MASZYNY GÓRNICZE 3/2008 (115)

Porównanie metody badań sekcji obudowy zmechanizowanej według wymagań europejskich, amerykańskich i rosyjskich
MADEJCZYK W
Projektowanie modułów zębatych przekładni o zazębieniu wewnętrznym zgodnie z wymaganiami norm ISO
CZADER W., PIECZORA E., DREWNIAK J.
Skutki kawitacji w maszynach z napędem hydrostatycznym
KOLLEK W., KUDŹMA Z., OSIŃSKI P., PALCZAK E., STOSIAK M.
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania ruchem wysięgnika kombajnu chodnikowego
ROGALA J.
Analiza obciążeń dynamicznych przenośników zgrzebłowych na podstawie badań w warunkach eksploatacyjnych
SUCHOŃ J., DRWIĘGA A., GĄSIOR S.
Rozwój konstrukcji zgrzebeł przenośników i perspektywy dalszych prac rozwojowych
KALUKIEWICZ A., WITWICKI S.
Identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych przenośników taśmowych z wykorzystaniem mobilnego systemu pomiarowego
KULINOWSKI P.
Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1
PROSTAŃSKI D., KALITA M.
Górnicze urządzenie chłodnicze GMC–1000 dla klimatyzacji grupowej w kopalniach głębinowych
KALUKIEWICZ A., GOSPODARCZYK P., WOJCIECHOWSKI J., BIELAK D., GREGOREK K., KRUCZEK S., LEBDA-WYBORNY Z., WERESZCZYŃSKI L., WÓJCIK A.
Przegląd dostępnych technik pomiaru oraz kontroli parametrów technologicznych procesu rozdziału zawiesin w przeróbce surowców mineralnych
LENARTOWICZ M., KOWAL D., ŁAGÓDKA M.

 

 

  

Porównanie metody badań sekcji obudowy zmechanizowanej według wymagań europejskich, amerykańskich i rosyjskich

MADEJCZYK W
W artykule scharakteryzowano i porównano metody badań sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych według wymagań europejskich (norma PN-EN 1804-1), amerykańskich (metoda CONSOL) i rosyjskich (nor- ma GOST R 52152-2003), odnosząc się głównie do prób obciążeniowych. Przedstawiono podstawowe kryteria oceny wyników badań.


Projektowanie modułów zębatych przekładni o zazębieniu wewnętrznym zgodnie z wymaganiami norm ISO

CZADER W., PIECZORA E., DREWNIAK J.
W artykule przedstawiono metodykę oraz komputerowo wspomagane projektowanie wstępne oraz sprawdzające przekładni planetarnych według zaleceń najnowszej literatury oraz normy międzynarodowej PN ISO 6336-1,2,3:2000. Opracowany w Zakładzie Systemów Mechanizacyjnych Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG pakiet programów składa się z trzech etapów: projektowania wstępnego, doboru cech geometrycznych, w postaci obliczeń geometrycznych uzębienia i zazębienia oraz etapu sprawdzającego według PN ISO 6336-1,2,3:2000. Konstruktor mając do dyspozycji taki pakiet programów inżynierskich ma możliwość wybrania optymalnej pary kół walcowych, zarówno o uzębieniu wewnętrznym, jaki i zewnętrznym ze względu na obciążenia ekstremalne i stosowane materiały. Pakiet ten wspomaga dokonanie doboru cech geometrycznych między innymi planetarnych przekładni zębatych zastosowanych do urządzeń mechanicznych, w tym również górniczych.


Skutki kawitacji w maszynach z napędem hydrostatycznym

KOLLEK W., KUDŹMA Z., OSIŃSKI P., PALCZAK E., STOSIAK M.
W artykule omówiono powstawanie kawitacji w typowych elementach hydraulicznych, w które wyposażone są powszechnie maszyny górnictwa podziemnego oraz skalnego. Podano jej przyczyny i skutki. Na pod- stawie badań własnych autorów oraz studiów literaturowych przedstawiono wizualizację zjawiska kawitacji. Zamieszczono przykłady erozji kawitacyjnej. Dokona- no identyfikacji towarzyszącego efektu akustycznego oraz zaproponowano narzędzia do akustycznej identyfikacji kawitacji w warunkach przemysłowych. Jako kryterium początku powstawania kawitacji wskazano sygnał akustyczny.


Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania ruchem wysięgnika kombajnu chodnikowego

ROGALA J.
W artykule zwrócono uwagę na złożoność problemu drążenia wyrobisk. Zaprezentowano koncepcję układu sterowania kombajnem chodnikowym, a w szczególności automatyzacji ruchu wysięgnika. Przedstawiono również możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji w celu optymalizacji (pod względem energochłonności) trajektorii ruchu wysięgnika kombajnu chodnikowego.


Analiza obciążeń dynamicznych przenośników zgrzebłowych na podstawie badań w warunkach eksploatacyjnych

SUCHOŃ J., DRWIĘGA A., GĄSIOR S.
W artykule zawarto analizę wpływu współpracy bębna łańcuchowego z łańcuchem na obciążenia dynamiczne w przenośniku zgrzebłowym, opracowaną na podstawie badań przenośników w warunkach eksploatacyjnych. Dokonano rozróżnienia obciążeń dynamicznych wynikających z drgań samowzbudnych i drgań wymuszonych. Przed częścią analityczną omówiono zagadnienia związane z różnymi uwarunkowaniami współpracy bębna i łańcucha.


Rozwój konstrukcji zgrzebeł przenośników i perspektywy dalszych prac rozwojowych

KALUKIEWICZ A., WITWICKI S.
W artykule opisano rozwój konstrukcji zgrzebeł. Przedstawiono pokrótce zmiany, jakie nastąpiły w ciągu kilkudziesięciu lat. Efektem rozważań są przewidywane dalsze kierunki prac nad udoskonaleniem ich konstrukcji.


Identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych przenośników taśmowych z wykorzystaniem mobilnego systemu pomiarowego

KULINOWSKI P.
W artykule przedstawiono możliwości mobilnego, bezinwazyjnego układu pomiarowego, stanowiącego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem element systemu identyfikacji parametrów pracy przenośników taśmowych. Zadaniem tego systemu, opracowywanego w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH oraz przetestowanego w warunkach przemysłowych w O/ZG Rudna, jest ocena parametrów pracy układów napędowo-napinających przenośników taśmowych, identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych stosowanych podzespołów oraz weryfikacja algorytmów obliczeniowych stosowanych podczas procesu projektowania.


Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1

PROSTAŃSKI D., KALITA M.
W artykule przedstawiono rozwiązanie małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1 opracowanego w CMG KOMAG w ramach projektu celowego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowano jego budowę oraz pod- stawowe parametry techniczne maszyny. Wóz wiertniczy przeznaczony jest do mechanizacji procesu wiercenia otworów strzałowych wykonywanych podczas drążenia wyrobisk korytarzowych techniką strzelniczą. Przewidywanym producentem będzie Zakład Produkcji Specjalnej Bumar Łabędy sp. z o.o. w Gliwicach.


Górnicze urządzenie chłodnicze GMC–1000 dla klimatyzacji grupowej w kopalniach głębinowych

KALUKIEWICZ A., GOSPODARCZYK P., WOJCIECHOWSKI J., BIELAK D., GREGOREK K., KRUCZEK S., LEBDA-WYBORNY Z., WERESZCZYŃSKI L., WÓJCIK A.
W artykule przedstawiono założenia, obliczenia oraz rozwiązania konstrukcyjne urządzenia o mocy chłodniczej 1 MW skonstruowanego i zbudowanego przez firmę EUROTECH Sp. z o.o. w Bytomiu przy współpracy z AGH w Krakowie w ramach Projektu Celowego wspieranego przez Ministerstwo Nauki. Urządzenie pozwala na grupową klimatyzację w zależności od warunków lokalnych nawet całego podziemnego oddziału wydobywczego. Przedstawiono także wybrane wyniki badań symulacyjnych agregatu chłodniczego.


Przegląd dostępnych technik pomiaru oraz kontroli parametrów technologicznych procesu rozdziału zawiesin w przeróbce surowców mineralnych

LENARTOWICZ M., KOWAL D., ŁAGÓDKA M.
W pracy zamieszczono przegląd stosowanych metod pomiaru parametrów technologicznych procesu rozdziału wykorzystywanych do automatyzacji działania klasyfikatorów opadania swobodnego i pracujących przy wznoszącym się strumieniu wody oraz rodzaje stosowanych w nich czujników pomiarowych.