Maszyny Górnicze 1/2017 (149)

 

Krzysztof Lesiak
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Wpływ zmiany temperatury na pomiar ciśnienia wybuchu


Influence of temperature changes on explosion pressure measurement

str. 3-11

ciśnienia, wykonanych w technologii piezoelektrycznej oraz cienkowarstwowej, pod kątem optymalizacji pomiarów ciśnienia wybuchu, w aspekcie zmian temperatury.   The article focuses on the results of tests, aimed at comparison of pressure transducers manufactured in piezoelectric and thin film technology in order to optimise explosion pressure measurements in different temperatures.
Słowa kluczowe: Dyrektywa ATEX, ciśnienie wybuchu, przetworniki ciśnienia, temperatura   Keywords: ATEX Directive, explosion pressure, pressure transducers, temperature

 

Marek Jedziniak
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła lutni elastycznych


Determination of heat transfer coefficient of flexible ventubes

str. 12-20

Przedstawiono budowę stanowiska badawczego oraz metodykę z procedurą obliczeniową do wyznaczania współczynników wnikania, przewodzenia i przenikania ciepła przez lutnie elastyczne. Omówiono charakterystykę procesu wymiany ciepła przez przenikanie od czynnika grzewczego płynącego w cylindrycznym przewodzie do otoczenia.

  Design of test bench as well as methodology with calculation procedure for determination of convection and overall heat transfer coefficient as well as thermal conductivity for flexible ventubes is presented. Heat transfer process by convection from heating medium in a cylindrical duct to the surrounding environment is discussed.
Słowa kluczowe: lutnia elastyczna, współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik wnikania ciepła, stanowisko pomiarowe   Keywords: flexible ventube, overall heat transfer coefficient, thermal conductivity, convection heat transfer coefficient, test bench

 

Krzysztof Krauze, Marek Sibielak, Jarosław Konieczny, Waldemar Rączka, Grzegorz Stopka
AGH w Krakowie

Koncepcja układu sterowania sekcją obudowy podporowej do niskich ścian


Concept of the low seam chock support control system

str. 21-30

W artykule przedstawiono koncepcję struktury układu sterowania obudową podporową do niskich ścian. W pierwszej części artykułu przedstawiono konstrukcję obudowy i jej właściwości, sposób jej działania i współdziałania z pozostałymi elementami kombajnowego kompleksu ścianowego. Na podstawie analizy pracy obudowy i kompleksu ścianowego formułowano założenia, ograniczenia oraz wymagania dotyczące układu sterowania obudową. W dalszej części artykułu opisano strukturę układu pomiarowego i sterującego oraz omówiono poszczególne bloki funkcjonalne układu. Prace badawcze w tym zakresie zostały zrealizowane w ramach projektu pt. Prace studialne i badawcze nad opracowaniem zmechanizowanej obudowy nowego typu do pokładów cienkich, dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

  The paper presents a conception of a structure of control system dedicated for new roof support of low longwall systems. In the first part of the paper the new construction of roof support is presented. Its properties, method of operation and interaction with other elements of longwall system is described too. Next, based on the analysis of the work manner of the support and whole longwall system assumptions, limitations and requirements on the control circuit are formulated. At the end of this paper the structure of the measuring and control system is decribed and its functional blocks are discussed. Research in this field were conducted under the project entitled Studies of development of innovation hydraulic roof support for low seams. The project is funded by the National Center of Research and Development (NCBiR).
Słowa kluczowe: zmechanizowana obudowa, pokłady cienkie, system sterowania   Keywords: hydraulic roof support, low seams, control system

 

Marek Szyguła, Joachim Stępor
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Włodzimierz Mostek, Zbigniew Lebda-Wyborny, Damian Kazubiński
HYDROMEL S.A.

Dostosowanie sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz do zmieniających się warunków eksploatacji


Adaptation of the HYDROMEL-16/35-POz powered roof support unit to changing operating conditions

str. 31-44

W artykule przedstawiono budowę i parametry techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz. Omówiono szczegóły i powody przeprowadzonych modernizacji. Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące warunków geologiczno-górniczych w kolejnych lokalizacjach sekcji obudowy.  

The construction and technical parameters of the HYDROMEL-16/35-POz powered roof support unit is presented in the paper. Details and reasons of modernisation are discussed. Key information on geological and mining conditions in subsequent localisations of powered roof support units is presented.

Słowa kluczowe: górnictwo, obudowa wyrobisk, sekcja obudowy zmechanizowanej, warunki geologiczno-górnicze   Keywords: mining, support of workings, powered roof support unit, geological and mining conditions

 

Arkadiusz Pawlikowski
Politechnika Śląska

Przyczyny asymetrii podporności stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej w świetle badań dołowych


The causes of asymmetry load bearing capacity props of powered roof support in the light of underground tests

str. 45-54

Asymetryczne obciążenie sekcji obudowy zmechanizowanej może spowodować pogorszenie warunków utrzymania stropu wskutek jego zginania wzdłuż ściany oraz powoduje skręcanie stropnicy i osłony odzawałowej oraz zginanie łączników lemniskatowych. W artykule podjęto próbę, mającą na celu ustalenie przyczyn niesymetrycznego obciążenia stojaków sekcji obudowy. Na podstawie wyników badań dołowych przeanalizowano wpływ zróżnicowania podporności wstępnej na podporność stojaków sekcji obudowy oraz podporności sekcji sąsiednich na obciążenie stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej.

  Asymmetric load on the powered roof support’s may result in the deterioration of the roof bearing capacity conditions. This occurs due to bending along the longwall and causes the torsion of the canopy and the caving shield as well as the bending of the lemniscate connectors. The article is an attempt to determine the causes of the asymmetrical load exerted on the props of the support section. Based on underground tests results, the impact of different initial load bearing capacities on the bearing capacity of props of the support section has been analyzed. The article also provides the analysis of the impact of load bearing capacity of neighbouring sections on the load exerted on the props of the powered roof support.
Słowa kluczowe: sekcja obudowy zmechanizowanej, podporność wstępna, podporność   Keywords: powered support unit, setting load, load bearing capacity

 

Przemysław Deja
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej dołowej lokomotywy elektrycznej Ld-31EM


Operating experience of the modernised electric underground locomotive type Ld-31EM

str. 55-62

Lokomotywy Ld-31EM przeznaczone są do prac transportowych i przewozowych w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud i soli niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego oraz w wyrobiskach podziemnych ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Okres rocznej eksploatacji pierwszego egzemplarza tej lokomotywy w KWK „Piast” pozwolił na zebranie istotnych doświadczeń przez użytkowników, producenta i konstruktorów. W tym czasie lokomotywa pracowała poprawnie, jednakże użytkownicy wnieśli uwagi związane z polepszeniem parametrów eksploatacyjnych, jak i komfortu pracy operatora. Uwzględniono je podczas opracowywania udoskonalonej wersji lokomotywy, szczególnie w zakresie wyposażenia elektrycznego. Nowo opracowana lokomotywa, o mniejszych gabarytach i mniejszej masie własnej, stanowi rozszerzenie oferty lokomotyw Ld-31EM mających docelowo zastąpić lokomotywy typu Ld-31 (Ld-21). Przedstawiono wpływ dokonanych zmian na eksploatację lokomotywy.

  Ld-31EM locomotives are design for transport of materials and people in the underground roadways of coal, ore and salt mines that are non-hazardous in terms of explosion of coal dust and in underground roadways marked with “a” degree of methane explosion hazard. One year of operation of the first Ld-31EM locomotive in KWK Piast mine allowed gaining relevant experience by users, producers and designers. The locomotive operated correctly, however, users point out to improve of operating parameters and operator’s comfort. Those comments were considered during developing the enhanced version of the locomotive, especially as regards the electric equipment. The newly-design locomotive of smaller dimensions and lower dead weight is an extension of the Ld-31EM locomotives offer that are to replace locomotives type Ld-31 (Ld-21). Impact of the design changes on locomotive operation is presented.
Słowa kluczowe: górnictwo, transport podziemny, lokomotywa dołowa elektryczna (Ld-31EM), kopalniana trakcja elektryczna, silnik z magnesami trwałymi, falownik   Keywords: mining industry, underground transport, electric underground locomotive (Ld-31EM), mine electric traction, motor with permanent magnets, converter

 

Piotr Dobrzaniecki, Krzysztof Kaczmarczyk
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG


Power supply systems for combustion engines used in coal mines at the example of ITG KOMAG solutions

str. 63-76

Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.

  Engines with compression ignition are being used in coal mines for driving of transport machinery. Increasing requirements concerning quality of exhaust gases caused development of engine power supply systems. As a result, fuel consumption was reduced, power was increased while the weight of the engine was reduced. This article provides an overview and evolution of power systems for compression ignition engines and operational problems related to their use in underground hard coal workings.
Słowa kluczowe: silnik wysokoprężny, pompa wtryskowa, wtryskiwacz, pompa rozdzielaczowa, napęd spalinowy, układ common rail   Keywords: diesel engine, injection pump, injector, distribution pump, combustion drive, common rail system