MASZYNY GÓRNICZE 2/2007 (110)

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka
MAZUREK K., SZWEDA S.

Modelowanie rozkładu sił działających na zespół roboczy ładowarki górniczej
KALITA M.

Wentylator lutniowy WLE/M-1200B/1
JEDZINIAK M.

Nowe typy rozdzielaczy sterowania pilotowego
CYMERYS A., DUDEK R., WŁADZIELCZYK K. KOWOL D.

Wpływ zmian rozluzowania łoża na położenie warstwy rozdzielczej w osadzarce pulsacyjnej
KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M.,

Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce
KŁECZEK Z.

 

 


Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

MAZUREK K., SZWEDA S.
Przedstawiono metodę weryfikacji modelu MES stojaka hydraulicznego na podstawie wyników pomiarów wykonanych na stanowisku, w którym obciążenie dynamiczne stojaka wywoływane jest metodą wybuchową. Wyniki pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego wykorzystano do zdefiniowania wymuszenia kinematycznego modelu stojaka hydraulicznego – zgodnego z wymuszeniem kinematycznym, jakiego doznaje stojak hydrauliczny podczas badań stanowiskowych. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników pomiarów z wynikami symulacji komputerowej przebiegów czasowych ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka.


Modelowanie rozkładu sił działających na zespół roboczy ładowarki górniczej

KALITA M.
W artykule przedstawiono zespół ładujący ładowarki górniczej bocznie wysypującej z wysięgnikiem teleskopowym ŁBT 1200EH/LS A i podano najczęstsze uszkodzenia, którym podczas eksploatacji ulegał ten zespół. Przeprowadzona analiza sił działających na zespół roboczy maszyny pozwoliła na określenie stanu naprężenia badanego układu i wytypowanie najbardziej wytężonych węzłów tej konstrukcji. Ponadto przedstawiono kierunki dalszych prac, które będą realizowane pod kątem optymalizacji przedstawionego zespołu w aspekcie podwyższenia jego trwałości.


Wentylator lutniowy WLE/M-1200B/1

JEDZINIAK M.
Omówiono przesłanki i założenia opracowania konstrukcji wentylatora lutniowego do przewietrzania wyrobisk korytarzowych o długich wybiegach, do 3000 m. Omówiono budowę i zasadę działania jednostopniowego wentylatora WLE/M-1200B/1 oraz możliwe konfiguracje wyposażenia dodatkowego, tj. tłumików hałasu i króćców do podłączenia lutni o różnych średnicach. Przedstawiono przebieg prac realizowanych w ramach projektu celowego przez CMG KOMAG i firmę Grama, obejmujących obliczenia geometrii łopatek wirnika, prace projektowe, fazę badawczą oraz wdrożenie wentylatora. Przedstawiono wyniki badań oraz wyznaczone doświadczalnie charakterystyki wentylatora.


Wpływ wysokości i kształtu pływaka na stabilność pomiaru w osadzarce pulsacyjnej

KOWOL D.
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu wysokości i kształtu pływaka na stabilność pomiaru w łożu osadzarki. Badania przeprowadzono na stanowisku doświadczalnym osadzarki laboratoryjnej. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wskazania pływaka w łożu osadzarki, przy założonych stałych parametrach doświadczeń podlegają zakłóceniom, które są zależne od jego cech geometrycznych.


Nowe typy rozdzielaczy sterowania pilotowego

CYMERYS A., DUDEK R., WŁADZIELCZYK K.
W artykule zaprezentowano nowe rozwiązania konstrukcji rozdzielaczy sterowania pilotowego obudów górniczych. Na wstępie przedstawiono krótką charakterystykę budowy i zasady działania sterowania pilotowego. Następnie opisano konstrukcję typowego rozdzielacza wchodzącego w skład sterowania z zaznaczeniem jego podstawowych elementów, oraz zaprezentowano jego nowe warianty konstrukcyjne. Szczególną uwagę zwrócono na problemy zapewnienia szczelności rozdzielaczy w trakcie ich pracy i właściwy dobór materiałów na uszczelnienia.


Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce

KŁECZEK Z.
Z inicjatywy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach realizowany jest projekt celowy typu foresight pt. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”, w którym uczestniczą również eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG oraz Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. W artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki projektu obejmujące analizę bilansu surowcowego pod kątem przewidywanej wielkości wydobycia węgla kamiennego w Polsce oraz przegląd stanu dotychczas stosowanych technologii w krajowym przemyśle wydobywczym.