MASZYNY GÓRNICZE 4/2014 (140)

Wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka hydraulicznego na jego podatność

Musioł M., Szweda S.

Zastosowanie modelowania komputerowego pola elektrycznego do oceny zagrożeń związanych ze zjawiskiem elektryczności statycznej

Talarek M.

Analiza porównawcza cech konstrukcyjnych stropnic sekcji obudowy zmechanizowanej

Bukowiecki B., Kościelny A., Mądry M.

Propozycja wykorzystania momentomierza do analizy układu napędowego lokomotywy typu Lds-100K-EMA

Dobrzaniecki P.

Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn – część 2. Możliwość rozbudowy systemu INSTO

Jaszczyk Ł., Michalak D.

Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania maszyn górniczych

Figiel A.

Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność. KOMTECH 2014

Pieczora E.

 

Marcin MUSIOŁ, Stanisław SZWEDA

Wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka hydraulicznego na jego podatność


Impact of modification of hydraulic leg piston design on its yield

Analizowano wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka hydraulicznego, polegającej na zwiększeniu objętości przestrzeni podtłokowej, na przebieg czasowy ciśnienia cieczy roboczej oraz współczynnik sprężystości układu. W przypadku niewielkiego wysunięcia rdzennika modyfikacja postaci konstrukcyjnej tłoka skutkuje znaczącą zmianą maksymalnej wartości ciśnienia i wydłużeniem okresu jego drgań.

 

Impact of design modification of the piston of hydraulic leg, consisting in enlarging of annular area of the leg, on time curve of working medium pressure and the coefficient of elasticity of the mechanical system, were analyzed. In case of small advance of upper prop, the design modification of the piston causes significant change of the maximum working medium pressure and extension of pressure oscillation period.

 

Marcin TALAREK

Zastosowanie modelowania komputerowego pola elektrycznego do oceny zagrożeń związanych ze zjawiskiem elektryczności statycznej


Use of computer modelling of electric field for assessment of the hazards associated with static electricity

Wyładowania elektrostatyczne z powierzchni materia- łów nieprzewodzących, mające charakter wyładowań snopiastych, uwalniają energię dostateczną do spowodowania zapłonu szeregu mieszanin wybuchowych, w tym mieszaniny metanu z powietrzem. W artykule omówiono procedurę postępowania podczas oceny bezpieczeństwa stosowania materiałów nieprzewodzących w oparciu o normę PN-EN 13463-1. Zaprezentowano typową sytuację zagrożenia, jaka może wystąpić w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono możliwość zastosowania modelowania komputerowego do oceny zagrożeń związanych ze zjawiskiem elektryczności statycznej na podstawie modelu zagrożenia. Zaprezentowano wyniki symulacji pod kątem jego oceny.

 

 

Electrostatic discharge from the surface of non-conductive materials, which has a character of brush discharges, releases the enough energy to cause ignition of explosive mixtures, including the mixture of methane and air. Procedure for assessment of safety of using the non-conductive materials, based on the PN-EN 13463-1 Standard, is discussed. Typical hazardous situation, which can take place in hard coal mine, is given. Possibility of using the computer modelling for assessment of hazards associated with static electricity is given on the example of model of hazard. Results of the simulations are presented in the context of assessment of such a hazard.

Bartosz BUKOWIECKI, Adrian KOŚCIELNY, Marcin MĄDRY

Analiza porównawcza cech konstrukcyjnych
stropnic sekcji obudowy zmechanizowanej


Comparative analysis of design features of canopies of powered roof supports

W artykule przedstawiono opis metodyki umożliwiającej przeprowadzenie analizy porównawczej stropnic sekcji obudowy zmechanizowanej. Zdefiniowano potrzebę jej wprowadzenia oraz przedstawiono zastosowanie procedury wyznaczania parametrów służących do oceny projektu postaci konstrukcyjnej stropnicy. Przedstawiono cztery zależności umożliwiające porównawczą ocenę postaci konstrukcyjnej stropnic. Dwie pierwsze przedstawiają wartość ekwiwalentnego momentu bezwładności w zależności od podporności stojaków i jednostkowej masy, natomiast w dwóch pozostałych przedstawiono wartości wskaźników kryterialnych. Spośród zaproponowanych postaci funkcji wybrano funkcję kryterialną charakteryzującą się największym współczynnikiem dopasowania liniowej funkcji trendu do wyników analizy porównawczej postaci konstrukcyjnej 34 stropnic.

 

 

Methodology enabling comparative analysis of canopies of powered roof supports is presented. The need of its implementation is specified and use of procedure for determination of parameters used for assessment of canopy design is explained. Four correlations enabling comparative assessment of design of canopies are presented. The first two relationships present the value of equivalent inertia in relation to load bearing capacity of the legs and unit weight, while the values of criterial indices are presented in the other two relationships. Criterial function of the highest matching coefficient of the linear trend function to the results of comparative analysis of design of 34 canopies was selected from the suggested forms of function.

Piotr DOBRZANIECKI

Propozycja wykorzystania momentomierza do analizy układu napędowego lokomotywy typu Lds-100K-EMA


Suggestion of use of torque meter for analysis of drive system of Lds-100K-EMA locomotive

Identyfikacja i rejestracja parametrów pracy układu przeniesienia napędu, umożliwia wykorzystanie ich w procesie diagnostyki, np. wyznaczania trendu awarii w zależności od obciążenia układu napędowego. Bezpośredni pomiar momentu obrotowego w układach napędowych maszyn roboczych nie jest spotykany. Związane to jest z potencjalnymi problemami podczas zabudowy urządzenia pomiarowego w łańcuchu kinematycznym oraz z podwyższoną ceną maszyny. Naprzeciw ekonomicznych konsekwencji rozbudowy układu pomiarowego pojazdu warto jednak postawić korzyści, wynikające ze znajomości przebiegu podstawowego parametru trakcyjnego, od którego wprost zależy wartość siły pociągowej. W artykule omówiono budowę typowego układu przeniesienia napędu w górniczym pojeździe szynowym, zaproponowano zastosowanie dodatkowego urządzenia pomiarowego w układzie przeniesienia napędu, a także przedstawiono sposób wykorzystania otrzymanych danych pomiarowych z użyciem dostępnych narzędzi programistycznych.

 

 

Identification and recording of operational parameters of drive transmission system enable their use in diagnostics process, e.g. in determination of failure trend depending on load to drive system. Direct measurement of torque in drive systems of machines is not used. It is associated with potential problems during installation of measuring device in kinematic chain and with increased price of the machine. However, it is worth to compare cost of extending the measuring system and benefits resulting from the knowledge of time process of basic traction parameter, which directly affects the value of pulling force. The design of typical drive transmission system in mine rail vehicle is discussed, use of additional measuring device in drive transmission system is suggested and method for taking advantage of the obtained measuring data with use of available programming tools is presented.

Łukasz JASZCZYK, Dariusz MICHALAK

Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn – część 2. Możliwość rozbudowy systemu INSTO


Tools supporting safe operation of machines – Part 2. Possibilities of extension of INSTO system

W artykule przedstawiono możliwości modyfikacjii rozbudowy zasobów systemu INSTO wspomagającego bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn. Omówiono rozwiązania programowe zwiększające funkcjonalność systemu, pozwalające na modyfikację i rozbudowę zawartości repozytorium wiedzy o dodatkowe treści.

 

 

Possibility of modification and extension of resources of INSTO system, which supports safe operation of the machines, is presented in the paper. Programme solutions increasing functionality of the system enabling modification and extension of knowledge repository by the additional files are discussed.

Andrzej FIGIEL

Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania maszyn górniczych


Functional safety of control systems of mining machines

Maszyna, we wszystkich fazach swojego cyklu życia, stwarza szereg zagrożeń. Redukcja ryzyka związanego z danym zagrożeniem może być osiągnięta poprzez zastosowanie układu sterowania, który realizując funkcję bezpieczeństwa nie dopuszcza do osiągnięcia niedozwolonego stanu pracy maszyny.
W artykule zaprezentowano, na przykładzie górniczego przenośnika taśmowego, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego układu sterowania maszyny górniczej.

 

 

Machine causes many hazards in all its life stages. Risk related to a given hazard can be reduced by using the control system with the safety function which does not allow reaching not acceptable state of the machine operation. Functional safety of the control system of mining machine is presented on the example of mine belt conveyor.

Edward PIECZORA

Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność. KOMTECH 2014


Innovative Techniques and Technologies for mining industry Safety – Effectiveness – reliability. KOMTECH 2014

W artykule przedstawiono sprawozdanie z XV Międzynarodowej konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2014, poświęconej innowacyjnym technikom i technologiom dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności

 

A report of the 15th KOMTECH 2014 International Technical and Scientific Conference on innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, effectiveness and reliability is presented in the paper.