MASZYNY GÓRNICZE 3/2005 (103)

Propozycja algorytmizacji projektowania górniczych maszyn przodkowych
Gospodarczyk P.

Sposób określania upodatnienia sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej - metodą analityczną
Stoiński K., Kostyk T.

Górnicze kotwie strunowe o wysokiej odporności dynamicznej
Pytlik A.

Nowe wkładki do pomiaru siły w linach górniczych wyciągów szybowych
Małecki J., Meder A., Wróbel T.

Przyrząd do usuwania nadmiaru smaru z lin nośnych i wyrównawczych górniczych urządzeń wyciągowych
Wolny S., Hryciuk J., Dzik S.

Aspekty prawne stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych
Meder A., Kaczmarczyk J.

Działalność normalizacyjna w CMG KOMAG na przestrzeni sześćdziesięciu lat
Zając R.

Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii – Katowice 2005
Malec M., Stańczak L.

 

 

 


Propozycja algorytmizacji projektowania górniczych maszyn przodkowych

Gospodarczyk P.
W artykule przedstawiono algorytm projektowania górniczych maszyn przodkowych, którego zasadniczym założeniem metodyki jest traktowanie maszyn jako elementu złożonego przodkowego systemu mechanizacyjnego. Tym samym kryteria oceny jakości maszyny jako wyrobu, takie jak jej wydajność, niezawodność, trwałość itp., należy rozszerzyć o kryteria ekonomiczne. Pozwalają one na weryfikację przydatności rozwiązania dla użytkownika w określonych warunkach eksploatacji i z punktu widzenia realizowanego przez niego celu ekonomicznego. W procesie projektowania istotne jest uwzględnienie relacji jakie zachodzą pomiędzy projektowaną maszyną, a innymi elementami przodkowego systemu mechanizacyjnego. Wysokie wymagania użytkowników i stopień zaawansowania rozwiązań technicznych i związane z tym koszty sprawiają, że uwzględnienie tych czynników jako wyłącznie założeń projektowych dla projektowanej maszyny nie jest wystarczające. Niezbędna jest pełna integracja procesu projektowania maszyny i systemu mechanizacyjnego.


Sposób określania upodatnienia sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej – metodą analityczną

Stoiński K., Kostyk T.
Opierając się na odpowiednich przepisach i normach, określających zasadność upodatniania sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach pokładów zagrożonych tąpaniami, przedstawiona została analityczna metoda określająca stopień i skuteczność upodatnienia elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych. Metoda wykorzystuje znajomość zjawisk dynamicznych zachodzących w górotworze odprężonym, a także model matematyczny sekcji obudowy zmechanizowanej dla wyznaczania możliwości i warunków skutecznego przenoszenia przez nią obciążeń dynamicznych.


Górnicze kotwie strunowe o wysokiej odporności dynamicznej

Pytlik A.
W artykule przedstawiono górnicze kotwie strunowe o wysokiej odporności dynamicznej. Szczególną uwagę zwrócono na nowo powstałą konstrukcję kotwi strunowej typu IR-4W. Kotew ta jest przeznaczona do zastosowań w strefach wzmożonych ciśnień górotworu oraz do warunków wstrząsów i tąpań. Zespół elementów kotwi strunowej typu IR-4W jest dopuszczony przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla i rud metali.


Nowe wkładki do pomiaru siły w linach górniczych wyciągów szybowych

Małecki J., Meder A., Wróbel T.
W artykule przedstawiono wyniki badań i oceny wkładek typu WPS-Ec przeprowadzonych w Zakładzie Badań Atestacyjnych Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Wkładki te stosowane są do pomiaru sił w linach górniczych wyciągów szybowych i w tym celu zabudowywane są w zawieszeniach naczyń wyciągowych oraz lin wyciągów szybowych. Stosowanie tych wkładek pomiarowych oznacza użycie dodatkowego środka bezpieczeństwa podczas eksploatacji lin wyciągów szybowych o szerokich możliwościach do wykorzystania. Środek ten stanowi praktyczne, dotychczas powszechnie nie stosowane narzędzie, do wykorzystania przez szybowe służby utrzymania ruchu odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu górniczych wyciągów szybowych.


Przyrząd do usuwania nadmiaru smaru z lin nośnych i wyrównawczych górniczych urządzeń wyciągowych

Wolny S., Hryciuk J., Dzik S.
W artykule zaprezentowano urządzenie do usuwania nadmiaru smaru z lin górniczych urządzeń wyciągowych. W skład tego typu urządzenia wchodzi głowica, podstawa która umożliwia umocowanie głowicy w czasie operacji usuwania nadmiaru smaru z lin nośnych oraz zespół rolek kierujących, który zabezpiecza na całej długości liny jednakowe warunki procesu.


Aspekty prawne stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych

Meder A., Kaczmarczyk J.
Przedstawiono aspekty prawne stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych na stan prawny 17 maja 2005 r., który pozostał niezmieniony w chwili oddawania artykułu do druku.


Działalność normalizacyjna w CMG KOMAG na przestrzeni sześćdziesięciu lat

Zając R.
60-lecie działalności CMG KOMAG jest okazją do retrospektywnego spojrzenia na jedną z tych sfer działalności jednostki, która nie jest związana bezpośrednio z badaniami lub pracami projektowymi ale dotyczy obszaru standaryzacji i kreowania jednolitych wymagań technicznych dla maszyn i urządzeń górniczych. Ponieważ w ubiegłym roku obchodzono 80-lecie działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego warto na tym tle prześledzić jak realizowane były prace normalizacyjne przez CMG KOMAG.


Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii – Katowice 2005

Malec M., Stańczak L.
W artykule przedstawiono relacje z Targów Katowice 2005. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG także miało na Targach swoje stanowisko i przedstawiło ofertę dotyczącą m.in. systemów mechanizacyjnych instalacji do przeróbki węgla kamiennego i innych surowców mineralnych oraz konstrukcje maszyn i urządzeń górniczych, badania maszyn i urządzeń i inne.