MASZYNY GÓRNICZE 2/2013 (134)

Działalność wydawnicza ITG KOMAG na tle trzydziestolecia istnienia kwartalnika Maszyny Górnicze

ZAJĄC R.

Przyczynek do historii rozwoju metod i narzędzi komputerowego wspomagania projektowania
w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG

WINKLER T.

Rozwój zaplecza badawczego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

KOZIEŁ A., GRYNKIEWICZ-BYLINA B., MADEJCZYK W., ORZECH Ł.

Rozwój konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

SZYGUŁA M.

Rozwój konstrukcji kombajnów ścianowych

MAZURKIEWICZ A.

Rozwój lokomotyw do kopalnianych kolei podziemnych

PIECZORA E., SUFFNER H.

Rozwój przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych w Polsce

DRWIĘGA A., SUCHOŃ J.

Nowoczesne maszyny wyciągowe i ich wyposażenie na przykładzie efektów współpracy
ITG KOMAG z przemysłem

KOWAL L.

Maszyny do przeróbki mechanicznej konstruowane w ITG KOMAG

MATUSIAK P., KOWOL D.

Innowacyjne rozwiązania elektrycznych układów
napędowych maszyn górniczych

BUDZYŃSKI Z.

Rozwój systemów zwalczania zagrożeń pyłowych

PROSTAŃSKI D, JEDZINIAK M.

Ocena zgodności wyrobów

KACZMARCZYK J., FIGIEL A., MAŁECKI J.

 


 

Romana ZAJĄC

Działalność wydawnicza ITG KOMAG na tle trzydziestolecia istnienia kwartalnika Maszyny Górnicze

 

KOMAG’s publishing activity on the background of 30 years of Mining Machines quarterly

W bieżącym roku upływa 30 lat od ukazania się pierwszego numeru kwartalnika Maszyny Górnicze. Wyrósł on z potrzeby pełniejszego komunikowania się i szybkiego rozpowszechniania wiedzy z zakresu projektowania, badania i wdrażania nowych rozwiązań stosowanych w branży. Obecnie w czasopiśmie publikowane są artykuły o szerokim spektrum tematycznym, obejmującym problematykę zarówno maszyn górniczych, jak i zagadnienia związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy i zarządzaniem. W niniejszym artykule opisano historię kwartalnika, specyfikę pracy oraz aktualne zadania zespołu redakcyjnego.

 

 

This year it has been 30 years since the first volume of Mining Machines quarterly was issued. The quarterly was developed due to the need of better communication and quick dissemination of knowledge on designing, testing and implementation of new solutions used in the mining sector. At present the papers of wide technical spectrum, including problems of mining machines, environment protection, work safety and management are published. The history of quarterly, specificity of work and present tasks of editorial team are described.

Teodor WINKLER

Przyczynek do historii rozwoju metod i narzędzi komputerowego wspomagania projektowania w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG

Contribution to the history of development of methods and tools for computer aided designing at the KOMAG Institute of Mining Technology

W artykule przedstawiono rys historyczny rozwoju metod komputerowego wspomagania projektowania w Instytucie KOMAG. Omówiono początkowy okres rozwoju oparty na komputerach typu Mainframe, który w głównej mierze poświęcony był wdrażaniu metod obliczeniowych stosowanych w projektowaniu maszyn górniczych. Wprowadzenie komputerów osobistych rozszerzyło zakres prac projektowych objętych komputerowym wspomaganiem. Obok obliczeń metodą elementów skończonych, przeprowadzano zaawansowane analizy konstrukcji, zaś w miarę rozwoju peryferyjnych urządzeń graficznych, również dokumentacja konstrukcyjna w coraz większym stopniu tworzona była w programach CAD. Zmiany systemowe, jakie zaszły w Polsce w 1989 roku wpłynęły znacząco na zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych. Metody wspomagania komputerowego weszły do pozostałych, poza projektowaniem, faz cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych. Odbiciem tego są takie pojęcia, jak: wirtualne prototypowanie, wirtualne środowisko pracy, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Znalazły one zastosowanie w utrzymaniu ruchu maszyn górniczych, szkoleniach załóg zakładów górniczych, kształtowaniu bezpiecznych metod pracy, ochronie zdrowia.

 

 

Historical background of development of methods and tools for computer aided designing at the KOMAG Institute of Mining Technology is presented. The initial period of development based on Mainframe computers, in which mainly computational methods used for designing the mining machines were implemented, is discussed. Introduction of personal computers extended the range of computer aided designing work. In addition to FEM calculations, advanced analyses of the structure were made, and with a development of peripheral graphic devices the design documentation was also more and more often created in CAD programmes. System changes in Poland in 1989 had a significant impact on the range of scientific and research work. Computer aiding methods were then used in other phases of life of mining machines and equipment. It was expressed by such terms as: virtual prototyping, virtual working environment, and information and communications technologies (ICT). The methods are used in the maintenance of mining machines, training of teams in mining plants, shaping the safe work methods and health protection.

Antoni KOZIEŁ, Beata GRYNKIEWICZ-BYLINA, Włodzimierz MADEJCZYK, Łukasz ORZECH

Rozwój zaplecza badawczego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Development of testing facility of the KOMAG Institute of Mining Technology

W artykule przedstawiono historię rozwoju zaplecza badawczego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
w Gliwicach, służącego badaniu maszyn i urządzeń dla górnictwa. Omówiono etapy tworzenia bazy badawczej oraz aktualny zakres i możliwości prowadzenia badań w akredytowanych laboratoriach. Zaprezentowano przykłady prowadzonych badań celem doskonalenia cech funkcjonalnych i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów.

 

 

The history of development of testing facility at the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice, used for testing the machines and equipment for the mining industry, is presented. Stages of creation of research database as well as present scope and possibilities of tests in accredited laboratories are discussed. The examples of tests aiming at improvement of functional features and safety of use of the products are given.

Marek SZYGUŁA

Rozwój konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Advancement in design of powered roof support used in the mining industry in Poland

W artykule przedstawiono rozwój rozwiązań konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej
w Polsce. Szczegółowo omówiono ewolucję konstrukcji podstawowych zespołów sekcji obudowy zmechanizowanej przeznaczonych do ścian zawałowych, stosowanych materiałów konstrukcyjnych oraz systemów sterowania. Na tym tle przedstawiono dorobek KOMAG-u w zakresie postaci konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej.

 

 

Progress in designing the powered roof support in Poland is presented in the paper. Evolution in designs of roof supports for caving walls, in used materials and systems for control of powered roof supports are discussed in more details. KOMAG's achievements as regards designing the powered roof support are given against this background.

Andrzej MAZURKIEWICZ

Rozwój konstrukcji kombajnów ścianowych

Development of longwall shearers design

W czerwcu 2013 roku mija 30 lat od edycji pierwszego numeru „Maszyn Górniczych”, w którym przedstawiono problematykę rozwoju nowych kombajnów ścianowych, zwłaszcza w aspekcie zastosowania systemu napędu posuwu POLTRAK. Zaprezentowano również wyniki produkcyjne w wybranych przodkach eksploatacyjnych. Od tego czasu nastąpił ogromny postępw procesie projektowania i wytwarzania kombajnów ścianowych. W niniejszym artykule przedstawiono rozwój konstrukcji kombajnów ścianowych w wyniku współpracy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG z grupą FAMUR SA, ZZNPW SA, KOPEX SA oraz GLIMAG SA. Przedstawione rozwiązania, dostarczane przez producentów kombajnów ścianowych do kopalń, są przykładem postępu w transferze innowacyjnych rozwiązań Instytutu do działalności gospodarczej.

 

 

In June 2013 it has been 30 years since the first volume of Mining Machines, in which the problems of development of new longwall shearers, especially in the aspect of using the POLTRAK advance system, were issued. Output of the selected longwall panels was also given. Since then a significant advance in designing and manufacturing the longwall shearers has been observed. Development of design of longwall shearers in a result of collaboration among KOMAG Institute of Mining Technology, FAMUR SA Group, ZZNPW SA, KOPEX SA and GLIMAG SA is described. Presented solutions delivered by the manufacturers of longwall shearers to mines are the example of progress in transfer of innovative solutions originated in the Institute to the industry.

Edward PIECZORA, Hubert SUFFNER

Rozwój lokomotyw do kopalnianych kolei podziemnych

Development of locomotives for mine underground railways

Kopalniana kolej podziemna stanowi podstawowy system transportu maszyn, urządzeń i materiałów, przewozu ludzi oraz transportu (odstawy) skały płonnej w polskich kopalniach węgla kamiennego. Kluczowym elementem struktury kopalnianej kolei podziemnej jest tabor trakcyjny, czyli lokomotywy: z napędem pneumatycznym, elektrycznym i spalinowym. W artykule przedstawiono rozwój lokomotyw, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opracowanych w ITG KOMAG. Podano podstawowe dane techniczne wybranych typów lokomotyw stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego.

 

 

Mine underground railway is the basic system for transportation of machines, equipment, materials, people and waste rock in Polish hard coal mines. Traction rolling stock, i.e. locomotives with pneumatic, electric and diesel drive, is the key component of the structure of mine underground railway. Development of locomotives is presented with special attention paid to the solutions developed at KOMAG Institute. Basic technical data of selected types of locomotives used in Polish hard coal mines are given.

Andrzej DRWIĘGA, Józef SUCHOŃ

Rozwój przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych w Polsce

Development of flight bar conveyors and coal ploughs in Poland

W artykule omówiono rozwój górniczych przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych w Polsce. Przedstawiono historię ich rozwoju od pierwszego zastosowania do chwili obecnej. Podano podstawowe parametry techniczne ścianowych i podścianowych przenośników zgrzebłowych i strugów wraz z okresami ich użytkowania. Sformułowano kierunki rozwoju tych maszyn, jakie zdaniem Autorów należy podjąć, aby sprostać wymaganiom górnictwa węglowego.

 


Development of mine flight-bar conveyors and coal ploughs in Poland is discussed. The history of their development from the first use until now is presented. Basic technical parameters of AFCs, BSLs and coal ploughs as well as their life are given. Directions of development of these machines that, according to the authors, should be undertaken to meet the requirements of coal mining industry are formulated.

Leszek KOWAL

Nowoczesne maszyny wyciągowe i ich wyposażenie na przykładzie efektów współpracy ITG KOMAG z przemysłem

State-of-the-art hoisting machines and their equipment on the example of effects of collaboration between KOMAG and industry

W artykule przedstawiono rozwój maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych będący efektem współpracy KOMAG-u z ich producentami i użytkownikami. Omówiono wybrane konstrukcje maszyn wyciągowych i ich podzespołów, jak również zaprezentowano rozwój metod stosowanych do ich projektowania.

 

 

Development of hoisting machines, which is the result of collaboration between KOMAG and manufacturers and users of these machines, is presented. Selected structures of machines and their subassemblies are discussed as well as development of the methods used for their designing is presented.

Piotr MATUSIAK, Daniel KOWOL

Maszyny do przeróbki mechanicznej konstruowane w ITG KOMAG

Machines for mechanical processing designed at KOMAG

W artykule dokonano przeglądu wybranych maszyn
i urządzeń do przeróbki, ze szczególnym uwzględnieniem osadzarek pulsacyjnych, wzbogacalników zawiesinowych, odwadniarek, kruszarek i mieszalników, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat konstruowano i rozwijano w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Omówiono ich cechy i parametry, które przyczyniły się do unowocześnienia procesów wzbogacania węgla kamiennego.

 

 

Selected processing machines and equipment, with special attention paid to pulsating jigs, suspension jigs, dewatering machines, crushers and mixers, which were designed and developed at the KOMAG Institute of Mining Technology within tens of years, are reviewed. Their features and parameters that contributed to a modernization of hard coal beneficiation processes are discussed.

Zdzisław BUDZYŃSKI

Innowacyjne rozwiązania elektrycznych układów
napędowych maszyn górniczych

Innovative solutions of electric drive systems of mining machines

Zwiększenie koncentracji wydobycia na przestrzeni ostatnich 30 lat wymusił opracowanie nowych rozwiązań napędów elektrycznych. Wzrost zainstalowanej mocy w maszynach kompleksów ścianowych powyżej 1 MW spowodował konieczność zastosowania podwyższonego napięcia zasilania. Dynamiczny rozwój energoelektroniki oraz silników elektrycznych umożliwił opracowanie i wdrożenie nowej generacji napędów elektrycznych dla maszyn górniczych.

 

 

Increase of production concentration within last 30 years forced a development of new solutions for electric drives. Increased power in the machines of longwall systems above 1 MW caused the necessity of using the higher supply voltage. Dynamic development of energoelectronics and electric motors enabled development and implementation of electric drives of new generation for mining machines.

Dariusz PROSTAŃSKI, Marek JEDZINIAK

Rozwój systemów zwalczania zagrożeń pyłowych

Development of the systems for control of dust hazards

W artykule przedstawiono rozwój opracowanych
w ITG KOMAG (d. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG) urządzeń zraszających i odpylających, jakie opracowano na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w KOMAG-u. Omówiono ich budowę i zasadę działania, podkreślono innowacyjny charakter rozwiązań. Zwrócono uwagę na prace związane z normalizacją urządzeń zwalczających zagrożenia pyłowe.

 

 

Spraying and dust control equipment developed at KOMAG Institute within last decades are presented. Design and principle of operation of the equipment are discussed and innovative character of the solutions is emphasized. The attention is paid to work associated with standardization of equipment for control of dust hazards.

Józef KACZMARCZYK, Andrzej FIGIEL, Jan MAŁECKI

Ocena zgodności wyrobów

Assessment of products conformity

W artykule, na przykładzie działalności Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej ITG KOMAG w ostatnich 30 latach, przedstawiono jak zmieniało się podejście do oceny wyrobów, zwłaszcza tych, które były przeznaczone do stosowania w zakładach górniczych. Pokrótce omówiono transformację systemu oceny zgodności wyrobów, począwszy od systemu dopuszczania pewnych rodzajów wyrobów, poprzez krajowy system oceny zgodności i skończywszy na systemie europejskim, wynikającym z dyrektyw nowego podejścia oraz transformację zakresu oceny zgodności wyrobów poprzez uzyskiwanie uprawnień do wykonywania oceny wyrobów, które nie są przeznaczone do stosowania w zakładach górniczych.

 

Change in approach to assessment of products before their use in mining plants was presented on the example of activity of the Division of Attestation Tests, Certifying Body at the KOMAG Institute of Mining Technology within last 30 years. Transformation of the system for assessment of products conformity, from the system for approval of some products, through the Polish system for conformity assessment to the European system resulting from the Directive of new approach, was shortly discussed.