Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

21. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Zastosowanie aerozolu powietrzno-wodnego dla redukcji zapylenia powietrza kopalnianego

Antoni Kalukiewicz, Piotr Rojek

Monografia nr 37
Gliwice 2012, s.1-99, il., bibliogr. 95 poz.
ISBN  978-83-60708-62-0

cena egz. 35,00 zł

W polskim górnictwie węgla kamiennego obserwuje się ciągle wysoki poziom zachorowalności na pylicę płuc. W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono ponad 4500 udokumentowanych przypadków zachorowań na pylicę płuc u osób pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Wprowadzona w ostatnich latach w polskim górnictwie koncentracja wydobycia, ogranicza ilość źródeł pyłu, co pozwala skoncentrować środki zwalczania pyłu w kilku miejscach zamiast kilkunastu. Jednak takie podejście sprzyja wzrostowi ilości generowanego pyłu węglowego w ograniczonych przestrzeniach podziemnych wyrobisk górniczych. W ostatnich latach w ITG KOMAG został opracowany powietrzno-wodny system zraszania umożliwiający przemysłową aplikację tak do kombajnów ścianowych, jak i do kombajnów chodnikowych. Dotychczasowe doświadczenia dają pozytywne wyniki, jednak istnieje potrzeba dalszych badań, zwłaszcza w aspekcie właściwej proporcji ciśnienia i natężenia przepływu wody w stosunku do ciśnienia i natężenia przepływu powietrza oraz łączenia się rozpylonych w ten sposób kropel wody z cząstkami pyłu.
W poniższym opracowaniu przedstawiono badania, których celem była ocena powietrzno-wodnego zraszania w aspekcie innych powszechnie stosowanych, rodzajów zraszania stosowanych w  kombajnach górniczych oraz wykazanie korelacji pomiędzy skutecznością redukcji zapylenia przy zastosowaniu powietrzno-wodnego zraszania a ilorazem natężenia przepływu powietrza i natężenia przepływu wody.


Use of air-and-water aerosol in control of airborne dust concentration in mine air

In the Polish mining industry we observe high rate of incidence of pneumoconiosis. In the last decade over 4500 cases of pneumoconiosis among the people working in mine underground were reported. Recent implementation of mining concentration in Polish mines has lead to reduction of number of dust sources, what enables concentration of dust control equipment only in few places instead of dozen or so points in the mine. However, such a technological approach promotes generation of increased amount of dust in a confined space of underground workings.

In recent years new air-and-water spraying system to be imple- mented both in longwall sharers and in roadheaders have been deve- loped in KOMAG. The experience gained so far gave the positive re- sults, but still there is a need for further studies especially as regards proper proportion of water pressure and flow intensity in relation to air pressure and output as well as regards combination of such dispersed water drops with dust particles.

In the paper the tests aiming at assessment of air-and-water spraying system in comparison to other spraying systems commonly used in shearers and roadheaders as well as determination of corre- lation between dust control effectiveness, when air-and-water spraying system was used, and a quotient of air flow intensity and water flow intensity, are presented.