Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych

Marek Pierchała

Monografia nr 42
Gliwice 2014, s.1-80, il., bibliogr. 112 poz.
ISBN 978-83-60708-81-1

cena egz. 35,00 zł

Obiekty energetyczne zaliczane są do instalacji o znaczeniu strategicznym. Wynikające z tego cechy badanych obiektów, znacząco utrudnia prowadzenie badań i analiz akustycznych.

Stąd też zrodziła się potrzeba weryfikacji i porównania dostępnych metodyk w trudnych warunkach badawczych obiektów energetycznych. Spośród dostępnych metodyk analizowano metodyki oparte na normie PN-IEC 1063:1996, normie PN-EN ISO 3744:1999, jak również pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Przedmiotem niniejszej monografii są pomiary akustyczne i badania numeryczne nad rozkładem pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych. Badania przeprowadzono dla typowego obiektu energetycznego. Objęły trzy serie pomiarów akustycznych: seria pierwsza dla obciążenia bloku energetycznego 100% PN, seria druga przy obciążeniu 60% PN i trzecia obejmująca pomiar tła akustycznego. Ponadto opracowano trzy modele akustyczne celem dokonania oceny metodyk: model wg PN-IEC 1063:1996, PN-EN ISO 3744:1999 i model autorski. Każdy z modeli akustycznych wykonano dla obciążenia nominalnego i minimalnego (60% PN). Ponadto przeprowadzono szereg pomiarów ciągłych, w tym pomiary podczas rozruchu gwarancyjnego bloku energetycznego. Badania weryfikacyjne potwierdziły, że do analizy obiektów energetycznych o złożonej strukturze przestrzennej, należy stosować metodykę opartą na pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Metodyka ta umożliwia uzyskanie w badaniach numerycznych rozkładu pola akustycznego, bliższego rozkładowi rzeczywistemu aniżeli ma to miejsce w przypadku klasycznych metodyk badań. Badania weryfikacyjne przeprowadzone dla drugiej serii, potwierdzają konkluzje wyciągnięte na podstawie pierwszej serii badań. Stwierdzono także, iż zmiana obciążenia bloku energetycznego, związana jest z istotnymi zmianami emisji dźwięku. Charakter tych zmian zależy od budowy poszczególnych maszyn i urządzeń, zaś dla części z nich obserwuje się zwiększenie emisji dźwięku wraz ze zmniejszeniem obciążenia.


Tests of acoustic field in closed areas of power plants

Power objects belong to strategic installations. Characteristics of tested objects make tests and acoustic analyses more difficult. Thus, it was necessary to verify and compare available methodologies in difficult testing conditions of power objects. Methodologies based on PN-IEC 1063:1996 Standard and
PN-EN ISO 3744:1999 Standard, as well as on the measurement of normal component of sound intensity were analyzed. Acoustic measurements and numerical tests of acoustic field distribution in closed areas are the subject of this monograph. The tests were carried out for a typical power plant. They included three series of acoustic measurements: the first series was for power unit load equal to 100% PN, the second series was for power unit load equal to 60% PN, and the third series included the measurement of acoustic background. Moreover, three acoustic models were developed to assess the methodologies: model acc. to PN-IEC 1063:1996 Standard, model acc. to PN-EN
ISO 3744:1999 Standard and author’s model. Each acoustic model was made for nominal load and minimal load (60% PN). Moreover, a series of continuous measurements, including measurements during warranty start-up of power unit, was made. Verifying tests confirmed that methodology based on the measurement of normal component of sound intensity should be used for analysis of power plants of complex spatial structure. This methodology enables obtaining in numerical tests the acoustic field distribution closer to real distribution than it is in the case of typical testing methodologies. Verifying tests carried out for the second series confirm conclusions from the first series of tests. It was also found that change in load of power unit is associated with significant change in sound emission. The character of these changes depends on design of each machine and equipment, and for part of these machines and equipment increase of sound emission is observed with decrease of load.             

Keywords: acoustic field, numerical model, sound level, sound intensity, power unit.