Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Certyfikaty energetyczne dla budynków, mieszkań i lokali użytkowych oraz audyty energetyczne

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. odnośnie do certyfikacji energetycznej budynku, Zakład Technologii Środowiskowych ITG KOMAG oferuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo budowanych, sprzedawanych lub wynajmo­wanych budynków.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Budowlane nabywcy oraz najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli przepisy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej. W przypadku budynków nowych oddawanych do użytkowania, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

ImageŚwiadectwo charakterystyki energetycznej wykonane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. „w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”.

ITG KOMAG gwarantuje wykonanie certyfikatu energetycznego przez specja­listów posiadających stosowne uprawnienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

Certyfikat energetyczny budynku potwier­dzający ilość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku jest ważny przez 10 lat.

ITG KOMAG oferuje również opracowanie audytu energetycznego dla budynków:

  • zgodnie z wymogami Ustawy „O wspie­raniu termomodernizacji i remontów”,

  • zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z uwzględnieniem efektu ekologicznego.

Audyt Energetyczny budynku jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.