Ogłoszenie o wynikach postępowania ZP-149/2021

Nr i data postępowania

ZP-149/2021 z dnia 18.05.2021 r.

Tryb realizacji zamówienia

Tryb podstawowy bez negocjacji

Przedmiot postępowania

Zakup wraz z dostawą krzeseł do stanowisk komputerowych

Postępowanie ogłoszono

Platforma e-zamówienia

pod nr 2021/BZP 00056973/01 z dnia 18.05.2021 r.

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego

 na realizację zamówienia (netto)

177 600,00 zł
Złożone oferty

    1. TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 01-237 Warszawa ul. Ordona 2A

2. EURO MEBLE Małgorzata Masłoń 40 – 384 Katowice ul. Ks. Bp. H. Bednorza 2A-6

3. ACTIVUS Maciej Żłobiński 40 – 833 Katowice ul. Oborki 61c/13

Odrzucono

Oferta nr 1 TRONUS POLSKA 01-237 Warszawa ul. Ordona 2a,

Oferta nr 2 EURO MEBLE Małgorzata Masłoń 40 – 384 Katowice ul. Ks. Bp. H. Bednorza 2A-6

Oferty zostały odrzucone na podstawie:

art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c p.z.p. (zgodnie z art. 107 ust. 2 p.z.p., Zamawiający wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, oznacza to, że oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Powyższa okoliczność stanowi, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c p.z.p. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została złożona przez Wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.).

Najkorzystniejsza oferta

Oferta nr 3  ACTIVUS Maciej Żłobiński 40 – 833 Katowice ul. Oborki 61c/13

na kwotę netto: 170 940,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt nr RPSL.08.03.02 – 24 – 0503/19