Główna Nauka Konferencje i targi

Konferencja Transport Szybowy 2011

6. Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu TRANSPORT SZYBOWY odbyła się w dniach 19-21.09. br. w Rytrze. Celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie bezpiecznych i efektywnych systemów transportu szybowego oraz przedstawienie głównych kierunków rozwoju w tej dziedzinie.

 

 

 

Patronat nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, a jej zakres tematyczny przedstawiał się następująco:

 • Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego – prognozy rozwoju.
 • Układy sterowania, diagnostyki, monitoringu i wizualizacji w transporcie szybowym.
 • Nowoczesne energooszczędne układy zasilania maszyn wyciągowych.
 • Komputerowe metody wspomagania projektowania i badania elementów górniczych wycią¬gów szybowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych.
 • Zagrożenia wynikające z relacji człowiek – maszyna – środowisko pracy, w przypadku górniczego wyciągu szybowego.
 • Metody identyfikacji, modelowania i wizualizacji czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń wyciągowych.
 • Metody badania oraz oceny systemów transportu szybowego z uwzględnieniem kryteriów ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
 • Doświadczenia eksploatacyjno-wdrożeniowe.
 • Remonty oraz modernizacja maszyn i urządzeń wyciągowych.
 • Liny stosowane w górniczych wyciągach szybowych.
 • Nowoczesne technologie i materiały stosowane w górniczych wyciągach szybowych.

Konferencja TRANSPORT SZYBOWY 2011 stała się ważnym forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu w zakresie możliwości implementacji najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w ww. dziedzinie.   Wzięło w niej udział 162 uczestników reprezentujących  kopalnie węgla kamiennego i rud miedzi, produ¬centów maszyn i urządzeń, zakłady prowadzące remonty i moder¬nizację maszyn, jednostki nadzoru górnictwa, a także instytuty na¬ukowo-badawcze oraz wyższe uczelnie techniczne.

Podczas siedmiu konferencyjnych sesji przedstawiono 31 referatów.

Fot. Ewa Hordyniak