Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 36

Monografia nr 36

Modelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów z górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym

Bożena Rakwic
Gliwice 2011, s.1-167,  il., bibliogr. 197 poz.

cena egz. 40,00 zł

Odpady z górnictwa węgla kamiennego stanowią największy strumień odpadów wytwarzanych w Polsce. Parametry geotechniczne potwierdzają możliwość zastosowania tych odpadów w budownictwie drogowym. Ponadto przygotowywana ustawa o odpadach traktuje odpady jako produkt uboczny w procesie wydobywczym węgla kamiennego. Istotnym ograniczeniem dla rozwoju tego racjonalnego gospodarczo kierunku wykorzystania odpadów, stanowi brak wytycznych, pozwalających na przeprowadzenie oceny ich przydatności z uwzględnieniem specyficznych właściwości odpadów i ich zmian, w powiązaniu z uwarunkowaniami geotechnicznymi, budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi obiektu.

Dla wykazania możliwości modyfikacji metod oceny przydatności odpadów w budownictwie drogowym i oceny zagrożeń środowiska gruntowo – wodnego, przeprowadzono badania laboratoryjne i modelowe, zweryfikowane na stanowisku do prób lizymetrycznych. Wyniki badań wykazały, że mieszanki odpadowo – gruntowe, stosowane w budownictwie drogowym, stanowią czynnik kształtowania jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w rejonach ich wykorzystania. Symulacje długoterminowego oddziaływania na środowisko badanych odpadów, przeprowadzone przy użyciu oprogramowania PHREEQC, wykazały, że stężenie niklu w odciekach z wymywania mieszanek, utrzymuje się na poziomie odpowiadającym V klasie jakości wód podziemnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.07.2008 r.), tj. „wodom złej jakości”.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, modelowych i lizymetrycznych określono wytyczne modyfikacji metody oceny przydatności odpadów górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym, ukierunkowanej na wykorzystanie modelowania hydrochemicznego.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji