MASZYNY GÓRNICZE 3/2012 (131)

Kompleks Mikrus – nowa technologia wybierania pokładów niskich

Mgr inż. Jan DZIURA

Optymalizacja cech geometrycznych sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie minimalizacji sił wewnętrznych

Mgr inż. Bartosz BUKOWIECKI, Mgr inż. Marcin MĄDRY, Mgr inż. Ryszard HYLLA

Badania sekcji obudowy zmechanizowanej oraz hydraulicznych elementów wykonawczych produkcji Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR SA

Dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK

Projektowanie ramion kombajnów ścianowych dla Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A.

Mgr inż. Andrzej MAZURKIEWICZ, Mgr inż. Artur TARKOWSKI

Nowoczesne zintegrowane przenośniki zgrzebłowe produkcji RYFAMA S.A.

Mgr inż. Stanisław TYTKO, Mgr inż. Mirosław ŁABĘCKI, Inż. Sylwester GROS

Zwiększenie nośności łoża kulowego nadwozia zwałowarki metodą korekcji bieżni

Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI

Klasyfikacja węgla surowego i handlowego w modernizowanych instalacjach przeróbczych

Mgr inż. Zygmunt ŚMIEJEK

Narzędzia informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych wytwarzanych w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych S.A.

Prof. dr hab. inż. Teodor WINKLER, Dr inż. Dariusz MICHALAK, Mgr inż. Łukasz JASZCZYK, Dr inż. Magdalena ROZMUS

Odporność elementów uszczelniających na trudno palne ciecze hydrauliczne stosowane w maszynach i urządzeniach górniczych

Dr inż. Zbigniew PŁONKA

 


DZIURA J.

Kompleks Mikrus – nowa technologia wybierania pokładów niskich

Mikrus System – new technology for mining of thin seams

W artykule omówiono nowe rozwiązania konstrukcyjne innowacyjnego wydajnego systemu ścianowego do wybierania niskich pokładów węgla z wykorzystaniem głowicy urabiająco-ładującej i integralnie z nią związanego przenośnika ścianowego. Przedstawiono również podstawowe parametry techniczne poszczególnych urządzeń kompleksu. Omówiono technologię eksploatacji zapewniającą wysokie wydobycie przy zachowaniu bezpieczeństwa załóg górniczych, mimo ograniczonej gabarytami wyrobiska, zdolności tych załóg do sprawnej obsługi systemu. Przedstawiono również plany związane z wdrożeniem kompleksu do eksploatacji.

 

 

The paper discusses new design solutions of the innovative efficient longwall system designed for thin coal seams with the use of cutting-loading machine and a conveyor integrated with it. Additionally author describes technical parameters of particular devices in the longwall system. Moreover the paper is focused on technology of coal cutting, that ensures high productivity, with appropriate safety measures for the mine staff, despite small dimensions of the working area, taking into consideration the abilities of the mine staff to use efficiently the system. The plan of implementing the system into operation is mentioned as well.

 

BUKOWIECKI B., MĄDRY M., HYLLA R.

Optymalizacja cech geometrycznych sekcji obudowy
zmechanizowanej w aspekcie minimalizacji sił wewnętrznych

Optimization of geometrical features of powered roof support in the aspect of minimization of internal forces

W artykule przedstawiono, wyniki procedury optymalizacyjnej z wykorzystaniem programów komputerowych „OStO” i „Opty”, w których rozpatrywany jest płaski model sekcji obudowy zmechanizowanej. Oprócz procedury optymalizacyjnej wykorzystującej powyższe aplikacje, zaprezentowano przykład wyników obliczeń numerycznych z zastosowaniem metody elementów skończonych, których celem była optymalizacja obszaru spągnicy charakteryzującego się znaczną koncentracją naprężeń.

 

 

The article presents the results of the optimization procedure using the computer program "OStO" and "Opty" in which is examined the flat model of powered roof support. In addition to the optimization procedure using these applications, presented is the example of results of numerical calculations using finite element method (FEM), whose purpose was to optimize the base area characterized by a significant concentrations of stress.

 

MADEJCZYK W.

Badania sekcji obudowy zmechanizowanej oraz hydraulicznych elementów wykonawczych produkcji Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR SA

Testing powered roof support and hydraulic actuating components manufacured by Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A .

Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA jest jednym ze zleceniodawców kompleksowych badań stanowiskowych sekcji obudowy zmechanizowanej prowadzonych w ITG KOMAG. W publikacji scharakteryzowano prowadzone badania najnowszych produktów TAGOR-u jakim są sekcje obudowy zmechanizowanej przewidziane na rynek rosyjski, do kopalni „Antonowskaja”. Przedstawiono również badania stojaków o dużych średnicach przeznaczonych na rynek australijski.

 

 

Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA is one of the orderers of comprehensive testing of powered roof supports carried out in KOMAG. The tests of recent TAGOR products such as powered roof supports manufactured for the Russian market to be used in “Antonowskaja” mine are characterized. Also tests of hydraulic legs of high diameters manufactured for the Australian market are presented.

 

MAZURKIEWICZ A.,  TARKOWSKI A.

Projektowanie ramion kombajnów ścianowych dla Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A.

Designing of longwall shearer arms for Zabrzanskie Mechanical Plants S.A.

W artykule przedstawiono efekty współpracy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w zakresie nowych rozwiązań ramion kombajnów ścianowych. Nawiązana w latach 90-tych ubiegłego wieku współpraca przyczyniła się do osiągnięcia przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. pozycji wiodącego producenta kombajnów ścianowych, zarówno na rynku krajowym jak i światowym. Najnowsze wspólne rozwiązania zastosowane w kombajnach produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. są przykładem transferu innowacyjnych rozwiązań jednostki naukowej do działalności gospodarczej.

 

 

Effects of collaboration of KOMAG Institute of Mining Technology and Zabrzańskie Mechanical Plants S.A. in development of new design solutions of longwall shearer arms are presented in the paper. The collaboration, which started in 1990ties enabled Zabrzanskie Mechanical Plants S.A. to reach a leading position as the longwall shearer manufacturer both in Poland and abroad. Joint state-of-the-art solutions used in shearer manufacture by Zabrzańskie Mechanical Plants S.A are the example of transfer of the innovative solutions, developed in institutes, to the industry.

 

TYTKO S., ŁABĘCKI M., GROS S.

Nowoczesne zintegrowane przenośniki zgrzebłowe produkcji RYFAMA S.A.

State-of-the-art integrated fligt-bar conveyors manufactured by RYFAMA S.A.

W artykule przedstawiono osiągnięcia RYBNICKIEJ FABRYKI MASZYN w zakresie rozwoju konstrukcji i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w górniczych przenośnikach zgrzebłowych. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania, które są wynikiem rosnących wymagań użytkowników oraz wieloletnich doświadczeń RYFAMY w produkcji przenośników zgrzebłowych dla potrzeb górnictwa węglowego. W publikacji zwrócono uwagę na pojęcie zintegrowanego systemu przenośników transportowych, które stają się bazą do wprowadzenia pełnej automatyzacji pracy kompleksu ścianowego gwarantującego jego bardzo dużą dyspozycyjność oraz bezpieczne użytkowanie. Przedstawiono urządzenia oraz całe ciągi technologiczne urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi dla ściany o wysokiej koncentracji wydobycia, które RYFAMA posiada w swojej ofercie produkcyjno–handlowej.

 

 

In the report we presented the achievements of Rybnik Factory of Machines “RYFAMA” JSC in the area of construction development as well as the introduction of innovative solutions in scraper conveyors. We discussed the guidelines in the area of construction development and construction of conveyors that were adopted by Rybnik Factory of Machines “RYFAMA” JSC. We presented the equipment and the whole technological processes of the equipment for faces of high performance that “RYFAMA” JSC has in the production and commercial offer.

 

SMOLNICKI T.

Zwiększenie nośności łoża kulowego nadwozia zwałowarki metodą korekcji bieżni

Increase of carrying capacity of ball bearings of dumping conveyor with use raceway correction method

Zwiększenie nośności łoża kulowego nadwozia zwałowarki metodą korekcji bieżni umożliwia zwiększenie trwałości łożyska. Metoda korekcji bieżni opiera się na odpowiednim wyprofilowaniu dna rowka bieżni i wyniesieniu go w strefach bardziej podatnych, a obniżeniu w strefach sztywniejszych. Wskutek powyższego zabiegu uzyskuje się wyrównanie obciążeń poszczególnych elementów tocznych oraz znaczne obniżenie, decydujących o zniszczeniu, obciążeń maksymalnych.

 

 

Increase of carrying capacity of ball bearings of dumping conveyor with use raceway correction method enables increasing the bearings life. The raceway correction method bases on the suitable forming the raceway bottom groove and lifting it in the more flexible areas and lowering in the more rigid areas. As the result of above treatment the loading compensation of particular rolling elements as well as significant decrease of maximal loadings that decide about failure was obtained.

 

ŚMIEJEK Z.

Klasyfikacja węgla surowego i handlowego w modernizowanych instalacjach przeróbczych

Classification of raw coal and commercial coal in the modernized processing installations

Maszyny klasyfikujące, do których należą przesiewacze oraz kruszarki bębnowe podlegają w naszym wykonaniu nieustannemu procesowi doskonalenia i modernizacji. Zestawy sortująco kruszące traktowane, jako układ maszyn są znamiennym produktem WAMAG S.A. Wałbrzych. Współczesne dokonania projektowo-konstrukcyjne w obszarze przesiewaczy i selektywnego kruszenia, uruchomienia oraz wdrożenia maszyn tego typu są znaczącym osiągnięciem na skalę polskiej mechanicznej przeróbki surowców mineralnych, a zwłaszcza węgla kamiennego.

 

 

Classifying machines of our manufacture, which include screens and drum crushers, are constantly being modernized and improved. Classifying and crushing sets are the important products of WAMAG S.A. Wałbrzych. Contemporary achievements in the field of designing and construction of screens and selective crushing, implementation and putting into operation of this type of machines are a significant success in the Polish mechanical processing of minerals, particularly hard coal.

 

WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.,  
ROZMUS M.

Narzędzia informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych wytwarzanych w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych S.A.

Information tools aiding maintenance of longwall shearers manufactured by Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.

Jednym z czynników warunkujących bezpieczną i efektywną eksploatację maszyn jest odpowiednia realizacja procesu utrzymania ruchu. Poprawne wykonywanie czynności w ramach tego procesu wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy. Zasoby wiedzy powinny mieć odpowiednią zawartość merytoryczną oraz być dostosowane do warunków, w jakich ww. proces jest realizowany. W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązanie wspomagające proces utrzymania ruchu maszyn, na przykładzie maszyn górniczych.

 

 

Proper conducting of machines maintenance process is one of factors that conditions safe and effective machines operation. Correct performance of maintenance activities requires relevant knowledge. Knowledge resources used by maintenance personnel should meet their needs regarding content and should be adjusted to the conditions in which they will be used. In the article the solution dedicated to aid mining machines maintenance is presented.

 

PŁONKA Z.

Odporność elementów uszczelniających na trudno palne ciecze hydrauliczne stosowane w maszynach i urządzeniach górniczych

Resistance of sealing elements to fire-resistant hydraulic fluids applied in mining machines and equipment

W artykule przedstawiono zagadnienie oddziaływania cieczy hydraulicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach górniczych na właściwości materiałów i surowców, z których wykonywane są elementy uszczelniające do tych maszyn i urządzeń. Ciecze hydrauliczne mając bezpośredni kontakt z elementami uszczelniającymi powodują zmianę ich właściwości fizykomechanicznych i chemicznych. Skala tych zmian zależy między innymi od rodzaju cieczy hydraulicznej oraz od rodzaju materiału, z którego wykonano elementy uszczelniające. W wyniku przeprowadzonych badań  wykazano kompatybilność  produkowanych w DOZUT – TAGOR Sp. z o.o. uszczelnień z różnego rodzaju trudno palnymi cieczami hydraulicznymi

 

The short review of the impact of hydraulic fluids used in mining machines and equipment on the properties of materials - from which the sealing elements are made - to the machinery and equipment. Hydraulic fluids having direct contact with the sealing elements cause a change in their physico-mechanical and chemical properties. The scale of these changes depends on the type of hydraulic fluid and material from which the sealing elements were made. The research has shown that seals produced in DOZUT - TAGOR Sp. Z o.o. are compatible with various types of fire-resi- stant hydraulic fluids.