Maszyny Górnicze 2/2017 (150)

 

Daniel Kowol, Piotr Matusiak, Michał Łagódka
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Badania laboratoryjne skuteczności osadzarkowego wzbogacania odpadów powęglowych w klasach ziarnowych 35-3 mm oraz 35-0 mm


Laboratory tests for efficiency of jig beneficiation of coal wastes of grain classes 35-3 mm and 35-0 mm
str. 3-15

Składowiska kopalniane odpadowe stanowią źródło materiałów użytecznych, w postaci energetycznego koncentratu węglowego oraz kruszywa alternatywnego. Efektywną metodą pozyskiwania ww. produktów jest zastosowanie klasyfikatora pulsacyjnego, urządzenia do grawitacyjnego wzbogacania materiału w pulsującym ośrodku wodnym. Jednym z czynników mającym wpływ na skuteczność rozdziału, jest skład granulometryczny materiału poddawanego wzbogacaniu. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu drobnych ziaren na skuteczność wzbogacania odpadów powęglowych, z wykorzystaniem materiałów o uziarnieniu 35-3 mm oraz 35-0 mm.

Dump sites are a good source of useful materials, such as concentrate of steam coal and aggregates. Use of pulsating classifier, a device for gravitational separation of material in liquid medium is an effective method for recovery of abovementioned products. Granulometric composition of separated material is one of the factors affecting efficiency of separation. The results of testing the impact of small grain on beneficiation of coal waste for grain class 35-3 mm and 35-0 mm are presented.

Słowa kluczowe: odpady kopalniane, skład ziarnowy, skuteczność wzbogacania Keywords: mining waste, granulation, efficiency of separation

 

 

Marek Jaszczuk, Jakub Królak
Politechnika Śląska

Skutki utraty stateczności kombajnu ścianowego w trakcie urabiania calizny węglowej


Results of loss of stability by longwall shearer during cutting of the body of coal
str. 16-23

W artykule omówiono skutki utraty stateczności kombajnu ścianowego z uwzględnieniem każdej możliwej krawędzi wywrotu. Wśród wszystkich przypadków najistotniejszy, z punktu widzenia bezpieczeństwa załogi oraz efektywności pracy kombajnu, okazał się przypadek, w którym krawędź wywrotu jest równoległa do osi wzdłużnej kombajnu, usytuowana od strony zrobów. W tym przypadku dochodzi do zagłębiania się organu przedniego w skały stropowe. Zaprezentowano przykładowe wartości momentu obrotowego na organie urabiającym w przypadku, w którym kombajn utracił stateczność.

In this paper there are presented results of losing stability by longwall shearer with reference of every possible egde of rotation. The most crucial, on account of miners’ safety and productivity of longwall shearer, was the case, when the edge of rotation is perpendicular to the longitudinal axis and placed near goaf. In this case headed cutting drum can start excavating roof. There are presented exemplary values of torque on cutting drum in case of losing stability.

Słowa kluczowe: kombajn ścianowy, stateczność, organ urabiający

Keywords: longwall shearer, stability, cutting drum

 

Rafał Konsek
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Szacowanie czasu pracy górniczych maszyn transportowych z napędem akumulatorowym


Assesment of operational time of the mining machines with battery drive systems
str. 24-29

Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia energii ciągnika PCA-1 i dla dwóch wariantów pracy lokomotywy górniczej typu Lda-12K-EMA: transport urobku oraz transport materiałów. Zużycie energii wyznaczono uwzględniając sprawność układu napędowego. Uzyskane wyniki umożliwiają oszacowanie czasu pracy tych maszyn górniczych
w odniesieniu do stanu naładowania baterii akumulatorów.
Computer simulations of energy consumption of suspended drivetrain PCA-1 and for two variants of operation of  Lda-12K-EMA locomotive i.e. transportation of run-of-mine and transportation of people are presented.  Energy consumption was calculated taking into account efficiency of the driving system.  The results enable assessment of operational time of the mining machines from the state of full charged batteries to their discharge.

Słowa kluczowe: górnictwo, lokomotywa akumulatorowa, akumulatorowy ciągnik podwieszony, czas pracy

Keywords: mining, locomotive, suspended drivetrain, work time

 

 

Sławomir Bartoszek, Marcin Jura, Jerzy Jagoda
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Krzysztof Libera, Adam Słowiński
FAMUR S.A.

Badania systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku doświadczalnym


The roadheader positioning system testing in experimental roadway
str. 30-41

W artykule przedstawiono wyniki badań modelu fizycznego systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego. Opracowany w ITG KOMAG system pozycjonowania, w odróżnieniu od innych tego typu rozwiązań, do wyznaczania położenia i orientacji kombajnu wykorzystuje zjawiska propagacji fal ultradźwiękowych oraz radiowych. Badania przeprowadzono w tunelu doświadczalnym, w oddziale REMAG należącym do FAMUR S.A. z wykorzystaniem rzeczywistego kombajnu chodnikowego. Badania miały na celu sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego dokładności, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Testing results of the positioning system of the roadheader's physical model are presented. Positioning system developed at ITG KOMAG unlike other solutions of this type, is based on the ultrasound and radio waves phenomenon. The tests have been performed in an experimental tunnel at REMAG, a subsidiary of FAMUR S.A., using a real roadheader. The objective of the test was to examine correct operation of the system and its accuracy in conditions comparable to real life conditions.

Słowa kluczowe: górnictwo, wyrobisko korytarzowe, kombajn chodnikowy, pozycjonowanie

Keywords: mining industry, roadway, roadheader, positioning

 

 

Piotr Matusiak, Daniel Kowol
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Technologia odzysku koncentratu węglowego z odpadów pogórniczych poprzez wdrożenia urządzeń typu KOMAG


Technology of recycling coal from mining waste through implementation of KOMAG device
str. 42-52

W artykule przedstawiono proces wdrażania klasyfikatorów pulsacyjnych na składowisku odpadów pogórniczych w Przezchlebiu. Zaprezentowano również wyniki skuteczności rozdziału klasy ziarnowej 30-5 mm w klasyfikatorze pulsacyjnym. Omówiono problemy związane z zanieczyszczeniem wody obiegowej stosowanej w procesie odzysku koncentratu węglowego z odpadów. The implementation process of pulsatory jigs at the mine waste in Przezchlebie is presented. Results of effectivness of sepatation of different grain size 30-5 mm in pulsatory jig are presented. Problems of polluting the water used in the process of recycling coal from the coal waste is discussed.
Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, odpady, wzbogacanie, klasyfikator Keywords: coal mining, waste, beneficiation, pulsatory jig

 

 

Sebastian Jendrysik, Sławomir Bartoszek, Dariusz Jasiulek
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Andrzej Gawliński
KWK „Budryk”

Układ sterowania i kontroli pracy przenośnika kubełkowego w osadzarkowym węźle wzbogacania


Control system for the bucket conveyor in the jig node of beneficiation system
str. 53-61

W artykule przedstawiono strukturę i zasadę działania układu sterowania przenośnikiem kubełkowym pracującym w osadzarkowym węźle wzbogacania. Ideą metody sterowania prędkością przenośnika było uzyskanie nominalnego wypełnienia kubełków na całej długości przenośnika, w celu ogranicza biegu jałowego i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych układu sterowania oraz omówiono moduł systemu sterowania informujący o nadmiernym wydłużeniu łańcucha przenośnika. Structure and operating principle of the system for control of bucket conveyor in jig beneficiation node system was discussed. The idea of controlling the speed  of conveyor consisted in obtaining the nominal filling up of the buckets along the entire length of the conveyor to limit idle run and to reduce energy consumption. Results of the field tests of control system are given and the control system module informing about excessive elongation of the conveyor chain are discussed.
Słowa kluczowe: przenośnik kubełkowy, sterowanie, identyfikacja Keywords: bucket conveyor, controlling, identifying

 

 

Marcin Jura
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Biblioteka graficzna do sterownika z wyświetlaczem OLED


Graphics library for the controller with an OLED display
str. 62-70

W artykule przedstawiony został proces opracowania biblioteki do sterowników z wyświetlaczem OLED. Przeprowadzono przegląd wybranych bibliotek graficznych. Pozwoliło to na zapoznanie się z ich funkcjonalnością zależną od platformy docelowej i przeznaczenia. Zdobyta wiedza posłużyła do opracowania biblioteki graficznej przystosowanej do wykorzystania w sterownikach. Bibliotekę graficzną przetestowano na Module Inteligentnego Sterownika MIS-1 będącego częścią systemu KOGASTER. Biblioteka zostanie wykorzystana w szczególności w iskrobezpiecznych urządzeniach z wyświetlaczem OLED.

Process of developing the library for the controller with an OLED display is presented in the paper. Selected graphics libraries are reviewed. Their functionality depending on the target platform and purpose is determined. Acquired knowledge helped to develope graphics library adjusted to work with the controllers. The graphics library is tested on an Intelligent Controller Module MIS-1, a part of KOGASTER system. The library will be implemented in intinsically safe devices with an OLED display.

Słowa kluczowe: biblioteka graficzna, wyświetlacz OLED

Keywords: graphics library, OLED display

 

 

Jerzy Jagoda
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

System pomiaru koncentracji operatora maszyn i urządzeń górniczych


Attention measurement system of mining machine and equipment operators
str. 71-80

W artykule przedstawiono system zwiększający bezpieczeństwo pracy operatora maszyny i urządzeń w oparciu o pomiar poziomu koncentracji uwagi. Powstał on w odpowiedzi na wyniki analiz stanu bezpieczeństwa pracy WUG wskazujące, że najczęstszą przyczyną wypadków jest „niedostateczna koncentracja przy wykonywaniu pracy”. W artykule przedstawiono analizę rozwiązań rynkowych związanych z podjętą tematyką oraz opis proponowanego rozwiązania w postaci koncepcji systemu. The system increasing safety of machine and equipment operators by measuring the level of operator's attention is presented. The system has been developed in response to the analyses of occupational safety conditions conducted by WUG, which indicate that insufficient concentration at the workplace is the most common cause of accidents. Description of the suggested solution in a form of the system measuring concentration of attention as well as analysis of the market solutions related to the subject matter is presented.

Słowa kluczowe: górnictwo, koncentracja, bezpieczeństwo eksploatacji, elektroencefalografia

Keywords: mining, attention, exploitation safety, electroencephalography