Projekty międzynarodowe

Miarą sukcesu Instytutu KOMAG są rozległe kontakty międzynarodowe, szeroka i interdyscyplinarna współpraca z zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, firmami i przedsiębiorstwami, działania w zakresie integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą, rozszerzanie tradycyjnych form i kierunków współpracy, generowanie nowych projektów, szczególnie w zakresie priorytetowych obszarów działalności, wyznaczonych przez Unię Europejską w programach ramowych, a także udział w międzynarodowych organizacjach, sieciach współpracy i platformach technologicznych.
Image Zasadniczym celem działań podejmowanych przez KOMAG, związanych z realizacją podstawowych zadań strategicznych, jest integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą w zakresie konstrukcji, badań i produkcji maszyn, jak również zwiększenie konkurencyjności polskich rozwiązań na rynku europejskim.

Działalność międzynarodowa Instytutu KOMAG jest zdominowana przez zagadnienia wynikające z ogólnej strategii naszej jednostki, w myśl której jednym z priorytetów jest udział w ramowych programach badawczych Unii Europejskiej. Na szeroką skalę podejmowane są działania związane z rozszerzeniem tradycyjnych kierunków i form współpracy oraz realizacją nowych programów badawczych. Dotyczy to w szczególności obszarów: zdrowia, energii, mechatroniki, nowych materiałów i technologii oraz ekologii.

 

Bardzo interesująco rozwija się współpraca w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, w którego programach KOMAG aktywnie uczestniczy, włączając się między innymi do akcji koordynowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, którego jest członkiem od 2008 r., a także Europejską Radę ds. Zasobów Mineralnych EUROMINES.


Europejskie Projekty Badawcze  w których KOMAG obecnie uczestniczy:

 

Projekty Erasmus+:

OVOMAX

Online Vocational training course on design, manufacture and validation of custom-made orthopaedic, oral and cranio-maxillofacial devices.

Internetowy kurs szkolenia zawodowego w zakresie projektowania, wytwarzania i walidacji wyrobów ortopedycznych w chirurgii szczękowej i twarzo-czaszkowej, wykonywanych na zamówienie.
   

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Konsorcjanci:

 • Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) – Hiszpania
 • Instituto Tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines (AIDIMME) – Hiszpania
 • Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) – Hiszpania
 • Ateknea Solutions Hungary (ATEKNEA) – Węgry

Okres realizacji: wrzesień 2015 r. – sierpień 2018 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie kursu internetowego dotyczącego szkolenia zawodowego projektantów sprzętu medycznego w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz walidacji produktów wykonywanych na zamówienie. Opracowany w trakcie trwania projektu internetowy kurs (e-learning) będzie dostępny w czterech językach – angielskim, hiszpańskim, polskim i węgierskim, co zwiększy zakres jego wykorzystania.

Słowa kluczowe:

 • implanty twarzowo-szczękowe – maxillofacialimplants
 • drukowanie 3D – 3D printing
 • wirtualne prototypowanie – virtual prototyping
 • kurs internetowy – online course
 • szkolenie zawodowe – vocational education training (VET)
 
 

 

Specialist in 3D printing - specialized training in application of 3D printing and practical use of acquired knowledge.

Specjalista w dziedzinie druku 3D - specjalistyczne szkolenie w zakresie zastosowania technologii druku 3D wraz z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Konsorcjanci:

 • Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) – Hiszpania
 • EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L. – Hiszpania
 • Šolski center Velenje – Słowenia
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Polska

Okres realizacji: wrzesień  2016 r. –  sierpień 2019 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki kursu e-learning na temat możliwości wykorzystania technologii druku 3D w: projektowaniu, edukacji oraz ochronie zdrowia. Kurs będzie dostępny w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, polskim i słoweńskim.

W ramach projektu powstaną także: centrum druku 3D oraz platforma do zlecania wydruku 3D, pozwalające na przetestowanie zdobytej wiedzy na rzeczywistych przykładach.
 
 

 

Methods and tools for efficient use of existing resources and for support of development of effective training content by VET Teachers.

Metody i narzędzia wspomagające efektywne wykorzystanie istniejących zasobów szkoleniowych oraz wsparcie w opracowywaniu skutecznych treści szkoleniowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym - e-MOTIVE

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Konsorcjanci:

 • TTS Work Efficiency Institute - Finlandia
 • RTRIT - Riga Technical School of Tourism and Creative Industry - Łotwa

 

Okres realizacji: wrzesień 2017 r. – sierpień 2019 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie materiałów szkoleniowych rozwijających umiejętności zastosowania istniejących narzędzi ICT oraz umożliwiające samodzielne tworzenie zasobów szkoleniowych i ich wdrożenie do praktyki nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Pigułki wiedzy dotyczące zastosowania narzędzi ICT dla tworzenia materiałów szkoleniowych oraz ich wykorzystania w nauczaniu, a także rozwiązania programowe do samodzielnego testowania i rozwijania umiejętności w zakresie zastosowania narzędzi ICT udostępnione będą za pośrednictwem platformy e-MOTIVE i aplikacji mobilnej, opracowanych w ramach projektu. Dzięki e-MOTIVE nauczyciele zawodu nauczą się skutecznie wykorzystywać narzędzia ICT w swojej praktyce zawodowej. Opracowane rozwiązania szkoleniowe dostępne będą w 4 językach: angielskim, polskim, fińskim i łotewskim.
 

 

Projekt Erasmus+ Sport:

FitWork

Good practices to develop physical activity programs at work.

Dobre praktyki w opracowywaniu planów treningowych do wspomagania aktywności fizycznej w miejscu pracy.

Koordynator: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) – Hiszpania

Konsorcjanci:

 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Polska
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) – Holandia
 • University of Coimbra (UC) – Portugalia
 • Romtens Foundation – Rumunia
 • European Network for Workplace Health Promotion – europejska sieć promocji zdrowia na stanowiskach pracy

Okres realizacji: styczeń 2017 r. –  czerwiec 2018 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest upowszechnienie aktywności fizycznej w pracy oraz kształtowanie świadomości pracowników i służb BHP w zakresie znaczenia działań poprawiających kondycję fizyczną pracowników.
 

 

Fundusz Badawczy Węgla i Stali:

 

Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance.

Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabianych.

Koordynator: Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR

Konsorcjanci:

 • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU Most) – Czechy
 • Technical University of Crete (TUC) – Grecja
 • National Technical University of Athens (NTUA) – Grecja
 • Universitatea Din Petrosani (FME-UP) – Rumunia
 • Public Power Corporation S.A. (PPC) – Grecja
 • Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (OLTENIA) – Rumunia
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG  – Polska
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEKSA) - Polska

Okres realizacji: lipiec 2015 r. – czerwiec 2018 r.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie częstości występowania awarii koparek wielonaczyniowych, pracujących w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania, jak i wtrąceń nieurabialnych, które są coraz częściej obecne w urabianych złożach.
 
 

 

Increase Efficiency and Safety Improvement in Underground Mining Transportation Routes

Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych.

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG (KOMAG) – Polska

Konsorcjanci:

 • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska
 • RWTH Aachen University (RWTH) – Niemcy
 • XGraphic Ingenieurgesellschaft mbH (XGRAPHIC) – Niemcy
 • Becker Warkop Ltd. company (BW) – Niemcy
 • Premogovnik Velenje, d. d. (PV) – Słowenia
 • DTEK ENERGY (DTEK) – Ukraina
 • ELMECH Kazeten (ELMECH) – Polska

 

Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie prędkości jazdy ludzi górniczymi kolejkami podwieszonymi, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu bezpieczeństwa w podziemnym, pomocniczym transporcie górniczym. W ramach projektu opracowane zostaną: innowacyjny system transportu bazujący na kolejkach podwieszonych z napędem własnym; utworzenie energooszczędnego systemu wentylacji; utworzenie systemu automatycznej identyfikacji ludzi na przenośnikach oraz opracowanie systemu eksperckiego w zakresie lokalizacji ludzi i sprzętu w podziemnych wyrobiskach.
 
 

 

Productivity and safety of shield support.

Wydajność i bezpieczeństwo obudowy zmechanizowanej.

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Konsorcjanci:

 • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Polska
 • Becker Warkop - Polska
 • DMT - Niemcy
 • University of Exeter - Wielka Brytania
 • Geocontrol - Hiszpania

 

Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie modułowego systemu monitorowania parametrów obudowy (SSMS), który będzie składał się z modułów odpowiedzialnych za: pomiar geometrii sekcji obudowy zmechanizowanej, pomiar ciśnienia hydraulicznego w wybranych punktach układu hydraulicznego obudowy, pomiar odległości między sekcją obudowy i czołem ściany (pomiar ścieżki przyczołowej) oraz nowego systemu komunikacji bezprzewodowej. SSMS umożliwi w czasie rzeczywistym monitorowanie i rejestrowanie parametrów pracy sekcji obudowy zmechanizowanej i będzie stanowić podstawę do predykcji zagrożeń wynikających ze współpracy obudowy z górotworem (Longwall Mining Prediction System Prediction System - LMCPS). Taki system, działający w czasie rzeczywistym, będzie unikalnym rozwiązaniem w skali światowej.

 
 

 

Information Driven Incident RESponse.

Oparte na danych reagowanie na wypadki.

Koordynator: Uniwersytet Exeter (Wielka Brytania)

Konsorcjanci:

 • Instytut Technik Innowacyjnych (EMAG) - Polska
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Polska
 • Geocontrol SA* - Hiszpania
 • Politechnika Slaska – Polska
 • Universidad Carlos III De Madrid – Hiszpania
 • Główny Instytut Górnictwa GIG– Polska
 • Premogovnik Velenje DD  - Słowenia
 • DMT GmbH & CO. KG - Niemcy
 • Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. - Polska

Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie, poprzez opracowanie nowych technologii wspomagających pracę ratowników górniczych, powiązanych
z innowacyjnymi technologiami komunikacyjnymi możliwymi do zastosowania w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

 
 

 

Reducing risks from Occupational exposure to Coal Dust.

Zmniejszenie ryzyka narażenia zawodowego na pył węglowy.

Koordynator: UNEXE - Uniwersytet w Exeter – Wielska Brytania

Konsorcjanci:

 • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska
 • Premogovnik Velenje, (PV )– Słowenia
 • DMT - Deutsche Montan Tecchnik
 • UKLFR - Universitätsklinikum Freiburg
 • CSIC - Hiszpańska Krajowa Rada Badań Naukowych
 • Instytut Innowacji Technologicznych (EMAG) – Polska
 • Jastrzębska Spółka Węglowa - Polska
 • Polska Grupa Górnicza - Polska
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG  – Polska

 

Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.

Cel projektu:

Projekt jest realizowany w pięciu pakietach roboczych, które obejmują badania zapylenia w podziemiach kopalń, opracowanie algorytmu skutecznego zwalczania zapylenia, nowych, bardziej skutecznych urządzeń odpylających i zraszających, nowej aparatury do pomiaru zapylenia, badania skuteczności sprzętu RPE, tworzenie platformy e-learningowej,  wspomagającej poziom uświadomienia ludzi na temat zagrożeń, właściwych zachowań  i metod zapobiegania zapyleniu.
 
 

 

Europejskie Projekty Badawcze  w których KOMAG uczestniczył od 2004 roku.