TRANSPORT SZYBOWY 2015

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-89-7

Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których przedstawiono wyniki prac projektowych, badawczych i wdrożeniowych z zakresu górniczych wyciągów szybowych i ich elementów.

W rozdziale pierwszym omówiono wybrane modernizacje górniczych wyciągów szybowych zlokalizowanych w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i soli, wynikające z potrzeby pogłębienia szybów, zwiększenia wydajności, jak również poprawy bezpieczeństwa eksploatacji. Drugi rozdział przedstawia przykłady innowacyjnych układów zasilania napędów maszyn wyciągowych.  Układy sterowania, diagnostyki i monitoringu maszyn, urządzeń i elementów transportu szybowego zaprezentowano w rozdziale trzecim. Na uwagę zasługują układy typu smart, systemy ciągłego monitorowania oraz symulacji i łączności szybowej. Odrębnym zagadnieniem zawartym w niniejszym rozdziale jest monitoring stalowych lin nośnych skipów oraz stalowo-gumowych lin wyrównawczych.  W rozdziale czwartym omówiono wyniki badań obciążeń elementów naczyń wydobywczych. Szczególną uwagę zwrócono na problem trwałości naczyń w aspekcie ich drgań. Zaprezentowano wyniki wpływu prowadzenia naczyń w szybie, to jest procesów dynamicznych zachodzących w naczyniach wydobywczych, jak również omówiono metody oceny zmienności naprężeń cięgieł nośnych skipów wyciągów szybowych. Tematyka monografii jest wynikiem prac badawczych jakie były przeprowadzone przez pracowników Instytutów Naukowych z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, jak również przedstawicieli producentów i specjalistów z kopalń. Świadczy ona o integracji tego środowiska w obliczu potrzeby podnoszenia jakości i efektywności transportu szybowego w procesie eksploatacji kopalin. W monografii zawarto także doświadczenia zagranicznych ośrodków naukowych: Politechniki w Permie (Rosja) oraz Instytutu Naukowo-Badawczego Mechanizacji Górnictwa INGIM w Doniecku, Państwowej Akademii Nauk i Państwowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku (Ukraina).