Główna Instytut Zakłady badawczo-rozwojowe Zakład Technologii Środowiskowych

Raporty (oceny) oddziaływania na środowisko

Poprzez ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, które w szczególności obejmuje weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

ImageRaport oddziaływania na środowisko jest opracowaniem techniczno-przyrodniczym, które stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju inwestycji może być załącznikiem bezwzględnie wymaganym lub też takim, którego wykonanie i załą­czenie do wniosku może być wyma­gane na podstawie odrębnej decyzji. Raport oddziaływania na środowisko wymagany jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzajów przedsię­wzięć dla których obowiązek sporzą­dzenia raportu może być wymagany, biorąc pod uwagę: rodzaj działal­ności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne.

Zgodne z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), raport oddziaływania na środowisko w skrócie powinien zawierać następujące informacje:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
 • charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
 • przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
 • opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • opis analizowanych wariantów,
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 1. Analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.
 2. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
 • ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,
 • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
 • dobra materialne,
 • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej.
 1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
 • istnienia przedsięwzięcia,
 • wykorzystywania zasobów środowiska,
 • emisji, oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę.
 1. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
 • Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143.
 • Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
 • Mapy dla będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.
 • Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 • Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.
 • Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Celem raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać zarówno etap realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatację i likwidację. Dzięki tak przeprowadzonej analizie, inwestor otrzymuje potwierdzenie możliwości realizacji projektu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

Image