Główna Majątek

Majątek

Wartość majątku Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach według stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi (wartość netto):

Nazwa składnika

Kwota

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

12 412 856,28


1) Środki trwałe

12 280 522,78

a) grunty własne

472 468,73

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8 883 948,10

c) urządzenia techniczne i maszyny

342 638,70

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

2 581 467,25

2) Środki trwałe w budowie

132 333,50

III

Inwestycje długoterminowe

1 581 270,25


1) Nieruchomości

1 475 476,03

2) Długoterminowe aktywa finansowe

105 794,22


Razem

13 994 126,53

 

Zgodnie z art. 11.1 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) poniżej tekst Uchwały nr 5/47 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o..

Uchwała nr 5/47.