HYDKOM 75

Projekt realizowany w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania .1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

„Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego”

Akronim:

HYDKOM 75

Nr Umowy:

Umowa nr POIR.04.01.02-00-0102/16

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie innowacyjnej maszyny mobilnej wyposażonej w uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższającego poziom bezpieczeństwa technicznego. Osiągnięcie powyższego założenia wyeliminuje ograniczenia mobilności maszyn dotychczas stosowanych, poprzez wprowadzenie w maszynie nowoczesnego hybrydowego układu zasilania elektrycznego.

Planowane efekty

Efektem realizowanego projektu będzie innowacyjna maszyna górnicza, zasilana z hybrydowego napędu elektrycznego bazującego na ogniwach litowych nowej generacji. Przewidziane do zastosowania w maszynie nowoczesne systemy (min. system zdalnego sterowania o ograniczonym zasięgu), znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy obsługi, obniżenia energochłonności maszyny oraz umożliwią nowe funkcjonalności dotychczas niespotykane w tego typu maszynach górniczych.

Wartość projektu

3 093 129,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich

2 409 822,59 zł

Okres realizacji projektu:

styczeń 2017 – grudzień 2019

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Lider oraz HYDROTECH S.A.