MASZYNY GÓRNICZE 2/2010 (122)

Badania układów napędowych maszyn roboczych ze sprzęgłami podatnymi
Filipowicz K.
Eksploatacja przenośnika wznoszącego upadowej odstawczo-transportowej w KWK „Marcel”
Lutyński A., Kozubek A.
System powietrzno-wodnej instalacji zraszającej w kombajnach chodnikowych produkcji REMAG-u
Libera K., Puchała B., Prostański D., Bałaga D.
Koncepcja adaptacyjnego układu sterowania w kombajnach chodnikowych REMAG S.A.
Jonak J., Prostański D., Jasiulek D., Rogala-Rojek J., Puchała B.
Zastosowanie substancji biodegradowalnych, jako składników odczynnika do flotacji węgla kamiennego
Grynkiewicz-Bylina B., Rakwic B.
Wpływ nowych rozwiązań konstrukcyjnych wirówek wibracyjnych na skuteczność procesu odwodnienia miału węglowego 20-0 mm 
Matusiak P., Bal M., Łagódka M., Lenartowicz M., Kowol D.
Multimedialne materiały szkoleniowe dla kopalń węgla kamiennego – ocena stanu obecnego oraz kierunki rozwoju
Michalak D., Rozmus M.

 

 

 


Badania układów napędowych maszyn roboczych ze sprzęgłami podatnymi

Filipowicz K.

W opracowaniu przedstawiono budowę i zasadę działania stanowisk badawczych, przeznaczonych do pro- wadzenia badań układów napędowych i charaktery- styk sprzęgieł podatnych. Omówiono metodykę pro- wadzenia badań oraz przykłady przebiegów wielkości mierzonych, uzyskanych z badań doświadczalnych prowadzonych na tych stanowiskach.


 

Eksploatacja przenośnika wznoszącego upadowej odstawczo-transportowej w KWK „Marcel”

Lutyński A., Kozubek A.

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z eksploatacją przenośnika taśmowego wznoszącego eksploatowanego na upadowej odstawczo-transportowej w KWK „Marcel”. Przenośnik ten, który stanowi niezwykle interesujące, nowatorskie rozwiązanie odstawy urobku z podziemi kopalni na jej powierzchnię uruchomiono w lutym 2008 r. Jego długość wynosi 1960 m, wysokość na jaką odstawia urobek wynosi 384 m, a trzy napędy mają silniki po 860 kW każdy. W pracy opisano ten przenośnik, podając jego dane techniczne, warunki pracy i zastosowane systemy diagnostyki i sterowania oraz dokonano analizy wybranych parametrów eksploatacyjnych dla całego okresu jego użytkowania.


 

System powietrzno-wodnej instalacji zraszającej w kombajnach chodnikowych produkcji REMAG-u

Libera K., Puchała B., Prostański D., Bałaga D.

W artykule przedstawiono nowe rozwiązania systemu powietrzno-wodnego do zwalczania zagrożeń metanowych, jak i pyłowych, przeznaczonego dla kombajnów chodnikowych. Wyszczególniono zalety opracowanego rozwiązania przeznaczonego do stosowania w trudnych warunkach górniczych przy występowaniu zagrożeń naturalnych. Opisano budowę i zasadę działania systemu wodnego oraz przebieg prac badawczych prowadzących do jego wdrożenia. Przedstawiono wyniki badań skuteczności zwalczania zagrożeń: wybuchu pyłu węglowego i zapłonu metanu przeprowadzonych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.


 

Koncepcja adaptacyjnego układu sterowania w kombajnach chodnikowych REMAG S.A.

Jonak J., Prostański D., Jasiulek D., Rogala-Rojek J., Puchała B.

Artykuł przedstawia wyniki dotychczasowych prac, zrealizowanych w ramach projektu badawczego rozwojowego nr R03 031 02 pt.: „Inteligentny układ sterownia kombajnu chodnikowego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu było podniesienie stopnia bezpieczeństwa oraz efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych z użyciem kombajnów chodnikowych, poprzez zwiększenie stopnia automatyzacji drążenia i predykcji parametrów drążenia adekwatnych do chwilowych warunków urabiania. W artykule omówiono wyniki prac badawczych obejmujących koncepcję i algorytmy innowacyjnego systemu sterowania oraz oprogramowania wizualizacyjnego. Przedstawiono informacje dotyczą- ce założeń budowy adaptacyjnego układu sterowania oraz opis podstawowych funkcji sterowniczych. Za- prezentowano wyniki badań, zarówno stanowiskowych, jak i eksploatacyjnych, przeprowadzonych na kombajnie R-130 firmy REMAG S.A., potwierdzających poprawność przyjętej koncepcji.


 

Zastosowanie substancji biodegradowalnych, jako składników odczynnika do flotacji węgla kamiennego

Grynkiewicz-Bylina B., Rakwic B.

W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej dotyczącej zastosowania substancji biodegradowalnych, jako składników odczynnika do flotacji węgla kamiennego. Zaprezentowano założenia, mające na celu ocenę skuteczności procesu flotacji węgla kamiennego z użyciem nowego odczynnika flotacyjnego oraz wpływu odpadów flotacyjnych na środowisko. Omówiono metody badań i ich przebieg, realizowany w warunkach laboratoryjnych. Dokonano oceny wyników badań w świetle przyjętych kryteriów.


 

Wpływ nowych rozwiązań konstrukcyjnych wirówek wibracyjnych na skuteczność procesu odwodnienia miału węglowego 20-0 mm

Matusiak P., Bal M., Łagódka M., Lenartowicz M., Kowol D.

Skuteczne odwodnienie i oddzielenie najdrobniejszych cząstek miału węglowego poprawia jego jakość poprzez zmniejszenie udziału wilgoci i zwiększenie wartości opałowej. W artykule przedstawiono wpływ parametrów mechanicznych wirówek wibracyjnych WOW na skuteczność procesu odwadniania miału węglowego. Zaprezentowano nowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w wirówce odwadniającej WOK. Przedstawiono wpływ prędkości obrotowej oraz częstości drgań kosza sitowego na emitowany hałas i drgania na stanowisku pracy.


 

Multimedialne materiały szkoleniowe dla kopalń węgla kamiennego – ocena stanu obecnego oraz kierunki rozwoju

Michalak D., Rozmus M.

W szkoleniach coraz powszechniej znajdują zastosowanie technologie multimedialne oparte na wirtualnej rzeczywistości. Przykładem takich materiałów są animacje przedstawiające zalecany sposób wykonywania poszczególnych czynności oraz rekonstrukcje wypadków. Materiały szkoleniowe w formie multimedialnej od wielu lat opracowywane są dla kopalń węgla kamiennego przez ITG KOMAG. W artykule przedstawiono wyniki badania na temat oceny wyżej wymienionych materiałów przez wybranych odbiorców.