Home Publications Maszyny Górnicze MASZYNY GÓRNICZE 3/2013

MASZYNY GÓRNICZE 3/2013

Modelling the design of individual rescue shields

MAZUREK K.

Testing facility and the method for determination of the force breaking the frictional coupling

JANAS S.

Use of ultrasonic method for assessment of welded joints in the base of powered roof support

RAKWIC B., WOJTYNEK R.

Chain hoist for hoses and cables setter in MIKRUS complex

KALITA M.

Impact of regulations revision on the process of assessment the technical condition of powered roof supports

CHLEBEK D., GERLICH J.

Computer-aided calculations of technological parameters of mine flight-bar conveyors

SUCHOŃ J., SZKUDLAREK Z., ROGALA-ROJEK J.

Thermal load to exhaust system of mining diesel drives in the aspect of using the catalytic reactor

KACZMARCZYK K., TUREWICZ A.

Laboratory tests of composite pneumatic motor

CEBULA D., KALITA M.

Development of vehicles and machines with hybrid drive

KONSEK R.


Krzysztof MAZUREK

Modelling the design of individual rescue shields

Modelowanie konstrukcji osłony ratowniczej indywidualnej

Computer simulation of crash tests of rescue shield supports, developed in KOMAG to protect rescuers, which are working in the rescue tunnel face, are presented in the paper. Examples of selecting the design parameters of individual rescue support to minimise its weight with meeting the requirements of FOPS directive, are given.

W niniejszej publikacji przedstawiono symulację komputerową crash-testów osłon ratowniczych, opracowanych w ITG KOMAG, służących do zabezpieczenia ratownika znajdującego się w przodku tunelu ratowniczego. Przedstawiono przykład doboru parametrów konstrukcyjnych osłony ratowniczej indywidualnej ze względu na kryterium minimalizacji masy, przy równoczesnym spełnieniu wymagań dyrektywy FOPS.

Sebastian JANAS

Testing facility and the method for determination of the force breaking the frictional coupling

Stanowisko badawcze oraz metoda wyznaczania siły zrywającej połączenie cierne

The problem of testing the impact of roughness of pressing coupling surface on resistance resulting from a torque is presented in the paper. Design of testing facility as well as testing methodology is discussed. Results from testing the facility and from determination of auxiliary disk turning resistance.

W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z badaniem wpływu chropowatości powierzchni elementów połączenia wciskowego, na wielkość oporu wynikającego z momentu. Omówiono budowę stanowiska badawczego i metodykę badań. Zaprezentowano wyniki badań testowania stanowiska oraz wyznaczania oporów toczenia krążka pomocniczego.

Bożena RAKWIC, Robert WOJTYNEK

Use of ultrasonic method for assessment of welded joints in the base of powered roof support

Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny stanu złączy spawanych spągnicy sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej

Accredited procedure for non-destructive tests with use of ultrasonic method to control quality of machines components at the stage of their manufacture is presented. The results of internal discontinuity of welded joints of powered roof support, used to determine the impact of load during load cycles of fatigue test on the quality of welded joints are given.

W artykule przedstawiono akredytowaną procedurę badań nieniszczących metodą ultradźwiękową, wykorzystywanych do kontroli jakości elementów maszyn i urządzeń, na etapie ich wytwarzania i użytkowania. Zaprezentowano wyniki badań nieciągłości wewnętrznych złączy spawanych elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej, na podstawie których podjęto próbę określenia wpływu obciążenia stosowanego podczas cyklicznych badań zmęczeniowych sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej, na jakość złączy spawanych.

Marek KALITA

Chain hoist for hoses and cables setter in MIKRUS complex

Wciągarka łańcuchowa układaka przewodów kompleksu MIKRUS

Design of WŁ51 chain hoist, developer in collaboration between KOMAG, FMiU OMAG Ltd. and KOPEX MACHINERY, JSC, is presented. The hoist is installed in MIKRUS longwall system and it is designed for tensioning and guiding the setter of hoses supplying the shearer with working media. Required technical parameters of the hoist are specified, designing process is discussed and final design of the hoist is described.

W artykule przedstawiono rozwiązanie wciągarki łańcuchowej WŁ51 będące efektem współpracy ITG KOMAG, FMiU OMAG Sp. z o.o. oraz KOPEX MACHINERY S.A.. Wciągarka, zabudowana w kompleksie ścianowym MIKRUS, przeznaczona jest do naciągui prowadzenia układaka przewodów doprowadzających media robocze do kombajnu urabiającego. Określono wymagane parametry techniczne urządzenia, omówiono proces projektowania i opisano ostateczną postać konstrukcyjną wciągarki.

Daniel CHLEBEK, Jacek GERLICH

Impact of regulations revis ion on the process of assessment the technical condition of powered roof supports

Wpływ nowelizacji przepisów na proces oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej

Main changes in the process of assessment the technical conditions of powered roof supports resulting from revision of regulations are discussed. The changes in regulations significantly simplified the process of assessment the technical conditions of powered roof supports not affecting the precision of assessment measured by number of components classified for repair or replacement in comparison to the similar period of previous assessment procedure. List of results of assessment the technical conditions of powered roof supports made with participation of KOMAG in the selected hard coal mines is given.

W artykule omówiono zasadnicze zmiany w procesie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej wynikające z nowelizacji przepisów. Wprowadzone zmiany uprościły znacznie proces oceny stanu technicznego, nie wpływając na szczegółowość oceny, mierzoną liczbą elementów zakwalifikowanych do remontu lub wymiany na nowe, w porównywanych okresach obowiązywania przepisów dotyczących oceny. Podano zbiorcze wyniki ocen stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej realizowanych z udziałem ITG KOMAG w wybranych kopalniach węgla kamiennego.

Józef SUCHOŃ, Zbigniew SZKUDLAREK, Joanna ROGALA-ROJEK

Computer-aided calculations of technological parameters of mine flight-bar conveyors

Komputerowe wspomaganie obliczeń para- metrów technologicznych górniczych przenośników zgrzebłowych

Production rate of hard coal with use of longwall system depends, among others, on proper selection of operational parameters of each machine, i.e. conveyor, shearer and powered roof support. Computer method for selection of parameters longwall shearer, depending on planned output, based on basic assumptions for designing, and for selection of flight-bar conveyor for the given operational conditions, is presented.

Wydajność eksploatacji węgla kamiennego systemem ścianowym uzależniona jest m.in. od odpowiedniego doboru parametrów pracy poszczególnych maszyn, to jest przenośnika, kombajnu i obudowy zmechanizowanej. W artykule przedstawiono komputerową metodę doboru przenośnika ścianowego w zależności od planowanego wydobycia, bazującą na podstawowych zależnościach do projektowania oraz doboru przenośnika zgrzebłowego do danych warunków eksploatacyjnych.

Krzysztof KACZMARCZYK, Andrzej TUREWICZ

Thermal load to exhaust system of mining diesel drives in the aspect of using the catalytic reactor

Obciążenie cieplne układu wylotowego górniczych napędów spalinowych w aspekcie zastosowania reaktora katalitycznego

The results of numerical simulation of exhaust gases flow through ctalitic reactor installed in the exhaust system of mining diesel drive, using the Computational Fluid Dynamics method is presented in the paper. The simulation was made to analyze impact of protection against excessive temperature of external surface of the system on temperature distribution in catalytic core.

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych, z wykorzystaniem metod CFD (Computational Fluid Dynamics), przepływu spalin przez reaktor katalityczny zabudowany w układzie wylotowym górniczego napędu spalinowego. Symulacje przeprowadzono pod kątem analizy wpływu zabezpieczenia temperaturowego powierzchni zewnętrznych układu na rozkład temperatury w rdzeniu katalitycznym.

Danuta CEBULA, Marek KALITA

Laboratory tests of composite pneumatic motor

Próby doświadczalne kompozytowego silnika pneumatycznego

Problems with selection of plastics for the components of pneumatic motor are presented. The aspects of manufacturing and exploitation of sub-assemblies made of plastics are discussed. The results of operational tests of pneumatic motor equipped with plastic components are given. The tests enabled verification of the project assumptions and of possibilities of using the plastics in a pneumatic motor.

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z doborem tworzyw sztucznych na elementy silnika pneumatycznego. Omówiono aspekty związane z produkcją i eksploatacją podzespołów z tworzyw sztucznych. Zaprezentowano wyniki prób ruchowych silnika pneumatycznego wyposażonego w elementy wykonane z tworzyw sztucznych. Przeprowadzone próby umożliwiły weryfikację założeń projektowych oraz możliwości zastosowania tworzyw sztucznych
w budowie silnika pneumatycznego.

Rafał KONSEK

Development of vehicles and machines with hybrid drive

Rozwój pojazdów użytkowych i maszyn roboczych o napędzie hybrydowym

Present trends aiming at environment protection contributed to a development of new drive systems to reduce emission of carbon dioxide and hazardous substances. Development of vehicles with hybrid drive as well as examples of their use are presented.

Panujące obecnie trendy mające na celu ochronę środowiska przyczyniły się do rozwoju nowych układów napędowych mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych substancji. W artykule przedstawiono historię rozwoju pojazdów o napędzie hybrydowym oraz przykłady ich zastosowań.