MASZYNY GÓRNICZE 1/2009 (117)

Powietrzno-wodna instalacja zraszająca do kombajnów górniczych – rozwiązanie ciągle doskonalone
PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.
Zagadnienia bezpieczeństwa transportu kolejkami spągowymi i podwieszonymi w wyrobiskach nachylonych
DRWIĘGA A., JANAS S., SUFFNER H.
Obciążenia zawieszeń naczyń podczas rozruchu górniczego urządzenia wyciągowego na tle przeprowadzonego eksperymentu
WOLNY S.
Wyzwania i tendencje rozwojowe w mechanizacji górnictwa węgla kamiennego
SIKORA W.
Z marginesu na szczyt – rozwój ścianowego systemu eksploatacji pokładów węgla w USA w ciągu trzech dziesięcioleci
SMOLNIK G.
Wykorzystanie krzyżowej analizy wpływów w projektach foresight na przykładzie kadr dla przemysłu maszynowego
KIEŁTYKA A.
Zapewnienie jakości produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w aspekcie wymagań normy PN-EN 13980:2004
ZAJĄC R., FIGIEL A.
Zarządzanie komunikacyjne – ważność wewnętrznych sieci informacyjno-komunikacyjnych
SKOŁUD B., DYMAREK E.

 

 

 


Powietrzno-wodna instalacja zraszająca do kombajnów górniczych – rozwiązanie ciągle doskonalone

PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.

W artykule omówiono opracowane w ITG KOMAG rozwiązania zraszania powietrzno-wodnego z wykorzystaniem sprężonego powietrza, przeznaczone dla kombajnów górniczych ścianowych i chodnikowych. Podano przebieg i wyniki badań stanowiskowych tych rozwiązań. Przedstawiono także aktualny stan ich wdrożenia oraz ewolucję tych rozwiązań, będącą wynikiem zdobywanych doświadczeń podczas eksploatacji w polskich kopalniach, maszyn wyposażonych w te instalacje.


Zagadnienia bezpieczeństwa transportu kolejkami spągowymi i podwieszonymi w wyrobiskach nachylonych

DRWIĘGA A., JANAS S., SUFFNER H.
Bezpieczeństwo transportu w wyrobiskach nachylonych to kluczowe zagadnienie, mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastosowanych rozwiązaniach praktycznych. W niniejszym artykule omówiono problematykę bezpieczeństwa transportu związaną z hamulcami i wózkami hamulcowymi stosowanymi w transporcie kolejkami górniczymi w wyrobiskach nachylonych, oraz perspektywę zastosowania kamery do obserwacji trasy podczas jazdy w trybie manewrowego pchania, gdy ładunek lub platforma przesłania pole widzenia. Poruszono problematykę przepisów w powyższej tematyce i wskazano na zaistniałe luki w związku z ciągłym rozwojem urządzeń. W 2009 r. planowana jest przez ITG KOMAG nowelizacja normy PN-G-46860, dlatego naświetlenie w artykule sygnalizowanych zagadnień może być wstępem do szerszej dyskusji na ten temat.


Obciążenia zawieszeń naczyń podczas rozruchu górniczego urządzenia wyciągowego na tle przeprowadzonego eksperymentu

WOLNY S.
Opracowanie kryteriów projektowania elementów gór- niczego urządzenia wyciągowego z uwzględnieniem trwałości zmęczeniowej, wymaga wyznaczenia rzeczywistych (dynamicznych) wartości obciążeń. Obciążenie np. zawieszenia naczynia wyznaczono po przeprowadzeniu analizy dynamicznej pracy układu, zweryfikowanej pomiarami obciążeń w tych elementach, w czasie normalnej eksploatacji. Uzyskane rezultaty – wartości obciążeń w zawieszeniach naczyń – zostały podane za pomocą wzorów w formie ogólnej, co pozwoli otrzymane wyniki rozszerzyć na całą gamę urządzeń z maszyną wyciągową na wieży szybowej. Wartości uzyskanych obciążeń mogą być podstawą do przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej wyżej wymienionych elementów.


Wyzwania i tendencje rozwojowe w mechanizacji górnictwa węgla kamiennego

SIKORA W.
W artykule przedstawione zostały wyzwania i kierunki, jakie stoją przed techniką górniczą, ażeby sprostać kryteriom postawionym przez program Unii Europejskiej „Czyste technologie węglowe”. Omówiono wpływ rozwoju technologii ścianowej na wielkość wydobycia oraz scharakteryzowano bazę zasobów w Polsce. Omówiono istniejący poziom techniczny w zakresie stosowania i wykorzystania maszyn ścianowych oraz zaprezentowano tendencje rozwojowe w kombajnowej technologii ścianowej oraz wyzwania i tendencje rozwojowe w mechanizacji górnictwa węgla kamiennego.


Z marginesu na szczyt – rozwój ścianowego systemu eksploatacji pokładów węgla w USA w ciągu trzech dziesięcioleci

SMOLNIK G.
W artykule przedstawiono rozwój ścianowego systemu eksploatacji pokładów węgla z zawałem skał stropowych w Stanach Zjednoczonych A.P. Przytoczono, podane głównie przez prof. Syda Penga (2006), dane o liczbie ścian od 1976 roku i ich wysokiej wydajności. Scharakteryzowano ścianowe przodki eksploatacyjne (długości, wybiegi i wysokości ścian, systemy i obudowę chodników przyścianowych), a także roboty zbrojeniowo-likwidacyjne. Opisano ewolucję ścianowych obudów zmechanizowanych i cechy charakterystyczne najnowszych konstrukcji. Podano także zmiany podstawowych parametrów urządzeń urabiających i odstawy urobku.


Wykorzystanie krzyżowej analizy wpływów w projektach foresight na przykładzie kadr dla przemysłu maszynowego

KIEŁTYKA A.
W pracy została przedstawiona krzyżowa analiza wpływów, jako narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym oraz w projektach typu foresight. Omówiono program komputerowy MICMAC oraz przedstawiono wyniki uzyskane za jego pomocą, na potrzeby nie publikowanego dotychczas raportu panelu tematycznego przemysł maszynowy, w ramach projektu „Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki”.


Zapewnienie jakości produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w aspekcie wymagań normy PN-EN 13980:2004

ZAJĄC R., FIGIEL A.
Producent urządzeń i/lub systemów ochronnych przed wprowadzeniem ich do obrotu w zależności od grupy urządzeń i ich kategorii, stosuje procedury oceny zgodności zawarte w załączniku 1 do dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Podstawowym sposobem zagwarantowania zgodności wyrobów produkowanych seryjnie z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE jest stosowanie systemu jakości produkcji, kontroli i badań, zatwierdzonego przez jednostkę notyfikowaną. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jednego z aspektów procesu oceny zgodności maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, związanego ze sposobem zapewnienia powtarzalności cech konstrukcyjnych wyrobów decydujących o skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwwybuchowej w fazie produkcji. Polega on na wdrożeniu i utrzymywaniu systemu jakości spełniającego ustalone wymagania.


Zarządzanie komunikacyjne – ważność wewnętrznych sieci informacyjno-komunikacyjnych

SKOŁUD B., DYMAREK E.
W artykule wskazano na istotę tworzenia sieci powiązań informacyjno-komunikacyjnych wspomagającej realizację projektu. Na przykładzie ITG KOMAG pokazano usytuowanie informacji w czasie realizacji projektu. Przedstawiono istotne cechy dobrze zarządzaną informacją oraz ważność wyszukiwania i formowania odpowiednich informacji potrzebnych do wykonania zadania, tak by ułatwić pracę zespołowi projektowemu.