Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

21. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek

Monografia nr 28
Gliwice 2008, s.1-97,
ISBN  978-83-60708-26-2

cena egz. 35,00 zł

Przedmiotem niniejszej pracy jest wykorzystanie metod: elementów skończonych i objętości skończonych, jako narzędzia wspomagającego proces badania i projektowania akumulatora gazowego, w zakresie określenia wpływu takich jego parametrów,

jak: początkowe ciśnienie gazu, początkowa objętość komory akumulatora, masa tłoka akumulatora, na parametry charakteryzujące przebieg czasowy ciśnienia medium roboczego, takie jak: maksymalna wartość ciśnienia medium roboczego w przestrzeni podtłokowej stojaka, tempo jego przyrostu oraz zsuw stojaka. Realizacja niniejszej pracy wymagała przeprowadzenia symulacji komputerowych oddziaływania obciążenia dynamicznego na stojak hydrauliczny z wbudowanym akumulatorem gazowym. W procesie opracowania modeli MES wykorzystywanych w tych symulacjach uwzględniono problematykę: dyskretyzacji modelu, definiowania warunków początkowych, zwłaszcza początkowego obciążenia statycznego stojaka, formułowania warunków brzegowych, w szczególności powierzchni sprzężenia pomiędzy ciałem stałym a płynem oraz definiowania wymuszenia zewnętrznego działającego na rozpatrywany model.

Weryfikację uzyskanych modeli przeprowadzono w oparciu o wyniki badań stojaków hydraulicznych na stanowisku z generatorem obciążenia dynamicznego. Weryfikacja zgodności modelu MES stojaka z akumulatorem gazowym i stojaka w wykonaniu standardowym z obiektami rzeczywistymi polegała na porównaniu wielkości fizycznych mierzonych w trakcie badań stanowiskowych z wielkościami wyznaczonymi numerycznie. Wymuszenie zewnętrzne działające na stojak rozparty w stanowisku badawczym modelowano wykorzystując pomiary przemieszczenia tłoka generatora obciążenia dynamicznego.
Zweryfikowane doświadczalnie modele MES wykorzystano do analizy wrażliwości parametrów charakteryzujących odpowiedź stojaka na parametry techniczne charakteryzujące akumulator gazowy. Przeprowadzona analiza wrażliwościowa umożliwiła przedstawienie propozycji metodyki doboru parametrów technicznych akumulatora gazowego.


Impact of gas accumulator parameters on the amounts characterizing the pressure change in annular com- partment of the hydraulic leg

Use of finite elements method and finite volumes method as the tools aiding a designing process of gas accumulator and its testing as regards a determination of the impact of the parameters like: initial gas pressure, initial volume of accumulator chamber and mass of accumulator’s piston on the parameters that characterize time process of the working medium pressure i.e. maximal pressure of working medium in annular area of the leg, its increase rate and leg yield, was the project objective. Realization of the project required a computer simulation of impact of dynamic loads to the hydraulic leg with the gas accumulator installed in it. Problem of model discretization, definition of initial conditions, especially initial load of the hydraulic leg, formulation of boundary conditions, especially the coupling surface between a solid and liquid as well as definition of external load acting on the discussed model were included in a process of development of FEM models used in the simulations. Verification of obtained models was carried out on the basis of the results from tests of the hydraulic legs conducted in the test rig with       a dynamic load generator. Verification of conformity of the FEM model of leg with gas accumulator and the standard leg with the real objects consisted in comparison of physical amounts measured during stand tests with the amounts determined numerically. External load that acts on the leg set in a test rig was modelled using the measurements of displacements of dynamic load generator piston. The FEM models, verified experimentally, were used to analysis of sensitivity of the parameters, which characterize the leg response, for the technical parameters characterizing the gas accumulator. Analysis of sensitivity enables the presentation of the proposal for methodology of selection the technical parameters of gas accumulator.