Recenzje

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
Recenzenci wybierani są spośród Zespołu recenzentów.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na zrecenzowanie publikacji. Nadesłane opracowania w pierwszej kolejności są poddane ocenie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez recenzentów.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

Rekomendowaną formą recenzji  jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzenci nie wykorzystują wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, a następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Zespół redakcyjny.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku kwartalnik „Maszyny Górnicze”  podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

Recenzenci artykułów

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych. Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

Informacje dla recenzentów

Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o terminowe przygotowanie recenzji i przekazywanie ich do Sekretarza lub Redaktora Naczelnego Wydawnictwa.

Formularz do pobrania: Karta recenzji artykułu [doc]