Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMTECH 2011

KOMTECH 2011

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

cena egz. 125,00zł

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

W czterech rozdziałach omówiono problematykę współczesnego projektowania rozwiązań systemów mechanizacyjnych, identyfikacji, badań i oceny czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń.

Przedstawiono również rozwiązania ograniczające negatywny wpływ tych czynników na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i wreszcie problematykę kształtowania bezpiecznych warunków eksploatacji.

 

Z uwagi na stały rozwój nauk technicznych, możliwości zastosowania wielu technologii w przemyśle maszyn i urządzeń dla górnictwa są nieograniczone.

Istnieje ciągła potrzeba skutecznego wykorzystywania przez firmy zarówno istniejącej, jak i nowotworzonej wiedzy z jednoczesnym wspieraniem kreatywności twórców rozwiązań.

Ważnym wyzwaniem technologicznym zarówno dla jednostek naukowych jaki dla producentów jest w chwili obecnej wprowadzenie bezpiecznych, wydajnych i inteligentnych systemów maszynowych.

Prowadzone w tym celu procesy badawczo-rozwojowe, typowe dla dzisiejszej techniki, są możliwe między innymi dzięki nowoczesnym technikom komputerowym.

Oczekiwania związane z ich użyciem, wynikające z podejmowanej problematyki, często wykraczają jeszcze dzisiaj poza możliwości sprzętowe i oprogramowania. Formułowanie problemu badawczego musi zatem uwzględniać wiedzę o dostępnych środkach technicznych wspomagania badań. Przykładowo, symulacja komputerowa staje się ważnym elementem w procesie rozwoju systemów maszynowych, nie jest jednak metodyką prowadzenia badań alternatywną do samego eksperymentu. Jest jedynie czynnikiem uzupełniającym.

Istotnym elementem takich badań są towarzyszące im olbrzymie ilości danych wymagających efektywnych metod zarządzania nimi. Staje się to istotnym problemem, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania oferowanych baz danych oraz tworzenia interfejsów umożliwiających przejrzystość wizualizacji.

Rozważania nad rozwojem maszyn i urządzeń trudno czynić bez uwzględnienia sztucznej inteligencji. Jej rozwój może ulec przyspieszeniu pod wpływem rozwoju nowych generacji komputerów czy też oprogramowania.

Kolejnym krokiem może być robotyka. Rozwój maszyn i urządzeń, techniki komputerowej i poznanie funkcjonowania organizmu ludzkiego stwarza, po wielu latach, bliską perspektywę zbudowania maszyn naśladujących ludzkie zachowanie, czyli sztuczną inteligencję człowieka.

Także z rozwojem teleinformatyki tworzona jest wizja e-gospodarki, w tym e-maszyn i urządzeń górniczych, w aspekcie niezawodności działania, poprzez szybsze reagowanie oraz zapobieganie awariom, jak również stosowanie środków ochrony przed nieupoważnionym dostępem.

Potrzebny jest zatem szybszy rozwój metod przewidywania oceny i zapobiegania zagrożeniom i katastrofom naturalnym w górnictwie oraz monitorowanie systemu infrastruktury.

W bliskiej perspektywie pojawiają się możliwości zastosowania nowych technologii materiałowych, nowe sposoby zasilania napędów, czy systemów satelitarnego lokalizowania obiektów.

O wielu wdrażanych już technikach i technologiach, z powyższego zakresu, mowa jest w niniejszej monografii, która jest wynikiem coraz bliższej współpracy środowisk naukowych i przemysłu, jak również zaangażowaniu urzędów dozoru.

Autorzy wyrażają nadzieję, że nadrzędny cel monografii, jakim jest zaprezentowanie najnowszych technik i technologii mechanizacji dla górnictwa, uwzględniających Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność, został osiągnięty.

 

Składając podziękowania wszystkim autorom i recenzentom, którzy przyczynili się do jej wydania, wyrażamy nadzieję, że będzie ona stanowić istotny wkład w rozwój innowacyjnych maszyn i urządzeń dla górnictwa.

Redaktorzy monografii

prof. dr hab.inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł