Główna Aktualnosci Wszystkie Nowa Infrastruktura Badawcza

Nowa Infrastruktura Badawcza

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje listę dużych inwestycji infrastruktury badawczej, których wartość przekracza 50 milionów euro. Działanie to wynika z uruchomienia w latach 2007-2013 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Polska. W tym okresie do naszego kraju napłyną fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. Część z nich przeznaczona jest dla sektora B+R.

W związku z powyższym p. prof. dr hab. inż. Marian Dolipski, prorektor ds. nauki i współpracy z przemysłem Politechniki Śląskiej zgłosił inicjatywę utworzenia nowego ośrodka infrastruktury badawczej, zwracając się do Centrum KOMAG z prośbą o wystąpienie w roli wnioskodawcy i skoordynowanie działań w tym zakresie.

Ośrodek o nazwie „Innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze” będzie miał strukturę rozproszoną, a jego lokalizacją będą siedziby jednostek, wchodzących w skład konsorcjum:

  • Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej

  • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG

  • Poltegor-Instytut

  • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

Projekt inwestycyjny dotyczy utworzenia infrastruktury badawczej, stanowiącej zaplecze dla polskiego przemysłu maszyn i urządzeń górniczych. Zakres działalności obejmować będzie również innowacyjne technologie górnicze. Nadrzędnym celem infrastruktury badawczej będzie utworzenie nowoczesnego centrum badawczo-innowacyjnego, odgrywającego istotną rolę w europejskiej przestrzeni badawczej. Infrastruktura ta będzie integrować działania pięciu jednostek naukowych, stając się miejscem pracy dla naukowców i badaczy zarówno z naszego kraju, jak i z zagranicy. Prowadzone prace dotyczyć będą procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska. Odbiorcami wyników prac naukowych, badawczych i technicznych będą producenci maszyn i urządzeń górniczych, reprezentujący m. in. sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekt bezpiecznej eksploatacji złóż surowców mineralnych, sprawy utylizacji odpadów pogórniczych, czy też wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych do składowania odpadów będzie stanowić istotny zakres działania nowej infrastruktury badawczej.