Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2017

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2017

Wykaz publikacji pracowników ITG KOMAG za I-III kwartał 2017 r.

Artykuły w czasopismach polskich

1. BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M.: Zastosowanie technologii druku 3D do szybkiego prototypowania dysz zraszających. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 3-13, ISSN 2450-9442.

2. BARTOSZEK S., JURA M., JAGODA J., LIBERA K., SŁOWIŃSKI A.: Badania systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku doświadczalnym. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 30-41, ISSN 2450-9442.

3. BUDZYŃSKI Z.: Techniczne aspekty związane z produkcją na wielką skalę samochodów elektrycznych. Napędy Sterow. 2017 nr 4 s. 106-111, ISSN 1507-7764.

4. BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Układ zasilania i sterowania górniczego wentylatora lutniowego z funkcją regulacji wydajności. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2017 nr 113 s. 171-175, ISSN 0239-3646.

5. DEJA P.: Doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej dołowej lokomotywy elektrycznej Ld-31EM. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 55-62, ISSN 2450-9442.

6. DOBRZANIECKI P., KACZMARCZYK K.: Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 63-76, ISSN 2450-9442.

7. JAGODA J.: System pomiaru koncentracji operatora maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 71-80, ISSN 2450-9442.

8. JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J.: Innovative software solution for coal mines. Stud. Informat. 2017 nr 3 s. 45-56, ISSN 1642-0489.

9. JEDZINIAK M.: Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła lutni elastycznych. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 12-20, ISSN 2450-9442.

10. JENDRYSIK S., BARTOSZEK S., JASIULEK D., GAWLIŃSKI A.: Układ sterowania i kontroli pracy przenośnika kubełkowego w osadzarkowym węźle wzbogacania. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 53-61, ISSN 2450-9442.

11. JURA M.: Biblioteka graficzna do sterownika z wyświetlaczem OLED. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 62-70, ISSN 2450-9442.

12. KALITA M.: Badania przemieszczania pyłu zalegającego w wyrobisku chodnikowym. Wsp. Spr. 2017 nr 3 s. 7-11, ISSN 1213-8078.

13. KONSEK R.: Szacowanie czasu pracy górniczych maszyn transportowych z napędem akumulatorowym. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 24-29, ISSN 2450-9442.

14. KONSEK R.: Elektryczny napęd górniczych kolejek podwieszonych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2017 nr 113 s. 195-198, ISSN 0239-3646.

15. KONSEK R.: Wyznaczanie drogi hamowania lokomotywy górniczej na podstawie badań symulacyjnych. Napędy Sterow. 2017 nr 7/8 s. 118-121, ISSN 1507-7764.

16. KOWOL D., MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M.: Badania laboratoryjne skuteczności osadzarkowego wzbogacania odpadów powęglowych w klasach ziarnowych 35-3 mm oraz 35-0 mm. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 3-15, ISSN 2450-9442.

17. LAZAR D., SZWEDA S.: Koncepcja układu odzyskiwania energii z rurociągu szybowego. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 64-74, ISSN 2450-9442.

18. LESIAK K.: Wpływ zmiany temperatury na pomiar ciśnienia wybuchu. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 3-11, ISSN 2450-9442.

19. LESIAK K., BRZEŻAŃSKI M.: Concept of the exhaust system of combustion engines used in underground mining. Combust. Engines 2017 nr 2 s. 97-100, ISSN 2300-9896.

20. MAJEWSKI M.: Identyfikacja zagrożeń, jako jeden z elementów procesu projektowania maszyn górniczych. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 27-43, ISSN 2450-9442.

21. MATUSIAK P., KOWOL D.: Technologia odzysku koncentratu węglowego z odpadów pogórniczych poprzez wdrożenia urządzeń typu KOMAG. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 42-52, ISSN 2450-9442.

22. NIEDWOROK A.: Impact of static and alternating magnetic field on warming up of components fixing the electric wires. Prz. Elektrotech. 2017 nr 7 s. 60-63, ISSN 0033-2097.

23. PIECZORA E., SUFFNER H.: Rozwój napędów dołowych kolejek podwieszonych. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 44-57, ISSN 2450-9442.

24. POLNIK B.: Bezpieczeństwo stosowania ogniw litowych w maszynach i urządzeniach górniczych, pracujących w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Napędy Sterow. 2017 nr 1 s. 58-65, ISSN 1507-7764.

25. POLNIK B., KURPIEL W., JUSZCZYK Z.: Autonomiczny system monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 58-64, ISSN 2450-9442.

26. ROGALA-ROJEK J., JENDRYSIK S., JURA M., JASIULEK D.: Smart system for electric grid management in coal mines. Stud. Informat. 2017 nr 3 s. 101-114, ISSN 1642-0489.

27. SIEGMUND M., JONAK J.: Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia. Cuprum 2017 nr 1 s. 57-71, ISSN 0137-2815.

28. SZYGUŁA M., STĘPOR J., MOSTEK W., LEBDA-WYBORNY Z., KAZUBIŃSKI D.: Dostosowanie sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz do zmieniających się warunków eksploatacji. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 31-44, ISSN 2450-9442.

29. WIECZOREK A., ROZMUS M.: Możliwości i potrzeby w zakresie wykorzystania systemu klasy CMMS w szpitalu. Syst. Wspomag. Inż. Prod., Probl. Zarz. Śr. 2017 nr 1 s. 34-44, ISSN 2391-9361.

30. WOSZCZYŃSKI M.: Model inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli fotowoltaicznych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2017 nr 114 s. 33-37, ISSN 0239-3646.

31. ZAJĄC R.: Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych. Probl. Jakości 2017 nr 6 s. 32-37, ISSN 0137-8651.

32. ZAJĄC R.: Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 75-86, ISSN 2450-9442.

 

Artykuły w czasopismach zagranicznych

1. TALAREK M., KACPRZYK R.: Direct ignition tests of brush discharges for explosive methane-air and propane-air gas mixtures. J. Electrost. 2017 nr 88 s. 165-170, ISSN 0304-3886.

 

Monografie

1. LUTYŃSKI A.: Zwalczanie zagrożeń wywoływanych przez metan, pył i hałas w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 18, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 1-126; 7,00 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-03-0.

 

Rozdziały w monografiach

1. BAŁAGA D., SIEGMUND M., KALITA M.: Powietrzno-wodny system redukcji zapylenia na instalacji podawania węgla w Elektrowni "Łagisza". Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2017 s. 27-36; 0,83 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-7-3.

2. BARON R.: Identyfikacja poziomu dźwięku na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. KOMEKO 2017, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 126-139; 0,75 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-02-3.

3. CIERPISZ S., KOWOL D.: Metody stabilizacji nadawy w procesie wzbogacania węgla w osadzarce. KOMEKO 2017, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 96-114; 1,17 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-02-3.

4. LUTYŃSKI A., LUTYŃSKI M.: Wykorzystanie odpadów węglowych w technologiach zgazowania. KOMEKO 2017, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 140-156; 1,13 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-02-3.

5. PIECZORA E., SUFFNER H.: Czy nadchodzi kres stosowania kolejek podwieszonych z napędem spalinowym w górnictwie? Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2017 s. 241-252; 1,00 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-3-5.

6. RYNDAK P., MICHALSKI W., KOWAL L., TUREWICZ K.: Mobilna platforma kontenerowa - innowacyjne rozwiązanie transportu pionowego. KOMTECH 2017, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 23-29; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-05-4.

 

Referaty w materiałach konferencyjnych

1. BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M., URBANEK A., WALOSZCZYK A.: Automatyczny system gaszenia mgłowego napędów przenośników taśmowych. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, XIX Konferencja, Szczyrk-Biła, 4-5 kwietnia 2017 s. 1-11.


Referaty w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w Web of Science

1. NIEDWOROK A., ORZECH Ł.: Determination of efficiency and thermal properties of drive equipped with induction motor and drive equipped with synchronous reluctance motor. Materiały na konferencję: The 19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE '17 ECCE Europe, Warsaw, Poland, 11-14 September 2017 s. 1-9, ISBN 9789075815269.

 

 

 

Zobacz więcej nt. artykułów: informacja naukowo-techniczna.