Ocena Wyrobu – Dopuszczenia Prezesa WUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU WYDAWANIA OPINII

Instytut Techniki Górniczej KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza procesy wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, zakończone wydaniem dokumentów „Wyniki badań”.

Proces wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych przebiega zgodnie z niżej wymienionym programem certyfikacji, uwzględniającym wymagania techniczne wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych – Załącznikiem nr 2 (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1003 z późniejszymi zmianami).

Program wydawania opinii przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

Nr programu

Tytuł programu

PC-DBA/09

Wyroby dopuszczane do stosowania w zakładach górniczych

 

Wydawane dokumenty:

WYNIKI BADAŃ – szczególny rodzaj opinii wydawany na podstawie art. 113, ust. 3 i 7 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca) funkcjonującą w strukturze ITG KOMAG.

System wydawania opinii wynika z Art. 113 Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) wraz z późniejszymi zmianami, który stanowi, że „Wyniki badań” są jednym z załączników wniosku o wydanie dopuszczenia. „Wyniki badań” stanowią ocenę wyrobu w odniesieniu do wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 „Wymagania techniczne dla wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1003 z późniejszymi zmianami).

Instytut Techniki Górniczej KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza procesy wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, zakończone wydaniem dokumentów „Wyniki badań”, zgodnie z zakresem udzielonej przez PCA akredytacji (AC 023).

 

WYKAZ WYROBÓW OPINIOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD BADAŃ ATESTACYJNYCH JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ

1. Elementy górniczych wyciągów szybowych

(1.1.a) Maszyny wyciągowe – część elektryczna

(1.1.b) Maszyny wyciągowe – część mechaniczna

(1.2) Naczynia wyciągowe

(1.3) Koła linowe

(1.4) Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych

(1.5) Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

(1.6) Wciągarki wolnobieżne

(1.7) Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej

(1.8) Wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt 1.1 – 1.7

(3) Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych

(3.1) Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły (3.2) Wozy do przewozu osób i wozy specjane oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób

(3.3) Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego

(3.4) Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych

(3.5) Taśmy przenośnikowe

 

ELEMENTAMI SYSTEMU WYDAWANIA OPINII SĄ:

 • próbki wymagane przez jednostkę certyfikującą (wyrób / szczegółowa dokumentacja techniczno – ruchowa),

 • określenie właściwości, przez badania lub ocenę,

 • ocena raportu z badań,

 • zatwierdzenie „Wyników badań”.

 

WYMAGANIA SYSTEMU WYDAWANIA OPINII

Proces wydawania opinii obejmuje następujące etapy (szczegółowo opisane w programie nr PC-DBA/09):

 • zgłoszenie wyrobów do oceny,

 • przyjęcie wniosku o ocenę,

 • badania,

 • ocena,

 • wydanie dokumentu „Wyniki badań”,

 • rozszerzenie lub ograniczenie oceny,

 • wykorzystywanie dokumentu oceny,

 • przechowywanie zapisów,

 • odwołania,

 • opłaty.

W celu przeprowadzenia badań i prób Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, współpracuje z:

 • laboratoriami badawczymi będącymi w strukturze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, Laboratorium Badań Stosowanych, Laboratorium Badań),

 • laboratoriami zewnętrznymi

oraz może bazować na wynikach badań:

 • dostarczonych przez Klienta z laboratorium zewnętrznego, wskazanego przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą lub

 • wykonanych u Klienta pod nadzorem Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej – w przypadkach uzasadnionych specyfiką wyrobu lub

 • dostarczonej szczegółowej dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej, w przypadkach uzasadnionych specyfiką wyrobu.

Podczas oceny wyrobu specjaliści Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej posługują się wymaganiami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 2 „Wymagania techniczne dla wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1003 z późniejszymi zmianami).

Przeprowadzona ocena jest dokumentowana w wydawanym dokumencie „Wyniki badań” zgodnie z procedurą PJ/24 „Plan pracy ekspertyzy i dokumentów o charakterze opinii” zintegrowanego systemu zarządzania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient otrzymuje pełny raport zawierający wyniki oceny, identyfikujący każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przy ocenie oraz określający wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań.

 

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581