Główna Majątek

Majątek

Wartość majątku Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach według stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi (wartość netto):

Nazwa składnika

Kwota

I

Wartości niematerialne i prawne

995,76

II

Rzeczowe aktywa trwałe

11 864 009,13


1) Środki trwałe

11 724 968,02

a) grunty własne

590 339,57

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9 316 383,46

c) urządzenia techniczne i maszyny

403 338,49

d) środki transportu

9 224,50

e) inne środki trwałe

1 405 682,00

2) Środki trwałe w budowie

139 041,11

III

Inwestycje długoterminowe

1 680 279,08


1) Nieruchomości

1 574 484,86

2) Długoterminowe aktywa finansowe

105 794,22

Razem

13 545 283,97

 

Zgodnie z art. 11.1 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) poniżej tekst Uchwały nr 5/47 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o..

Uchwała nr 5/47.