Informacje z otwarcia ofert ZP-117/2020

Informacje z otwarcia ofert ZP-117/2020 w dniu 25.03.2020 r. godzina 10:30

Nr i data postępowania: ZP - 117 /2020 z dnia 09.03.2020 r.
Tryb realizacji zamówienia: Przetarg nieograniczony
Przedmiot postępowania: Dostawa baterii ogniw litowych
Postępowanie ogłoszono: Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 523286 z dnia 13.03.2020 r.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (netto): 200 000,00 zł
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie :
NRG PROJECT Sp. z o. o.
ul. Solec 18m U12
00 – 410 Warszawa
Cena zawarta w ofercie (netto): 161 000,00 zł
Termin realizacji (okres): 11 tygodni
Czas bezpiecznego ładowania: 3 h
Warunki płatności: Zgodne z SIWZ