MASZYNY GÓRNICZE 4/2006 (108)

Identyfikacja krytycznych stanów dynamicznych przekładni stożkowej w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym
Skoć A.

Interaktywne materiały szkoleniowe z zakresu operacji montażu i demontażu maszyn górniczych
Jaszczyk Ł., Michalak D.

Koncepcja zasilania kompleksu ścianowego napięciem 6 kV na przykładzie KWK „Knurów”
Meder A., Budzyński Z., Pieczora E., Matuszewski J., Gwiżdż W., Krakowczyk B., Wundersee F.

Noże koronowe – narzędzia nowej generacji do urabiania skał zwięzłych
Kalukiewicz A., Gospodarczyk P., Kotwica K., Łapa D.

Doskonalenie funkcjonalności spalinowych środków transportu kopalnianego
Drwięga A., Kulesza K., Sobolewski A.

Mechanizacja robót przodkowych z zastosowaniem ładowarki bocznie wysypującej ŁBT-1200EH/LS-A
Kalita M., Pieczora E., Prostański D., Wyrobek E.

Projektowanie, badania oraz próby eksploatacyjne instalacji zraszania powietrzno-wodnego do zwalczania zapylenia i zagrożeń metanowych, w kombajnie ścianowym typu KSW-460NE
Prostański D., Rojek P.

Konstrukcje ochronne operatorów górniczych maszyn przodkowych
Kalita M., Prostański D., Tokarczyk J., Wyrobek E.

 

 

 


Identyfikacja krytycznych stanów dynamicznych przekładni stożkowej w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym

Skoć A.
Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom wzajemnych oddziaływań dynamicznych elementów przekładni jest możliwe poprzez stosowanie odpowiednich metod i środków prowadzących do ograniczenia międzyzębnych sił dynamicznych generowanych w przekładni. W tym celu należy posiąść wiedzę o przyczynach pobudzeń elementów przekładni, a zwłaszcza kół zęba- tych, do drgań oraz o skutkach wywołanych ich działaniem. Innymi słowy poznać związki przyczynowo skutkowe decydujące o stanie dynamicznym przekładni, który ma znaczący wpływ na obciążenie jej elementów. Konstruktor przekładni musi dążyć, aby przekładnia nie pracowała w zakresach wzmożonej intensywności pobudzania kół do drgań. W zakresach tych współczynnik sił dynamicznych może znacznie przewyższać wartość wyznaczoną ze wzoru przyjętego w algorytmie obliczeń wytrzymałościowych. W artykule ograniczymy się wyłącznie do analizy wpływu prędkości obwodowej kół, co ma ścisły związek z wpływem częstotliwości pobudzania ich do drgań, na międzyzębne obciążenie dynamiczne. Przede wszystkim dotyczyć to będzie wyznaczania prędkości krytycznych, w paśmie których występują lokalne maksima sił dynamicznych.


Interaktywne materiały szkoleniowe z zakresu operacji montażu i demontażu maszyn górniczych

Jaszczyk Ł., Michalak D.
W artykule przedstawiono możliwości stosowania interaktywnych symulacji, jako materiałów szkoleniowych w zakresie operacji montażu i demontażu maszyn górniczych. Symulacje interaktywne mogą stanowić uzupełnienie materiałów szkoleniowych dla nowo przyjętych pracowników, a także mogą być wykorzystane przy tworzeniu elektronicznych dokumentacji techniczno-ruchowych.


Koncepcja zasilania kompleksu ścianowego napięciem 6 kV na przykładzie KWK „Knurów”

Meder A., Budzyński Z., Pieczora E., Matuszewski J., Gwiżdż W., Krakowczyk B., Wundersee F.
Dążenie do obniżenia kosztów wydobycia węgla wiąże się ze zmniejszeniem liczby ścian przy jedno- czesnym zwiększeniu wydobycia jednostkowego ze ściany. Uzyskać to można przez wzrost wydajności maszyn. W artykule przedstawiono koncepcję zasilania napięciem 6 kV zintegrowanej grupy maszyn przodkowych w warunkach górniczo-geologicznych KWK „Knurów”.


Noże koronowe – narzędzia nowej generacji do urabiania skał zwięzłych

Kalukiewicz A., Gospodarczyk P., Kotwica K., Łapa D.
Urabianie mechaniczne w górnictwie podziemnym jest obecnie najczęściej stosowanym sposobem, zarówno pozyskiwania urobku, jak i drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. Polega ono na bezpośrednim oddziaływaniu narzędziem urabiającym w postaci udaru, nacisku statycznego lub skrawania na ca- liznę skalną. Dostarczona w ten sposób energia zostaje wykorzystana na pokonanie wewnętrznych sił spójności skały. Najbardziej rozpowszechnione jest urabianie skał przez skrawanie, które realizuje się narzędziami skrawającymi. Najczęściej do skrawania skał zwięzłych wykorzystuje się noże styczno-obrotowe.


Doskonalenie funkcjonalności spalinowych środków transportu kopalnianego

Drwięga A., Kulesza K., Sobolewski A.
W artykule opisano nowoczesne rozwiązania spali- nowych urządzeń transportowych. Podczas realizacji prac projektowych zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań pozwalających na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa transportu. Współpraca RFM RYFAMA i FMG PIOMA zaowocowała trzema nowymi rozwiązaniami, które przedstawiono w niniejszym artykule.


Mechanizacja robót przodkowych z zastosowaniem ładowarki bocznie wysypującej ŁBT-1200EH/LS-A

Kalita M., Pieczora E., Prostański D., Wyrobek E.
W artykule podano główne parametry techniczne oraz przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne ładowarki bocznie wysypującej z wysięgnikiem teleskopowym ŁBT-1200EH/LS-A stosowanej przy drążeniu chodników z użyciem materiałów wybuchowych. Zaprezentowano również konstrukcję i sposób jej modernizacji pod kątem spełnienia wymogów dyrektyw europejskich. Przedstawiono również kierunki dalszego rozwoju ładowarek.


Projektowanie, badania oraz próby eksploatacyjne instalacji zraszania powietrzno-wodnego do zwalczania zapylenia i zagrożeń metanowych, w kombajnie ścianowym typu KSW-460NE

Prostański D., Rojek P.
W artykule przedstawiono proces projektowania, badań i praktycznego zastosowania rozwiązania opracowanego w CMG KOMAG systemu zraszania powietrzno-wodnego, z wykorzystaniem sprężonego powietrza, zabudowanego na kombajnie ścianowym typu KSW-460NE. Przedstawiono wyniki badań stanowiskowych przeprowadzonych w KD „Barbara” oraz badań eksploatacyjnych w KWK „Pniówek”, przedmiotowej instalacji. Przedstawiono ogólną budowę i zasadę działania nowego rozwiązania systemu zraszania.


Konstrukcje ochronne operatorów górniczych maszyn przodkowych

Kalita M., Prostański D., Tokarczyk J., Wyrobek E.
Wprowadzanie w przemyśle górniczym nowych rozwiązań maszyn i urządzeń wiąże się między innymi z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operatorów pracujących na tych maszynach. Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pracy operatora jest zabezpieczenie go przed obwałami skał ze stropu. Zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi samobieżne maszyny chodnikowe pracujące w podziemiach kopalń muszą być wyposażone w konstrukcje ochronne operatora. W artykule przedstawiono akty prawne i normy określające wymagania, jakie stawia się konstrukcjom ochronnym operatora maszyn stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz doświadczenia CMG KOMAG związane z projektowaniem konstrukcji ochronnych operatora.