MASZYNY GÓRNICZE 3/2009 (119)

Analiza wytrzymałościowa pracy złącza ciernego odrzwi obudowy górniczej
BRODNY J., ŻOŁNIERZ J.
System monitoringu stanu obciążeń konstrukcji wielkopowierzchniowych
BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA J., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M
Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1 – pierwsze wyniki doświadczeń eksploatacyjnych
PROSTAŃSKI D., KALITA M., RAWICKI N.
Wpływ uziarnienia nadaw żwirowych na skuteczność oddzielania zanieczyszczeń w procesie osadzarkowego wzbogacania kruszywa
ŁAGÓDKA M., KOWOL D.
Ocena skuteczności strumienia wytworzonego w dyszy dwuczynnikowej w aspekcie ograniczania zagrożenia zapłonu metanu i wybuchu pyłu węglowego
PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P.
Działalność normalizacyjna w obszarze bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych – Potrzeby i oczekiwania – Efekty prac Komitetu Technicznego nr 285
ZAJĄC R.
Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2009
STAŃCZAK L.

 

 

 


Analiza wytrzymałościowa pracy złącza ciernego odrzwi obudowy górniczej

BRODNY J., ŻOŁNIERZ J.

W artykule przedstawiona została analiza wytrzymałościowa złącza ciernego odrzwi obudowy chodnikowej obciążonego siłą podłużną. Analizie poddane zostało złącze składające się z dwóch prostych odcinków kształtownika V29 połączonych dwoma strzemionami typu SDO zgodnie z PN-91/G-15000/11. Obliczenia zostały wykonane z zastosowaniem metody elementów skończonych. Przeanalizowany został wpływ wielkości obciążenia na charakterystykę pracy złącza ciernego, a w szczególności na stan naprężenia w strzemionach. Uzyskane wyniki pozwoliły określić miejsca najbardziej wytężone poszczególnych elementów strzemion. Przedstawiony model numeryczny stwarza duże możliwości symulacyjne zarówno zakresie zmienności obciążenia, jak i zmian konstrukcyjnych analizowanych złączy.


 

System monitoringu stanu obciążeń konstrukcji wielkopowierzchniowych

BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA J., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M

W artykule przedstawiono system monitoringu stanu obciążeń konstrukcji budowlanych, szczególnie wielkopowierzchniowych. Celem systemu jest wczesne wykrywanie, analizowanie, wizualizowanie i archiwizowanie danych napływających z układu pomiarowego oraz alarmowanie obsługi o przekroczeniu dopuszczalnych granic obciążeń elementów konstrukcji budowli. Ze względu na stałe dążenie do ograniczenia kosztów wzniesienia budynku prowadzi się prace projektowe i wdrożeniowe, tak by maksymalnie zbliżyć się do wartości obciążeń dopuszczalnych przewidzianych przez normy. Daje to wymierne efekty ekonomiczne jednak powoduje, że nowo powstały budynek jest mniej odporny na zdarzenia losowe (szczególnie zjawiska pogodowe). Proponowany system ma za zadanie przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa eksploatacji budynków.


Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1 – pierwsze wyniki doświadczeń eksploatacyjnych

PROSTAŃSKI D., KALITA M., RAWICKI N.

W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania oraz charakterystykę techniczną wozu wiertniczego MWW-1 opracowanego w ramach projektu celowego nr 6 ZR8 2006C/06772 zrealizowanego przez KOMAG i ZPS Bumar Łabędy sp. z o.o. Omówiono innowacyjność rozwiązań technicznych zastosowanych w wozie oraz efekty udziału wozu w procesie drążenia chodnika. Opisano przebieg i pierwsze wyniki prób eksploatacyjnych wozu zlokalizowanego w KWK „Halemba”, użytkowanego przez firmę BZUG.


 

Wpływ uziarnienia nadaw żwirowych na skuteczność oddzielania zanieczyszczeń w procesie osadzarkowego wzbogacania kruszywa

ŁAGÓDKA M., KOWOL D.

Przeprowadzono badania porównawcze wpływu zwiększenia zakresu wymiarowego ziaren nadaw żwirowych z 16-2 mm do 32-2 mm na skuteczność wydzielania zanieczyszczeń o gęstości < 1,8 g/cm3. Badania zrealizowano na stanowisku doświadczalnym osadzarki laboratoryjnej. Analiza wyników badań wykazała, że przy stosowanych stałych parametrach procesu wzrost uziarnienia nadawy miał wpływ na obniżenie skuteczności rozdziału. Zwiększenie natężenie dopływu wody dolnej dającej wzrost rozluzowania materiału wpłynęło korzystnie na skuteczność operacji rozwarstwiania nadawy o większym uziarnieniu oraz skuteczność oddzielania nadwymiarowych zanieczyszczeń.


 

Ocena skuteczności strumienia wytworzonego w dyszy dwuczynnikowej w aspekcie ograniczania zagrożenia zapłonu metanu i wybuchu pyłu węglowego

PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P.

W artykule przedstawiono opracowane w KOMAG-u rozwiązanie dwuczynnikowych dysz zraszających przeznaczonych do zraszania powietrzno-wodnego. Wykazano oszczędności wody zużywanej przez dysze powietrzno-wodne w stosunku do dysz wodnych. Zaprezentowano i omówiono wyniki badań dysz zraszających z zasysaniem powietrza oraz dysz dwu-czynnikowych powietrzno-wodnych.


 

Działalność normalizacyjna w obszarze bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych – Potrzeby i oczekiwania – Efekty prac Komitetu Technicznego nr 285

ZAJĄC R.

Głównym instrumentem prawnym harmonizacji wymagań technicznych w Unii Europejskiej są dyrektywy oraz normy zharmonizowane. W przypadku braku norm europejskich często zasadnicze wymagania dla określonych grup wyrobów, definiowane są na poziomie norm krajowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi zasad finansowania polskiej normalizacji oraz przedstawia efekty prac Komitetu Technicznego nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych.

 

Jubileusz 80-lecia urodzin doc. dr inż. Tadeusza Zmysłowskiego

Artykuł poświęcony został Jubileuszowi 80-lecia urodzin doc. dr. inż. Tadeusza Zmysłowskiego, długoletniego pracownika KOMAG-u.


Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2009

STAŃCZAK L.
W artykule przedstawiono sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, odbywających się w Katowicach w dniach 01.09.–04.09.2009 r.