MASZYNY GÓRNICZE 1/2005 (101)

Metodyka i matematyczny model stanowiskowych badań dynamicznej odporności kotwi górniczych
Pytlik A.

Model matematyczny sieci przeciwpożarowej kopalni podziemnej
Mikoś M., Ptak J., Wojciechowski J., Wojciechowski M.

Metody numeryczne w projektowaniu urządzeń sedymentacyjnych
Kołodziejczyk K., Zacharz T.

Stanowisko do badań laboratoryjnych procesu ładowania frezującym organem ślimakowym
Hamala K., Wydro T.

Propozycja wprowadzenia jedno- znacznych oznaczeń dla noży styczno-obrotowych frezujących organów ślimakowych
Krauze K.

Ręczna wiertarka obrotowo-udarowa RWU-50 zasilana 2% emulsją olejowo-wodną
Pac A., Stenka G., Warachim W.

Nowa generacja maszyn i urządzeń górniczych produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „Ryfama” S.A.
Suchoń J., Szlązak J.

Podziemne składowa- nie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska
Kłeczek Z., Zeljaś D.

Wpływ czynnika ludzkiego na wypadkowość w kopalniach
Bryukhanov A., Mnukhin A.

Działania doskonalące w systemie zarządzania jakością
Zając R.


Metodyka i matematyczny model stanowiskowych badań dynamicznej odporności kotwi górniczych

Pytlik A.

W artykule przedstawiono metodykę i matematyczny model stanowiskowych badań dynamicznej odporności kotwi górniczych. Wyniki dotychczasowych badań kotwi przy obciążeniach dynamicznych prowadzone w oparciu o metodykę opisaną w artykule wykazały, że obciążenia udarowe powodują powstanie ekstremalnych naprężeń w kotwiach, które często powodowały ich zniszczenie przy wartościach obciążeń mniejszych od niszczących wartości obciążeń wyznaczonych podczas badań statycznych.


 

Model matematyczny sieci przeciwpożarowej kopalni podziemnej

Mikoś M., Ptak J., Wojciechowski J., Wojciechowski M.

W artykule przedstawiono model matematyczny sieci wodnej kopalni podziemnej, który może być wykorzystany do obliczania parametrów sieci w zależności nie tylko od rozchodu wody, lecz również – od zmian konfiguracji instalacji. Za pomocą modelu można obliczyć wartości strumienia wody w poszczególnych odcinkach rur, wielkość spadków ciśnienia w tych odcinkach oraz ciśnienia w interesujących punktach sieci.

 


 

Metody numeryczne w projektowaniu urządzeń sedymentacyjnych

Kołodziejczyk K., Zacharz T.

W artykule autorzy przedstawili możliwości wykorzystania nowoczesnych metod modelowania w dziedzinie ochrony środowiska. Przedstawiono systemy komputerowego wspomagania projektowania wykorzystujące CFD (Computational Fluid Dynamics) oparte na metodzie elementów skończonych. Za pomocą programu CFDesign zasymulowano rozkład prędkości przepływu zarówno w układzie zalewowym, jak i całym osadniku. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano modernizacji kształtu układu zalewowego w celu uzyskania równomiernego rozkładu prędkości. Ponieważ podstawą działania urządzeń sedymentacyjnych jest wykorzystanie procesu sedymentacji, czyli grawitacyjnego opadania ziaren w ośrodku ciągłym, i ponieważ proces ten można zaliczyć do jednego z bardziej skomplikowanych zarówno w opisie matematycznym, jak i w symulacjach, dlatego za- prezentowano drugi pakiet oprogramowania FLUENT, który posiada dużo większe możliwości symulacji zarówno układów jedno, dwu jak i wielofazowych. Potwierdza to liczba różnorodnych dziedzin, gdzie jest on stosowany. W niniejszym artykule autorzy chcieli podkreślić, że wykorzystanie tego oprogramowania pozwala na wyeliminowanie kosztownych badań doświadczalnych na etapie projektowania i modernizacji urządzeń. Należy jednak pamiętać, że weryfikacja na stanowisku laboratoryjnym w końcowej fazie projektowania jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania urządzenia.


 

Stanowisko do badań laboratoryjnych procesu ładowania frezującym organem ślimakowym

Hamala K., Wydro T.

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące procesu ładowania urobku frezującym organem ślimakowym. Opisano mechanizm ładowania urobku organem ślimakowym i podano zależności, których spełnienie warunkuje prawidłowy i efektywny przebieg procesu ładowania. Określono wielkości, których wpływ na omawiany proces nie został dotychczas jednoznacznie określony oraz parametry, których wielkość i sposób doboru został określony na podstawie badań empirycznych. W celu zweryfikowania wpływu tych czynników na sprawność procesu ładowania sformułowano wytyczne do badań laboratoryjnych procesu ładowania oraz przedstawiono koncepcję budowy stanowiska badawczego. Realizacja tychże ba- dań pozwoli na sprecyzowanie w przyszłości wytycznych do doboru i projektowania frezujących organów ślimakowych z uwzględnieniem prawidłowego i efektywnego przebiegu procesu ładowania.

 


 

Propozycja wprowadzenia jedno- znacznych oznaczeń dla noży styczno-obrotowych frezujących organów ślimakowych

Krauze K.

Stosowanie różnych rodzajów noży kombajnowych, a szczególnie noży styczno-obrotowych na frezujących organach ślimakowych powinno zapewnić minimalną wartość oporów urabiania i możliwie maksymalną trwałość narzędzi skrawających, organów i maszyny urabiającej. Problemem podstawowym w tym przypadku jest takie ustawienie noży skrawających, by zapewnić prawidłowe ruchowe kąty skrawania. Opracowana dla tych celów analityczna metoda wyznaczania ruchowych kątów skrawania wymaga znajomości parametrów konstrukcyjnych noża, uchwytu i organu. W katalogach firm produkujących narzędzia skrawające i uchwyty brak jest tych danych, co wybitnie utrudnia procedurę obliczeniową. Dlatego też proponuje się wprowadzenie trwałych oznaczeń wybranych parametrów konstrukcyjnych w celu ułatwienia zastosowania określonego rodzaju noża i uchwytu.

 


 

Ręczna wiertarka obrotowo-udarowa RWU-50 zasilana 2% emulsją olejowo-wodną

Pac A., Stenka G., Warachim W.

W artykule opisano ręczną wiertarkę obrotowo-udarową RWU-50 zasilaną 2% emulsją olejowo-wodną. Wiertarka ta służy do wiercenia otworów strzałowych i kotwowych w skałach o twardości powyżej 30 MPa. Skuteczność wiercenia w skałach twardych zapewnia zastosowany w konstrukcji wiertarki młot hydrauliczny MH-1, o częstotliwości udarów przewyższających 6000 min-1 i jednostkowej sile udaru 32 kN przy ciśnieniu zasilania 20 MPa.

 


 

Nowa generacja maszyn i urządzeń górniczych produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „Ryfama” S.A.

Suchoń J., Szlązak J.

W artykule przedstawiono skrótowo podstawowe cechy użytkowe nowych wyrobów Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A., a zwłaszcza nowej generacji ścianowych przenośników zgrzebłowych, które korzystnie odróżniają się od wyrobów innych producentów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 


 

Podziemne składowa- nie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska

Kłeczek Z., Zeljaś D.

Aktualnie w Polsce istnieje pilna potrzeba ostatecznego unieszkodliwienia ponad 6000 wypalonych w reaktorach badawczych elementów paliwa uranowego (HLW) i 5000 m3 odpadów średnio (ILW) i nisko (LLW) aktywnych. W perspektywie najbliższych dziesięcioleci, zależnie od rozwoju energetyki jądrowej, może powstać ponad 300 tysięcy m3 odpadów promieniotwórczych i około 106  Mg rocznie innych odpadów nie-bezpiecznych. Uwzględniając doświadczenia krajów Europy Zachodniej i USA, gdzie jedynym bezpiecznym i prawnie dopuszczonym sposobem postępowania z odpadami niebezpiecznymi jest ich przetworzenie i unieszkodliwianie poprzez podziemne składowanie. W świetle tych faktów aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska jest rozważenie możliwości budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów. W artykule wykazano, że pokładowe złoże soli Lubińsko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) odpowiada wszelkim kryteriom dla zlokalizowania w nim podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych.

 


 

Wpływ czynnika ludzkiego na wypadkowość w kopalniach

Bryukhanov A., Mnukhin A.

W artykule zaprezentowana została numeryczna ocena czynnika ludzkiego wpływającego na wypadkowość w kopalniach. Obliczenia przeprowadzone zostały na podstawie podejścia „człowiek-maszyna-środowisko kopalni” uwzględniającego określone przedziały ufności. Zastosowano techniki matematyczne prawdopodobieństwa warunkowego oraz statystykę.

 


 

Działania doskonalące w systemie zarządzania jakością

Zając R.

Po wdrożeniu w organizacji Systemu Zarządzania Ja- kością bardzo istotne znaczenie dla efektywności systemu jest jego konsekwentne nadzorowanie. Bez ciągłego i odpowiedniego nadzorowania systemu nie ma on szansy dalszego rozwoju, a co więcej często następuje powrót do starych praktyk. Zakres nadzorowania systemu jakości obejmuje nie tylko monitorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, ale rozwój świadomości projakościowej pracowników i podejmowanie działań doskonalących w organizacji. Ciągłe doskonalenie, myślenie systemowe, zarządzanie strategiczne to styl pracy, a nie jednorazowe działania, podejmowane w celu doraźnego rozwiązania problemu.