TRANSPORT SZYBOWY 2013

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-73-6

Monografia poświęcona jest zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

W pięciu rozdziałach zaprezentowano metody projektowania, modelowania i badań maszyn oraz elementów górniczych wyciągów szybowych, zastosowane układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia z wdrożeń nowych rozwiązań oraz modernizacji systemów transportu szybowego. Jeden z rozdziałów został poświęcony zagadnieniom lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych oraz kierunkom rozwoju maszyn wyciągowych. Rosnące zapotrzebowanie na surowce mineralne spowodowane rozwojem gospodarki i postępem technologicznym wymusza stałe zwiększenie poziomu wydobycia zasobów. Przemysł wydobywczy ze względu na swoją specyfikę jest szczególnie związany z długookresowym planowaniem i prognozowaniem, szczególnie w zakresie, gdy zwiększenie potencjału wydobywczego wymaga uruchomienia inwestycji otwierających dostęp do złóż. Zagadnienia jakie zostały przedstawione w monografii są istotne, zwłaszcza w aspekcie udostępniania nowych pokładów oraz pogłębiania szybów, ze względu na ograniczenie problemu eksploatacji podpoziomowej. Monografia ma także na celu popularyzację bardziej efektywnych i bezpiecznych systemów transportu szybowego, jak również zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi projektowych oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze diagnostyki. Projektowane są nowe oraz modernizowane maszyny wyciągowe z inteligentnymi układami sterowania. Coraz szerzej stosowane rozwiązania mechatroniczne powodują, że transport szybowy jest bardziej niezawodny i bezpieczny, a co najistotniejsze umożliwia sprawny transport pionowy i eksploatację nowych pokładów węgla.