjalny s. 4 nienumerowane.

 82. MEDER A., MAŁECKI J., OLEKSY A.: System for testing and assessment of mine shaft hoisting machines used in Poland. Materiały na konferencję: LOADO 2007, 4. medzinárodná konferencia LOGISTIKA & DOPRAVA, Slovensko, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 7. 9.november 2007. Dopr. Logist. 2007 nr specjalny s. 5 nienumerownych.

 83. MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł.: Rekonstrukcje wypadków zaistniałych w warunkach kopalnianych, podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 32 35.

 84. OSOBA M.: Osadzarki wodne pulsacyjne KOMAG do przeróbki żwiru i piasku. Materiały na konferencję: Kruszywa mineralne. Surowce rynek technologie jakość, Szklarska Poręba, 18 20 kwietnia 2007 r. Pr. Nauk. Inst. Gór. P.Wroc., Konf. 2007 nr 119/48 s. 127 136.

 85. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: Nowa koncepcja zraszania powietrzno wodnego do zwalczania zapylenia i zagrożenia metanowego. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2007 nr 3 s. 3 10.

 86. PIECZORA E.: Nowe rozwiązania górniczych urządzeń transportowych podnoszące bezpieczeństwo pracy. Materiały na konferencję: Hornická Ostrava 2007, 12. medzinárodni konference, Technologické procesy při dobýváni ložisek a bezpečnost hornické činnosti, Ostrava, 18. 20.09.2007 s. 19 28.

 87. PIERCHAŁA M., AUGUSTYN A., TALAREK M.: Identyfikacja rozkładu pola akustycznego na terenie miasta Łodzi. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 185 192.

 88. PIERCHAŁA M.: Analiza przyczynowo skutkowa oddziaływania zakładów przemysłowych na klimat akustyczny aglomeracji. Masz. Gór. 2007 nr 1 s. 7 15.

 89. PIERCHAŁA M.: Analiza wpływu obciążenia i stanu technicznego źródeł hałasu na rozkład pola akustycznego na terenie obiektów energetycznych. Materiały na konferencję: Noise Control '07, 14th International Conference of Noise Control, Elbląg, Poland, June 3 6, 2007 s. 1 14.

 90. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P.: Nowe możliwości zastosowania zraszania powietrzno wodnego w podnoszeniu bezpieczeństwa eksploatacji kombajnami ścianowymi. Materiały na konferencję: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie, Ustroń, 22 23 marca 2007 s. 33 42.

 91. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P. , WIŚNIARZ D., MENTLIK K.: Instalacja zraszająca w kombajnie KSW 460NE. Wiad. Gór. 2007 nr 7 8 s. 409 416.

 92. PROSTAŃSKI D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: Nowe rozwiązania dysz zraszających dla górnictwa opracowane w CMG KOMAG. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 231 240.

 93. PROSTAŃSKI D., ROJEK P., BAŁAGA D. , WIŚNIARZ D., MENTLIK K.: Badania i ocena efektów wdrożenia powietrzno wodnej instalacji zraszającej kombajnu KSW 460NE. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 241 253.

 94. ROGALA J., JENCZMYK D. , BRYK M., HELBIN K.: Współpraca systemu identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej z oprogramowaniem SZYK MASZYNY. Materiały na konferencję: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 19 23 lutego 2007 s. 849 857.

 95. SABLIK J., LENARTOWICZ M.: Energetyczne właściwości powierzchniowe ziaren w produktach przemysłowej flotacji węgla. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 22, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2007 s. 1 81.

 96. SIKORA W.: Scenariusz rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach utrudnień górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 19 33.

 97. SIKORA W.: Scenariusz rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach utrudnień górniczych. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 44 51.

 98. STANICZEK F., TRZĘSIMIECH K., PUCHAŁA B., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., ROJEK P., BAŁAGA D.: Kurtyna powietrzno wodna kombajnu chodnikowego R 200. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 255 263.

 99. STANICZEK F., PUCHAŁA B., TRZĘSIMIECH K., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., ROJEK P., BAŁAGA D.: Powietrzno wodna kurtyna zraszająca zwiększeniem bezpieczeństwa eksploatacji kombajnu chodnikowego R 200. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 25 31.

 100. TEJSZERSKA D., TUREWICZ K., HELMRICH P., NIEDWOROK A.: Modelowanie i badania weryfikacyjne elementów górniczego wyciągu szybowego. Materiały na konferencję: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. "Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków, 26 27 czerwca 2007 r. Zesz. Nauk. Tech. AGH Kated. Transp. Linow. 2007 nr 41 s. 25 34.

 101. TOMASZEWSKI J., DREWNIAK J.: Zacieranie przekładni zębatych. Prace Naukowe - Monografie CMG KOMAG nr 20, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2007 s. 1-164

 102. TOMASZEWSKI J.: Doświadczalna metoda wyznaczania parametrów cieplnych przekładni. Materiały na konferencję: XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Połączenia. Napędy. Przekładnie zębate, cięgnowe, sprzęgła, t.2, Rzeszów Przemyśl, wrzesień 2007 s. 416 426.

 103. TOMASZEWSKI J. , RYSIŃSKI J.: Wibroakustyczna diagnostyka zatarcia przekładni zębatych. Materiały na konferencję: XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Połączenia. Napędy. Przekładnie zębate, cięgnowe, sprzęgła, t.2, Rzeszów Przemyśl, wrzesień 2007 s. 427 435.

 104. TOMASZEWSKI J. , RYSIŃSKI J.: Pomiary parametrów cieplnych przekładni zębatych. Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 12 s. 35 37.

 105. TOMASZEWSKI J.: Układ do ciągłego monitorowania stanu technicznego przekładni zębatych. Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 12 s. 105 107.

 106. TOMASZEWSKI J.: Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 3 6.

 107. TUREWICZ K. , TEJSZERSKA D.: Analiza wytrzymałościowa linopędni pomiary naprężeń na obiekcie i weryfikacja modelu MES. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2007, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, t.2, Szczyrk, 17 19.09.2007 s. 87 95.

 108. WINKLER T., BOJARA S., CHUCHNOWSKI Ł., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Wizualizacje komputerowe zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 215 222.

 109. WINKLER T., TOKARCZYK J., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Modelowanie i wizualizacja zagrożeń technicznych i zdrowotnych w górniczych systemach zmechanizowanych. Materiały na konferencję: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie, Ustroń, 22 23 marca 2007 s. 90 94.

 110. WINKLER T., BOJARA S.: Tworzenie scenariuszy dla potrzeb rekonstrukcji przebiegu wypadków. Materiały na konferencję: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 19 23 lutego 2007 s. 505 515.

 111. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ŚWIECA W.: Nowa generacja dokumentacji techniczno ruchowej maszyn górniczych. Materiały na konferencję: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 19 23 lutego 2007 s. 865 873.

 112. WINKLER T., TOKARCZYK J.: Badanie stateczności sekcji obudów zmechanizowanych. Masz. Gór. 2007 nr 1 s. 32 34.

 113. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., BOJARA S.: Reconstruction of mine accidents in a virtual environment. Arch. Gór. 2007 nr 1 s. 61 74.

 114. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ŚWIECA W.: Concept of Interactive Electronic Technical Manual (IETM) on the example of mining machines. Materiały na konferencję: "High Performance Mine Production", RWTH Aachen, May 30th and 31th, 2007 s. 223 234.

 115. WINKLER T. , GAŹDZIK T.S., TOKARCZYK J., JAWORSKI J.: Method of cooperation between orthopedists and engineers during designing surgical tools for hip surgery. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2007 nr 4 s. 17 27.

 116. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ŚWIECA W.: Elektroniczna dokumentacja techniczno ruchowa maszyn górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 295 302.

 117. WINKLER T., TOKARCZYK J.: Scenariusze wirtualnego prototypowania maszyn górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2007 "Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego", Szczyrk, 13 15 listopada 2007 s. 303 312.

 118. WINKLER T., TOKARCZYK J.: Tworzenie wirtualnych prototypów maszyn górniczych. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 23, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2007 s. 1 106.

 119. WINKLER T., JASZCZYK J., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Zastosowanie komputerowych metod modelowania, symulacji i wizualizacji w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych. Materiały na konferencję: Polski Kongres Górniczy, Sesja 8: Informatyka w górnictwie - stan aktualny, szanse i wyzwania, Kraków, 19-21 września 2007 r. Gospod. Surow. Miner. 2007 nr Zeszyt specjalny 4 s. 375-388.

 120. WOLNY S., KALITA M.: Obciążenia statyczne elementów zespołu ładującego ładowarki górniczej. Materiały na konferencję: TUR 2007, Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2007 "Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych", Kraków Krynica, wrzesień 2007 s. 629 641.

 121. ZAJĄC R.: Formalne podstawy uznania kompetencji laboratorium badawczego norma PN EN ISO/IEC 17025:2005. Zarz. Jakością 2007 nr 1 s. 66 73.

 122. ZAJĄC R.: Z prac Komitetu Technicznego nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych. Masz. Gór. 2007 nr 1 s. 54 55.

 123. ZAJĄC R.: Przegląd projektu technicznego jako narzędzie wspomagające proces projektowania. Masz. Gór. 2007 nr 3 s. 57 61.

 124. ZAJĄC R.: Badanie satysfakcji klienta w kontekście zarządzania jakością usług. Zarz. Jakością 2007 nr 3 s. 88 95.

 125. ZAJĄC R., ORZECH Ł.: Badania z obszaru dyrektywy 94/9/WE ATEX nowe możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Masz. Gór. 2007 nr 4 s. 19 24.

 126. ZAJĄC R.: Przegląd projektu technicznego. Wymóg normatywny czy rozsądek ekonomiczny? Zarz. Jakością 2007 nr 4 s. 56 61.

 127. ZELJAŚ D.: Górotwór solny LGOM jako materiał konstrukcyjny do budowy podziemnego składowiska odpadów. Materiały na konferencję: KOMEKO 2007 "Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych", Szczyrk, 20 22.03.2007 s. 89 102.

 128. ŻAK M., LOSTER A., KOZIELSKA B., MELANIUK WOLNY E.: Air contamination with nitrogen dioxide in the vicinity of Gliwice transport routes before opening the A4 motorway fragment Kleszczów Gliwice. Arch. Ochr. Śr. 2007 nr 4 s. 3 15.