Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie substancji do środowiska

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ponad 2 tys. przedsiębiorstw:

 • przemysłu energetycznego: instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt,

 • hutnictwa i przemysłu metalurgicznego,

 • przemysłu chemicznego,

 • gospodarki odpadami,

 • przemysłu mineralnego: m.in. instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 Mg na dobę,

 • przemysłu i produkcji związanej z rolnictwem i hodowlą

jest zobligowanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorstwo, które nie uzyska w wyznaczonym terminie pozwolenia zintegrowanego oraz nie wypełni wymogów Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) będzie musiało, zgodnie z obowiązującym Prawem ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 62/2001, pozycja 627 z późniejszymi zmianami) wstrzymać działalność.

Zakład Technologii Środowiskowych ITG KOMAG, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, oferuje opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz zapewnia udział wysoko kwalifikowanych specjalistów w uzgodnieniach z organami administracji państwowej.

Podstawą opracowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest przeprowadzany przez Zakład Technologii Środowiskowych Audit Ekologiczny instalacji, w ramach którego m.in.:

 • oceniana jest technologia pod kątem dotrzymania wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT),

 • określane są działania organizacyjne i inwestycyjne dostosowujące przedsiębiorstwo do wymagań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej,

 • określane są szacunkowe koszty ww. działań.

Oferujemy kompleksową realizację procedury przygotowania przedsiębiorstw do uzyskania pozwolenia zintegrowanego:

 • Audit Ekologiczny wraz z niezbędnymi pomiarami wielkości emisji zanieczyszczeń, w tym hałasu. Zakresem auditu objęte są wszystkie aspekty środowiskowe. Podstawą auditu jest wizja lokalna przedsiębiorstwa, inwentaryzacja i ocena stanu technicznego urządzeń oraz zebranie danych środowiskowych z organów administracji państwowej i monitoringu środowiska.

 • Przedstawienie wniosków z Auditu Ekologicznego na forum kierownictwa przedsiębiorstwa. Celem prezentacji jest zaproponowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do usunięcia, zidentyfikowanych w czasie auditu, ewentualnych trudności związanych ze spełnieniem wymagań ochrony środowiska i BAT.

 • Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska, tj.: ustawach "Prawo ochrony środowiska", "O odpadach" oraz "Prawo wodne" wraz z aktami wykonawczymi, jak również w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.

 • Udział w postępowaniu formalno-prawnym o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Etap ten obejmuje udział specjalistów Zakładu Systemów Ekologicznych w postępowaniu formalno-prawnym o wydanie pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska, w tym m.in. w prowadzonych negocjacjach i uzgodnieniach z organami administracji państwowej, tj.: Ministerstwem Środowiska, Wojewodą, Starostą i innymi.