Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami

Zakład Technologii Środowiskowych ITG KOMAG oferuje kompleksowe opracowanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami wraz z prognozą ich oddziaływania na środowisko.

Programy ochrony środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) nakłada na zarządy samorządów lokalnych obowiązek sporządzania odpowiednio: wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Sporządzane programy uwzględniają cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe oraz poziomy celów długoter­minowych.

Przygotowywane przez Zakład Technologii Środowiskowych programy ochrony środowiska są oparte o założenia zawarte w następujących dokumentach:

  • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

  • „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.

  • „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”.

Sporządzane programy ochrony środowiska obejmują następujące zagadnienia: omówienie aktualnego stanu prawnego, analizę dotychczas prowadzonej polityki ochrony środowiska na obszarze objętym planem, analizę i ocenę obecnego stanu środowiska, krótkoterminową strategię działań – na najbliższe 4 lata, długoterminową strategię działań wraz z określeniem celów i kierunków działań, harmonogram realizacji poszczególnych zadań i nakłady na realizację programu, organizację zarządzania ochroną środowiska na terenie objętym programem, sposób jego monitorowania oraz harmonogram wdrażania, omówienie potencjalnych źródeł finansowania działań przewidzianych w programie.

Plany gospodarki odpadami

Wejście w życie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r. Nr 39 poz. 251) wprowadziło obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami dla jednostek samorządów lokalnych. Celem realizacji tych planów jest realizacja polityki ekologicznej państwa a także stworzenie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plany gospodarki odpadami, sporządzane przez Zakład Technologii Środowiskowych są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce aktami prawnymi, tj.:

  • Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami,

  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. (Dz. U. nr 46 poz. 333 z 2006 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami,

  • Polityką ekologiczną państwa.

Przygotowany przez Zakład Technologii Środowiskowych plan gospodarki odpadami opracowany zostanie na podstawie rzetelnej analizy danych, wskazane zostaną najistotniejsze (w świetle prognozowanych zmian przepisów) problemy, konkretne propozycje rozwiązań oraz możliwości pozyskania dotacji na ich realizację.