Główna Certyfikacja Informacje dla klientów Komunikaty bieżące

Komunikaty bieżące

Komunikaty I kwartał 2018

Komunikat nr 3/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 92) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, ze względu na opublikowany wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o skierowanie się z wnioskiem do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Komunikat nr 2/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 092) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE.

W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Komunikat nr 1/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 13.02.2018 r. ITG KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca ograniczył oraz zawiesił akredytację w części zakresu Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania AC 165.

Ograniczenie zakresu akredytacji polega na przeniesieniu procedur (modułów) oceny zgodności określonych w Dyrektywie 2014/34/UE (tj. moduł D – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji oraz moduł E – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu) z zakresu Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania AC 165 do zakresu akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 023. Oznacza to, ocena zgodności z w/w modułami będzie prowadzona w taki sam sposób tj. z powoływaniem się na akredytację udzieloną przez PCA oraz stosowaniem symbolu akredytacji.

Zawieszenie zakresu akredytacji dokonano w obszarze certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 na okres 6 miesięcy tj. do dnia 12.08.2018 r. Oznacza to, że certyfikacja systemów zarządzania w tym okresie będzie prowadzona bez powoływania się na akredytację udzieloną przez PCA oraz  bez stosowania symbolu akredytacji.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie do ITG KOMAG Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej posiadanych, ważnych certyfikatów z symbolem akredytacji AC 165 w celu zastąpienia ich nowymi wydaniami bez symbolu akredytacji bądź z symbolem akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 023.

Dodatkowe informacje: dr inż. Andrzej Figiel

tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty III kwartał 2017

Komunikat nr 5/2017 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 298) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych do analizy wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE zawartych w ww. Komunikacie Komisji Europejskiej. W przypadku pojawienia się nowych norm, względnie nowych wydań norm dotyczących produkowanych wyrobów należy przeprowadzić analizę zawartych w nich wymagań w celu ewentualnego dostosowania konstrukcji wyrobów i/lub modyfikacji procedur badawczych i kontrolnych w terminie określonym w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności wydania nowych certyfikatów lub aneksów do certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Komunikat nr 4/2017 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 183) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

Zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu maszyny i maszyny nieukończone do analizy wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE zawartych w ww. Komunikacie Komisji Europejskiej. W przypadku pojawienia się nowych norm, względnie nowych wydań norm dotyczących produkowanych wyrobów należy przeprowadzić analizę zawartych w nich wymagań w celu ewentualnego dostosowania konstrukcji wyrobów i/lub modyfikacji procedur badawczych i kontrolnych w terminie określonym w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności wydania nowych certyfikatów lub aneksów do certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty II kwartał 2017

Komunikat nr 2/2017 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 183) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych
z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych do analizy wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE zawartych w ww. Komunikacie Komisji Europejskiej. W przypadku pojawienia się nowych norm, względnie nowych wydań norm dotyczących produkowanych wyrobów należy przeprowadzić analizę zawartych w nich wymagań w celu ewentualnego dostosowania konstrukcji wyrobów i/lub modyfikacji procedur badawczych i kontrolnych w terminie określonym w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności wydania nowych certyfikatów lub aneksów do certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

Komunikaty I kwartał 2017

Komunikat nr 2/2017 – I kwartał

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW NA OKRES PRZEJŚCIOWY

W celu dostosowania  się do wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 zaleca się, aby organizacja w okresie przejściowym:

 • zidentyfikowała różnice organizacyjne, które należy uwzględnić w celu spełnienia nowych wymagań,
 • opracowała plan wdrożenia,
 • zapewniła właściwe szkolenie i świadomość wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji,
 • zaktualizowała dotychczas stosowany system zarządzania jakością (QMS), tak, aby spełniał nowe i zmienione wymagania oraz zapewniła weryfikację jego skuteczności poprzez przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania,
 • poddała się auditowi potwierdzającemu spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 (w ramach auditu nadzoru, auditu ponownej certyfikacji lub auditu  dodatkowego) w terminie do 15 lipca 2018 r.; przeprowadzenie auditu w terminie późniejszym może być obciążone ryzykiem braku możliwości wydania decyzji o certyfikacji/ponownej certyfikacji przed 15 września 2018 r. (ze względu na czas niezbędny do wdrożenia działań korygujących i ocenę ich skuteczności).

 

 


 

Komunikat nr 1/2017 – I kwartał

Przejście z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

PLAN KOORDYNACJI AUDITÓW I DZIAŁAŃ CERTYFIKACYJNYCH DLA ZMIENIONEJ NORMY

Na półmetku okresu przechodzenia od PN-EN ISO 9001:2008 na normę PN-EN ISO 9001:2015-10 uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca,  uwzględniając:

 • Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dnia 28.10.2015 roku,
 • Dokument IAF ID 9:2015 „Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015

stosuje niżej wymienione zasady postępowania w odniesieniu do swoich certyfikowanych klientów lub ubiegających się o certyfikację systemu zarządzania jakością.

ZASADY POSTĘPOWANIA

 • Certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001:2009 tracą ważność z dniem 14 września 2018 r.
 • Do dnia 14 września 2017 r. dokumentem odniesienia w procesie certyfikacji / ponownej certyfikacji może być norma PN-EN ISO 9001:2009 lub PN-EN ISO 9001:2015-10. Od 15 września 2017 r. jedynym dokumentem odniesienia może być norma PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009, które będą wydawane w okresie „przejścia” będą miały datę ważności do 14.09.2018 r.
 • Ocena systemu zarządzania jakością certyfikowanych klientów na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10 odbywać się będzie podczas auditów nadzoru lub auditów ponownej certyfikacji. Na życzenie klienta ocena taka może się odbyć w innym, uzgodniony z jednostką certyfikującą terminie. Zmiana kryterium oceny podczas auditu nadzoru nie powoduje zmiany ważności certyfikatu.
 • Ze względu na to, że audit „przejścia” obejmuje wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, jego czas wyznacza się jak dla auditu ponownej certyfikacji.
 • Proces oceny systemu zarządzania jakością inicjuje klient poprzez wypełnienie formularza wniosku o certyfikację, w którym dokumentem odniesienia jest PN-EN ISO 9001:2015-10
  (https://komag.eu/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/przydatne-druki),
 • W przypadku auditów prowadzonych w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu w odniesieniu do wymagań
  PN-EN ISO 9001:2009, będzie prowadzona w oparciu o obydwie normy.
 • Kompetencje i organizacja Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej pozwalają na prowadzenie auditów na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10. Po uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji do certyfikacji systemów zarządzania jakością
  w oparciu o PN-EN ISO 9001:2015-10, certyfikaty wydane na podstawie oceny wg tej normy zostaną wymienione przez jednostką certyfikującą, w celu umieszczenia na nich znaków akredytacji.

Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. +48 32 2374604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty IV kwartał 2016

Komunikat nr 9/2016 – IV kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.10.2016 r. w Dzienniku Urzędowym RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730). Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2009/48/WE (TOYS) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21.10.2016 r., a zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579) dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 454, z 2012 r. poz. 1186, z 2014 r. poz. 934 oraz z 2015 r. poz. 198) utraciło moc.

Jednocześnie informujemy naszych Klientów, że zgodnie z § 15 ust. 1 ogłoszonego rozporządzenia, zabawki wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych i spełniające ich wymagania mogą być nadal udostępniane na rynku. Certyfikaty dla zabawek, o których mowa powyżej, wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do dnia określonego w tych certyfikatach.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Strona 1 z 2