Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych


ZMIANA TERMINU KONFERENCJI!!!
21. Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu „KOMTECH - INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-65593-19-1

Ważnym wyzwaniem technologicznym zarówno dla jednostek naukowych, jak i dla producentów jest w chwili obecnej wprowadzenie do stosowania bezpiecznych, wydajnych i inteligentnych systemów mechanizacyjnych. Poprawa jakości i wydajności produkcji wymaga zastosowania do projektowania i wytwarzania narzędzi informatycznych, technik symulacyjnych i złożonych modułów obliczeniowych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-65593-16-0

Prezentowane w poszczególnych rozdziałach monografii technologie i techniki związane są, w większości, z polską myślą techniczną i mają podstawę naukową i badawczą, wynikającą ze ścisłej współpracy kopalń, producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz jednostek naukowych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-05-4
W monografii zawarto  wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowane przez polskie i zagraniczne jednostki naukowe oraz firmy z zaplecza przemysłu maszyn i urządzeń dla górnictwa. Są one dowodem na ciągłą aktywność ww. jednostek w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-97-2

Aktualna sytuacja górnictwa węglowego w Polsce będąca wynikiem drastycznego spadku jego cen oraz polityka energetyczno-klimatyczna, w tym dekarbonizacja, to główne czynniki pewnego kryzysu tej branży. Słaba kondycja finansowa spółek węglowych bardzo negatywnie wpływa na tzw. zaplecze górnicze. Brak inwestycji w górnictwie stawia wiele przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w trudnej sytuacji. Restrukturyzacja polskiego górnictwa jest konieczna, zwłaszcza, że nic nie wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości wyeliminujemy węgiel jako źródło surowca w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-90-3

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą tematyce bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności w górnictwie. Poprawa bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym, pomimo jego trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jest ciągle wyzwaniem i wymaga konsekwentnego podejmowania działań poprzez tworzenie efektywnych i niezawodnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-83-5

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-78-1

Prezentujemy Państwu kolejną monografię z cyklu KOMTECH pt. ”Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo–Efektywność – Niezawodność”, stanowiącą zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów, obejmującą wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

KOMTECH 2012

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-67-5

Innowacyjność w czasach narastającego kryzysu gospodarczego powinna być stymulowana intensywniej niż w okresie wzrastającej koniunktury. Obecnie innowacyjność nie opiera się jedynie na nowych rozwiązaniach, których istotą jest szybkość działania, efektywność i oszczędność, jest to również jakość i nowoczesność.

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-55-2

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W czterech rozdziałach omówiono problematykę współczesnego projektowania rozwiązań systemów mechanizacyjnych, identyfikacji, badań i oceny czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń. Przedstawiono również rozwiązania ograniczające negatywny wpływ tych czynników na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i wreszcie problematykę kształtowania bezpiecznych warunków eksploatacji.

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-46-0

Perspektywy rozwoju górnictwa i obserwowane ożywienie inwestycyjne na rynkach międzynarodowych związane są z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, zwłaszcza w krajach rozwijających się dynamicznie, takich jak Indie i Chiny.

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-38-5

Realizacja polityki Państwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym wymaga ciągłego podejmowania działań w obszarze profilaktyki i zwalczania zagrożeń, miedzy innymi poprzez tworzenie innowacyjnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie technik i technologii.