Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu „KOMTECH - INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

 

  Praca zbiorowa
  Monografia

  ISBN 978-83-65593-27-6

 

 

 

 

 Nowa formuła

 Przedstawiamy Państwu materiały pokonferencyjne, które będą ukazywały się na naszej stronie sukcesywnie,
 w miarę otrzymywania przez redakcję Wydawnictwa KOMAG zaakceptowanych publikacji, po recenzjach.
 Ostateczna wersja monografii pokonferencyjnej KOMTECH 2021, zawierająca komplet materiałów, ukaże
 się w grudniu 2021.

 

Waldemar WÓJCICKI, Michał WÓJCICKI
FAMUR S.A.,Polska

Nadążne napinanie taśmy w przenośnikach górniczych - dobór
i rozwiązania
konstrukcyjne

 

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-22-1

Monografia KOMTECH 2020 poświęcona jest najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

      

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-65593-19-1

Monografia KOMTECH 2019 poświęcona jest  najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Praca zbiorowa 
Monografia

ISBN  978-83-65593-16-0

 

Prezentowane w poszczególnych rozdziałach monografii technologie i techniki związane są, w większości, z polską myślą techniczną i mają podstawę naukową i badawczą, wynikającą ze ścisłej współpracy kopalń, producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz jednostek naukowych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-05-4

W monografii zawarto  wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowane przez polskie i zagraniczne jednostki naukowe oraz firmy z zaplecza przemysłu maszyn i urządzeń dla górnictwa. Są one dowodem na ciągłą aktywność ww. jednostek w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Praca zbiorowa
Monografia

 

ISBN 978-83-60708-97-2

 

Prezentowane w monografii wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych są dowodem na ciągle aktywną postawę wielu środowisk w zakresie innowacyjnych technik i technologii dla górnictwa.

      

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-90-3  

Monografia poświęcona została tematyce bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności w górnictwie. Poprawa bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym, pomimo jego trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jest ciągle wyzwaniem i wymaga konsekwentnego podejmowania działań poprzez tworzenie efektywnych i niezawodnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych.

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN 978-83-60708-83-5
                                                            

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Image

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN: 978-83-60707-78-1
                                                            

Monografia z cyklu KOMTECH pt. "Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa", Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność", stanowi zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów i obejmuje wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

KOMTECH 2012

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-67-5

Prezentowana problematyka monografii, odzwierciedla wyniki działań na rzecz innowacyjności z zakresu badań stosowanych, którą zawarto w dziewięciu rozdziałach. W pierwszych trzech przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie w aspekcie współpracy jednostek nauki i przemysłu z Wyższym Urzędem Górniczym oraz oceny potencjalnych zagrożeń, kształtowania kompetencji pracowników kopalń i aspekty eksploatacji wyciągów szybowych. Kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych omówiono w rozdziale czwartym, na przykładzie wdrażanych w polskich kopalniach węgla kamiennego kompleksów ścianowych.

Image

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-55-2

Monografię poświęcono najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W czterech rozdziałach omówiono problematykę współczesnego projektowania rozwiązań systemów mechanizacyjnych, identyfikacji, badań i oceny czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń. Przedstawiono również rozwiązania ograniczające negatywny wpływ tych czynników na bezpieczeństwo zdrowie ludzi i wreszcie problematykę kształtowania bezpiecznych warunków eksploatacji.