Komunikat nr 1/2020 - I kwartał

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją, spowodowaną pandemią koronawirusa, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 podjęliśmy działania, które mogą mieć wpływ na bieżącą obsługę, mianowicie:

  • ograniczamy liczbę pracowników w siedzibie, w związku z tym zachęcamy Państwa do kontaktu zdalnego,
  • inspekcje, nadzory i audity przypadające w okresie stanu epidemii, zostają przesunięte na uzgodnione z Państwem nowe terminy (po odwołaniu stanu epidemii),
  • nasi pracownicy będą indywidualnie ustalać z Państwem tryb postępowania w zakresie realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności/wydawania opinii/nadzoru,
  • działania wymagające bezpośredniego kontaktu będziemy, w miarę możliwości, wykonywać zdalnie z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji audio i video.

Chcemy podkreślić, że wprowadzone restrykcje wynikają z realizacji działań zalecanych przez polski rząd i służby publiczne oraz z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo, jednocześnie pozwalają na kontynuowanie działalności przez jednostkę certyfikującą.

W razie pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji w kontakcie najlepiej drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli nastąpią dalsze obostrzenia będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

 

Komunikat nr 3/2019 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 75) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zachęcamy do analizy ww. dokumentu wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem, w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność wyrobów wprowadzanych do obrotu handlowego z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

Jeżeli Państwo są zainteresowani uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym  wnioskiem do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2019 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca opracował i wdrożył program certyfikacji (do wglądu na życzenie) obejmujący dobrowolną certyfikację wyrobów, stanowiących podzespoły lub części maszyny lub urządzenia. Wydany certyfikat zgodności stanowi potwierdzenie, że wyroby wytworzone zgodnie z ich dokumentacją techniczną w ramach ocenionych i nadzorowanych warunków organizacyjno-technicznych, spełniają wymagania dokumentów odniesienia przywołanych w certyfikacie. Certyfikat potwierdza wybrane własności lub parametry wyrobów, np. brak stopów metali lekkich, zgodność wymiarów geometrycznych z podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, ale nie potwierdza ich równoważności z podzespołami i częściami oryginalnymi.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikat nr 1/2019 - I kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 371/01) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Jedną z norm wymienionych w ww. wykazie, zawierających wymagania dla urządzeń i komponentów stosowanych w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, jest norma  PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. W stosunku do normy zastąpionej PN-EN 1710+A1:2010, norma PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 wprowadza szereg nowych wymagań, których spełnienie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i ze zmianą konstrukcji urządzeń lub ich wyposażenia. Przykładem mogą być wymagania dla wentylatorów, rozszerzone o następujące wymagania:

  • wirniki powinny wytrzymać próbne działanie co najmniej 1,15- krotności prędkości nominalnej przez co najmniej 60 sekund bez powodowania ryzyka zapłonu i z niewielkimi wewnątrz zmianami w prześwicie w zakresie zaprojektowanej temperatury,
  • wirnik i obudowa powinny mieć konstrukcję minimalizującą osiadanie kurzu w normalnych warunkach. Należy zapewnić kontrolę i możliwość czyszczenia poprzez np. łatwo dostępne okno rewizyjne. W przypadku, gdy pył może tworzyć grube warstwy, należy zainstalować monitoring drgań.

Zachęcamy wszystkich producentów, którzy zaprojektowali i wytworzyli swoje wyroby w oparciu o wymagania normy PN-EN 1710+A1:2010, o jak najszybsze uwzględnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. Producenci, którzy chcą zaktualizować posiadane certyfikaty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą ITG KOMAG są proszeni o kontakt z jednostką.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
inż. Wiesław Turejko tel. (32) 23-74-464, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Komunikat nr 6/2018 – IV kwartał

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami z 2016 i 2017 roku, w sytuacji, gdy dokumenty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą potwierdzają zgodność z nieaktualnymi normami, producenci, upoważnieni przedstawiciele oraz importerzy mają obowiązek przeprowadzenia analizy spełnienia przez wyrób zmienionych lub nowych wymagań technicznych.

Informujemy także, że od 2016 roku Zakład Badań Atestacyjnych dokonuje ocen wyrobów zgodnie z programami certyfikacji typu 1a, 1b, 3 i 5  opracowanymi na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067. W myśl obowiązujących programów obecnie certyfikaty są wydawane na okres 5 lat.

W związku z powyższym nasza Jed­nostka certyfikująca będzie weryfikować wdrożenie zmian przez swoich klientów i w konsekwencji sukcesywnie dokonywać wymiany certyfikatów z bezterminowych na czasowe wraz z aktualizacją dokumentów odniesienia w nich przywołanych.

Zachęcamy zatem wszystkich naszych Klientów już teraz do kontaktu w sprawie ewentualnych zmian certyfikatów .

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Komunikat nr 5/2018 – IV kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 371) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE.

W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 4/2018 – III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 282) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2009/48/WE (Bezpieczeństwo zabawek).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu zabawki, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2009/48/WE.

W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje:

dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Iwona Olszewska tel. (32) 23-74-715, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.